7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 46-47 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları Kök Yayınları.  7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46-47 CEVAPLARI .Kök Yayınları Sayfa 46-47 ‘da yer alan cümlelerin eksik kelimelerini tamamladık ve Türkçe çevirilerini yazdık. 3. ünite

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 46-47 Cevapları Kök Yayınları

SAYFA 46 ÇEVİRİSİ

World Cultures
1. Imagine that you are a biographer. What should you do before you write a biography? Discuss it in the class.

Step by Step for a Perfect Biography
A biography is the story of someone’s life. James Boswell wrote the first modern biography, The Life of Samuel Johnson, in 1791.
Biographies can be just a few sentences long or they can fill a whole book. They give information about people’s birth, school life, private life, achievements and important events in their life. Biographies are usually about famous people. In a good biography, the dates are in chronological order. A biographer should use sources like letters, diaries, reference books or other biographies

To write a biography, you should:

1. Choose a person you are interested in.
2. Do detailed research.
3. Answer some questions such as
a- What makes this person special?
b- Why is s/he important?
c- What are the interesting events in his/her life?
d- What kind of personality does s/he have?
4. Write your biography.
Now, do research for your first biography.

2. Read the text. Mark the
sentences as True (T) or False (F).
1. Biographies can be both short and long.
2. Biographies only tell us someone’s physical appearance.
3. You can write about the personality of someone in a biography.
4. The order of the dates aren’t important in a biography.
5. You shouldn’t search in detail before you write a biography.

Writing and Speaking
Imagine that you are going to write a biography. Which questions do you want to ask about that person? First, discuss the questions with your friend. Then, write the questions.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Dünya Kültürleri
1. Bir biyografi yazarı olduğunuzu hayal edin. Biyografi yazmadan önce ne yapmalısınız? Sınıfta tartışın.

Mükemmel Bir Biyografi İçin Adım Adım
Biyografi, birinin hayatının hikayesidir. James Boswell, ilk modern biyografi olan The Life of Samuel Johnson’ı 1791’de yazdı.
Biyografiler sadece birkaç cümle uzunluğunda olabilir veya bütün bir kitabı doldurabilir. İnsanların doğumu, okul hayatı, özel hayatı, başarıları ve hayatındaki önemli olaylar hakkında bilgi verir. Biyografiler genellikle ünlü kişiler hakkındadır. İyi bir biyografide tarihler kronolojik sıradadır. Bir biyografi yazarı mektuplar, günlükler, referans kitapları veya diğer biyografiler gibi kaynakları kullanmalıdır.

Bir biyografi yazmak için şunları yapmalısınız:

1. İlgilendiğiniz kişiyi seçin.
2. Detaylı araştırma yapın.
3. gibi bazı soruları yanıtlayın
a- Bu kişiyi özel yapan nedir?
b- Neden önemlidir?
c- Hayatındaki ilginç olaylar nelerdir?
d- Nasıl bir kişiliğe sahip?
4. Biyografinizi yazın.
Şimdi, ilk biyografiniz için araştırma yapın.

2. Metni okuyun. işaretlemek
cümleler True (T) veya False (F) şeklindedir.
1. Biyografiler hem kısa hem de uzun olabilir.
2. Biyografiler bize yalnızca birinin fiziksel görünümünü anlatır.
3. Bir biyografide birinin kişiliği hakkında yazabilirsiniz.
4. Bir biyografide tarihlerin sırası önemli değildir.
5. Biyografi yazmadan önce detaylı araştırma yapmamalısınız.

Yazma ve konuşma
Bir biyografi yazacağınızı hayal edin. Bu kişi hakkında hangi soruları sormak istersiniz? İlk olarak, soruları arkadaşınızla tartışın. Ardından soruları yazın.

SAYFA 46 ÇEVİRİSİ

Choose a scientist or a historical figure, do research about his/ her life and write a short biography of him/her.

You’ll need:
A piece of paper
A glue stick
Scissors
Photos
Books
Internet, etc.

Now it is time to do the activities in Let’s Practise More on pages 157-159.

Which words did you learn in this unit? Go to your visual dictionary and record them.

Self-Assessment

I can recognise specific information in oral texts dealing with past events and dates.
I can talk about past events with definite time.
I can describe past events and experiences.
I can spot specific information about names and dates in past events in written texts.
I can write a short and simple report about past events.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bir bilim insanı ya da tarihi bir şahsiyet seçin, onun hayatı hakkında araştırma yapın ve onun kısa bir biyografisini yazın.

İhtiyacın olacak:
Kağıt parçası
bir tutkal çubuğu
Makas
Fotoğraflar
Kitabın
İnternet, vb.

Şimdi 157-159. sayfalardaki Daha Fazla Pratik Yapalım bölümündeki etkinlikleri yapma zamanı.

Bu ünitede hangi kelimeleri öğrendiniz? Görsel sözlüğünüze gidin ve kaydedin.

Öz değerlendirme

Geçmiş olaylar ve tarihlerle ilgili sözlü metinlerdeki belirli bilgileri tanıyabilirim.
Geçmiş olaylar hakkında kesin zamanlı konuşabilirim.
Geçmiş olayları ve deneyimleri anlatabilirim.
Yazılı metinlerde geçmiş olaylardaki isimler ve tarihler hakkında belirli bilgileri tespit edebilirim.
Geçmiş olaylar hakkında kısa ve basit bir rapor yazabilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir