11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 Sunshine. 11. sınıf İngilizce dersi çalışma kitabının Türkçe çevirilerini ve soruların cevaplarını yazdık.  SUNSHINE ENGLISH Workbook Türkçe çevirisi.

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 20 Sunshine

SAYFA 20  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Work in groups of five and sit in a circle. First, look at the table of verbs. Then, one student continues the given story with one verb from the table and the other four take turns. Use each verb once and finish the story using all the verbs orally.

see break cut lose talk
walk hit watch eat jump
scream cry hear laugh think
take listen drop carry play

Jeff, Andrea, David and Macy went deep into the forest that day to have a picnic. They had a lot of fun, but they couldn’t realize that it was becoming dark. When they decided to go back, it was already
dark, so they got lost. While they were trying to find their way home, there were some strange noises around. Then, …

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Beş kişilik gruplar halinde çalışın ve daire şeklinde oturun. İlk olarak, fiiller tablosuna bakın. Daha sonra bir öğrenci verilen hikayeye tablodan bir fiil ile devam eder ve diğer dördü sırayla devam eder. Her fiili bir kez kullanın ve tüm fiilleri sözlü olarak kullanarak hikayeyi bitirin.

bak ara kes kaybet konuş
yürü vur izle yemek atla
çığlık at ağla duy gül düşün
al dinle bırak taşı oyna

Jeff, Andrea, David ve Macy o gün piknik yapmak için ormanın derinliklerine gittiler. Çok eğlendiler ama havanın kararmaya başladığını fark edemediler. Geri dönmeye karar verdiklerinde, çoktan
karanlık, bu yüzden kayboldular. Eve dönüş yolunu bulmaya çalışırken, etrafta garip sesler vardı. O zamanlar, …


6. Read the following information and solve the puzzle

At a musical recital, five students (Jack, Katy, Tom, Amy and Sally) performed five musical pieces, two by Bach, two by Mozart and one by Vivaldi. There were three violinists and two pianists. Each student performed only one piece and played only one instrument. Find the order of the students, their instruments and the composer, with the following conditions:

1. The composers were not played consecutively. Vivaldi was played last and Mozart was played first.
2. There was one piano piece that was played between two violin pieces, and two violin pieces between the first and last piano piece.
3. There were no piano pieces by Mozart.
4. Katy played third.
5. Jack played a piece by Mozart, and was immediately followed by Sally, who played the piano.
6. Amy did not play a piece by Vivaldi

1. Jack played Mozart on the violin.
2. Sally played Bach on the piano.
3. Katy played Mozart on the violin.
4. Amy played Bach on the violin.
5. Tom plyed Vivaldi on the piano.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Aşağıdaki bilgileri okuyun ve bulmacayı çözün

Bir müzik resitalinde beş öğrenci (Jack, Katy, Tom, Amy ve Sally) ikisi Bach, ikisi Mozart ve biri Vivaldi’den olmak üzere beş müzik parçası seslendirdi. Üç kemancı ve iki piyanist vardı. Her öğrenci sadece bir eser icra etmiş ve sadece bir enstrüman çalmıştır. Öğrencilerin, çalgılarının ve bestecinin sırasını aşağıdaki koşullarla bulun:

1. Besteciler ardı ardına çalınmadı. En son Vivaldi, ilk Mozart oynandı.
2. İki keman parçası arasında bir piyano parçası, ilk ve son piyano parçası arasında iki keman parçası vardı.
3. Mozart’ın piyano parçaları yoktu.
4. Katy üçüncü oldu.
5. Jack, Mozart’ın bir parçasını çaldı ve hemen ardından piyano çalan Sally geldi.
6. Amy, Vivaldi’nin bir parçasını çalmadı

1. Jack, Mozart’ı kemanda çaldı.
2. Sally piyanoda Bach’ı çaldı.
3. Katy, Mozart’ı kemanda çaldı.
4. Amy, kemanda Bach’ı çaldı.
5. Tom piyanoda Vivaldi’yi katladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.