Hâlim Ne Olur­du? Aşa­ğı­da­ki Fık­rayı Oku­ya­rak Ça­lış­ma Kâ­ğıdın­da­ki Nok­ta­lı Bölümleri Dol­du­runuz.

Hâlim Ne Olur­du? Aşa­ğı­da­ki Fık­rayı Oku­ya­rak Ça­lış­ma Kâ­ğıdın­da­ki Nok­ta­lı Bölümleri Dol­du­runuz. 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 17 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Hâlim Ne Olur­du? Aşa­ğı­da­ki Fık­rayı Oku­ya­rak Ça­lış­ma Kâ­ğıdın­da­ki Nok­ta­lı Bölümleri Dol­du­runuz.

Hâlim Ne Olur­du? Aşa­ğı­da­ki Fık­rayı Oku­ya­rak Ça­lış­ma Kâ­ğıdın­da­ki Nok­ta­lı Bölümleri Dol­du­runuz.

  • Karakter: Nasrettin Hoca
  • Olayın geçtiği yer: Şehirle köy arasındaki bir tarladaki ceviz ağacının altı
  • Olaylar : Nasrettin Hocanın ceviz ve kabağı eleştirmesi, cevizin başına düşmesi
  • Problemler : Cevizin Hoca’nın canını acıtması
  • Sonuç:  Allah’ın her şeyi ilmi ve hikmetiyle kusursuz bir şekilde ve düzende yarattığı, insanın eleştirmek yerine bu düzeni anlamak için çalışması gerektiği sonucuna varılabilir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Hâlim Ne Olur­du? Fıkrası

Nas­ret­tin Ho­ca bir gün köy­den şeh­re gi­der­ken yo­rul­muş, tar­la­nın ke­na­rın­daki ce­viz ağa­cı­nın al­tın­da din­le­ne­yim, de­miş. Şöy­le bir et­ra­fı­na ba­kı­nıp ağa­cın al­tı­na uzan­mış ve de­rin dü­şün­ce­le­re dal­mış.
— Ey Al­lah’ım, gü­cü­ne su­al ol­maz am­ma, şu in­ce­cik bit­ki­nin sa­pın­da ko­ca­man ka­bak var, kos­ko­ca­man ağaç­ta kü­çü­cük ce­viz var, bu na­sıl iş, de­yip uy­ku­ya dal­mış. Tam bu sı­ra­da ağaç­tan bir ce­viz, Ho­ca­’nın ka­fa­sı­na dü­şü­ver­miş. Ho­ca acı ve şaş­kın­lık­la uyan­mış, sa­ğı­na so­lu­na bak­tık­tan son­ra ce­vi­zin ağaç­tan düş­tü­ğü­nü an­la­mış.

Bu­nun üze­ri­ne şöy­le de­miş:
— Ya Rab­bi, sen en iyi­si­ni bi­lir­sin. Şim­di bu ağaç­tan ba­şı­ma dü­şen ce­viz de­ğil de ka­bak ol­say­dı be­nim hâ­lim ne olur­du?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir