9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 127, 128, 129 Cevaplar

Bu yazıda “9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 127, 128, 129 Cevaplar” konusunu yazdık. 9. sınıf Din Kültürü kitabı 5. Ünite Gönül Coğrafyamız ünitesi Ünitemizi Değerlendirelim sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kitabı Sayfa 127, 128, 129 Cevaplar

SAYFA 127 CEVAPLAR

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Kültür ve medeniyet nedir? Tanımlayınız.

KÜLTÜR: Bir milletin inanç, fikir, sanat, âdet ve geleneklerinin, maddi ve manevi değerlerinin bütünü,

MEDENİYET: İnsanların doğaya egemen olma, toplum olarak daha iyi bir yaşama ulaşma çabalarından çıkan sonuçların, bilim, teknik, sanat ve kültürün tümü.

2. İslam medeniyetini tanımlayarak oluşum süreci hakkında bilgi veriniz.

İslam’ı benimseyen ve bu dini bir yaşam tarzı hâline getiren Müslümanların, tarih boyunca farklı coğrafyalarda ortaya koydukları maddi ve manevi birikimlerin tümüne “İslam medeniyeti” denir.

İslam medeniyeti, Emeviler döneminde oluşum sürecine girmiş, Abbasiler döneminde gelişmiş, Selçuklular döneminde bu gelişim devam etmiş, Osmanlı döneminde ise kurum ve kuruluşlarıyla en parlak devrini yaşamıştır.

3. İslam medeniyeti hangi coğrafyalarda izler bırakmıştır? Yazınız.

Hicaz bölgesi, Kudüs ve çevresi, Şam ve Bağdat bölgesi, İran, Horasan, Türkistan ve Mâverâünnehir Bölgesi, Hint Alt Kıtası, Anadolu ve Balkanlar, Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip Bölgesi), Endülüs.

4. Hicaz bölgesinin İslam medeniyeti açısından önemi nedir? Açıklayınız.

İslam, Arap Yarımadası’nda Hicaz bölgesinde ortaya çıkmış ve buradan dünyaya yayılması ve İslam dünyası için önemli iki şehrin Mekke ve Medine’nin bu bölgede ve Kabe’nin Hİcaz bölgesinde yer alması, Medine şehrinin, İslam medeniyetinin sonraki gelişimine bir model olması açısından Hicaz bölgesi önemlidir.

5. Endülüs ve Kuzey Afrika’daki İslam medeniyetine ait eserlerden örnekler veriniz.

Kuzey Afrika; Kayrevan Camii (Tunus), Ezher Medresesi (Kahire, Mısır)

Endülüs; Kurtuba Camii, Elhamra sarayı,

6. Hindistan, Anadolu ve Balkanların İslam medeniyetiyle tanışması nasıl olmuştur? Açıklayınız.

  • Hindistan’ın İslam’la tanışması 7. yüzyılda Arap tüccarların bu ülkeye yaptıkları ticari seferler neticesinde olmuştur.
  • Anadolu; 1071 yılında Sultan Alparslan’ın Malazgirt zaferi ile birlikte kapıları Türklere açılmış ve Anadolu İslam medeniyeti ile tanışmıştır.
  • Balkanların İslam medeniyetiyle tanışması Müslüman Türk toplulukların bölgeye yerleşmesiyle başlamıştır. İslam’ın bu bölgede yaygınlaşması Osmanlı zamanında olmuştur

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. Kültür kavramından daha kapsayıcı üst bir kavramdır. Kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Farklı milletlerin ortak duygu ve düşüncelerini kapsar.

1. Yukarıda hangi kavramdan bahsedilmektedir?
A) Kültür B) Coğrafya C) Sanat D) Mimari E) Medeniyet CEVAP

2. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden değildir?

A) Kültür nesilden nesile aktarılarak öğrenilir.
B) Kültür toplumların birbirlerinden ayırt edilmelerini sağlar.
C) Kültür tarihî bir süreç içerisinde oluşur.
D) Kültür hiçbir değişikliğe uğramaz. CEVAP
E) Kültür toplumun ortak ürünüdür

SAYFA 128 CEVAPLAR

3. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin özelliklerinden değildir? 
A) Farklı ırkların ahenkli bir bütünüdür.
B) Irk üstünlüğü esasına dayanır. CEVAP
C) Adalet ve denge üzeredir.
D) Müsamahakârdır.
E) Vahiy ve aklın uyumlu bütünlüğünü yansıtır.

  • Cevap: B

4. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetini temsil eden belli başlı dönemlerden biri değildir? 
A) Asya Hunları CEVAP
B) Osmanlılar
C) Emeviler
D) Abbasiler
E) Asr-ı Saadet

“İslam medeniyetinin doğduğu önemli bir merkez olan Arap Yarımadası, aynı zamanda Mekke’de bulunan Kâbe sebebiyle günümüzde tüm dünya Müslümanlarının buluşma noktasıdır. Hac ibadeti için burada buluşan Müslümanlar, yüzyıllardır ortak bir medeniyetin evlatları olarak dinî tecrübe yaşamakta ve birbirleriyle iletişim kurmaktadır.”

5. Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Müslümanlar hac ibadeti sayesinde birbirleriyle iletişim kurarlar.
B) Mekke, Kâbe sebebiyle günümüzde tüm dünya Müslümanlarının buluşma noktasıdır.
C) Arap Yarımadası, İslam medeniyetinin doğduğu önemli bir merkezdir.
D) Müslümanlar hac ibadeti için Kâbe’de buluşurlar.
E) Arap Yarımadası’nın Müslümanlar için tek önemi bu bölgede konuşulan dil sebebiyledir. CEVAP

C. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. (D) İslam medeniyeti farklı coğrafyalarda iz bırakmıştır.
2. (D) Türkistan’daki İslam medeniyeti denilince akla gelen en önemli şahsiyetlerden biri Hoca Ahmed Yesevî’dir.
3. (D) Günümüzdeki İspanya ve Portekiz toprakları tarihin bir döneminde Müslümanların hâkimiyeti altına kalmıştır.
4. (Y) İslam medeniyetinin izlerini taşıyan Bosna Hersek, Horasan bölgesinde yer alır.
5. (Y) İslam medeniyeti barışı değil savaş ve kargaşayı esas alır.

SAYFA 129 CEVAPLAR BULMACA CEVAPLAR

D- Aşağıdaki soruları cevaplayarak bulmacayı çözünüz

Soldan Sağa
2. İslamiyetin ortaya çıktığı ve oradan dünyaya yayıldığı yer. HİCAZ
3. Müslümanların kıblesi ve yeryüzünün ilk mabedi. KABE
4. Babürler döneminde yapılan ve dünyanın yedi harikasından biri sayılan eser. TAC MAHAL
6. Türklerin yurdu, memleketi anlamına gelen kelime. TÜRKİSTAN
8. Endülüs’te kale olarak inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan saray. ELHAMRA
11. Mısır’da bulunan ve dünyanın en eski üniversitelerinden biri kabul edilen medrese. EZHER
12. Filistin devletinin başkenti, Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu İslam şehir. KUDÜS
Yukarıdan Aşağı
1. Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedilmiş ve yüzlerce yıl İslam halifeliğinin merkezi olmuş şehir. İSTANBUL
2. İslam medeniyetinin izlerini taşıyan, dünyanın en kalabalık ülkelerden biri. HİNDİSTAN
5. Bosna Hersekli Müslüman komutan ve devlet adamının ismi. ALİYA
7. İstiklal savaşıyla emperyalistlerin kovulduğu, İslam’ın kalesi, vatan toprağı. ANADOLU
9. Güneşin doğduğu yer anlamına gelen bölge. HORASAN
10. Ezher Üniversitesinin bulunduğu Kuzey Afrika ülkesi. MISIR

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir