12. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Human Rights

12. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Human Rights. 12. sınıf İngilizce ders kitabının 3. ünitesi kelimelerinin Türkçe Anlamlarını liste halinde yazdık.

12. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Human Rights

Kitabın Arkasındaki Kelimeler

abolish -ortadan kaldırmak
abuse -taciz
allocate -tahsis etmek
appreciate-takdir etmek
asylum -sığınma
blind-görme engelli
conscience -vicdan
copyright -telif hakkı
deaf -sağır
developing -gelişen
dignity -itibar
disabled-engelli
disadvantaged -dezavantajlı
discrimination -ayrımcılık
do away with -ortadan kaldırmak
donation -bağış
equality -eşitlik
execution -uygulamak
fair -adil
freedom-özgürlük
gender -cinsiyet
guilty -suçlu
homeless -evsiz
hope-umut
host -ev sahibi –
human right -insan hakkı –

İLAVE KELİMELER

alongside- yanı sıra
animal rights- hayvan hakları
antagonism -düşmanlık
application -başvuru
appreciate -değerini artırmak
arctic- kuzey kutbu
associate- birleştirmek
at least- en azından
background- geçmiş
banner -afiş
basic resources -temel kaynaklar
battlefield -harp meydanı
beggar- dilenci
belief i-nanç
blame -suçlamak
blind -kör
brute -kaba
bulletin -bülten
cash prize- para ödülü
children rights- çocuk hakları
circumstance- durum
civilian-sivil
complain- şikayet etmek
complaint -şikayet
conscience- vicdan
constructed- yapılı
consume-r tüketici
cope with -baş etmek
copyright -telif hakkı
culture- kültür
deaf -sağır
decade -onluk
definition- tanım
deported -sürgün edilmiş
deprived -yoksun
disabled- people engelliler
discrimination-ayrım
discuss a problem- bir sorunu tartışmak
display- gösterme
distribute -dağıtmak
domestic violence- aile içi şiddet
donation- bağış
dormitories- öğrenci yurtları
emphasize- vurgulamak
existence mevcudiyet
expressions of regret- pişmanlık ifadeleri
fairly -iyice
fight against- savaşmak
figure out- çözmek
freedom- özgürlük
freedom of expression- ifade özgürlüğü
fulfill-yerine getirmek
gender equality- cinsiyet eşitliği
gender inequality-cinsiyet eşitsizliği
governorship- valilik
grossly- ağır şekilde
hell -cehennem
hidden- gizli
homeless- evsiz
however -bununla birlikte
human being- insanoğlu
human rights- insan hakları
humanity -insanlık
ınequality- eşitsizlik
immigrate- göç etmek
impairment- özürlülük
imprisoned- tutuklu
incapable- aciz
incident- olay
income -kazanç
inequality -eşitsizlik
inevitably- kaçınılmaz şekilde
injured- yaralı
justice adalet
lacking- eksik
launching- suya indirme
manufacturer -imalatçı
marriage -evlilik
massive -iri
metropolitan -büyük şehir
misconception- yanlış anlama
misuse -suistimal etmek
monetary -parasal
municipalities -belediyeler
neighboring -komşu
no to racism- ırkçılığa hayır
obstacle- engel
orphan- öksüz
orphanage- yetimhane
paralyzed- kötürüm
persecution -zulüm
pitch- saha
postpone- ertelemek
poverty- yoksulluk
prejudice- önyargı
primitive- ilkel
prison- hapishane
prominently -belirgin bir şekilde
protection -koruma
public awareness -toplumsal farkındalık
pursue -takip etmek
pushchair -bebek arabası
rail line -demiryolu hattı
raise- yükseltmek
rebellion- isyan
recommend- tavsiye etmek
referred -göndermeli
reflection -yansıma
refugee- mülteci
regarded- addedilen
regarding- ilişkin
regulation- düzenleme
related -bağlantılı
religious- dini
requirement -gereksinim
resolved -karar verilmiş
run away- kaçmak
separate-ayrılmak
serious -ciddi
sidewalk- kaldırım
slavery- kölelik
social security- sosyal sigorta
starving -açlıktan ölme
sterilization -sterilizasyon
sweater- süveter
template- şablon
temporarily-geçici olarak
thought -düşünce
torture -işkence
traditions -gelenek görenek
tremble- ürpermek
unaware -habersiz
underdeveloped -azgelişmiş
underestimate- küçümsemek
underlie -altında yatmak
unemployed- işsiz
unemployment- işsizlik
unfavorab-le olumsuz
universal- evrensel
value -değer
violate -ihlal etmek
violatio- ihlal
vital- yaşamsal
vital- yaşamsal
vote- oy kullanmak
welfare- refah
wheelchair- ramp tekerlekli sandalye rampası
whisper-fısıltı
wholly -tamamıyla
wildly -vahşice
women’s rights- kadın hakları
workers’ rights- işçi hakları
workhouse -ıslahevi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir