5. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Sorularının Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Sorularının Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Sorularının Cevapları. 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 31-32, 1.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Sorularının Cevapları 

5. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Sorularının Cevaplarını kısaca yazdık.

A. Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rın doğ­ru ya­nıt­la­rı­nı bu­lup işa­ret­le­yi­niz.

1. Yüce Allah’ın herşeyi bilmesini ifade eden sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Basar B. İlim C. Tekvin D. Hayat
2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Yüce Allah’ın her şeye gücü yettiğini ifade eden sıfatıdır?
A. Vücut B. Beka C. Kıdem D. Kudret
3. Ev­ren­de­ki var­lık­la­rın ken­di­li­ğin­den olu­şa­ma­ya­ca­ğı dü­şün­ce­si bi­zi han­gi so­nu­ca gö­tü­rür?
A. İn­sa­nın akıl­lı bir var­lık ol­du­ğu­na
B. Her şe­yi ya­ra­tan bir ya­ra­tı­cı­nın var­lı­ğı­na
C. İn­sa­nın araş­tı­ran bir var­lık ol­du­ğu­na
D. İn­sa­nın gü­cü­nün sı­nır­lı ol­du­ğu­na
4. “Üs­tün özel­lik­le­re sa­hip, dü­şü­nen, araş­tı­ran ve sor­gu­la­yan bir var­lık­tır.” ifa­de­sin­de han­gi var­lı­ğın üs­tün­lü­ğü ve yara­tı­lı­şın­da­ki özel­lik­ler be­lir­til­miş­tir?
A. İn­san B. Me­lek C. Cin D. Şey­tan
5. Di­ni­mi­zin te­me­li­ni; Al­lah’ın var­lı­ğı ve bir­li­ği, eşi, ben­ze­ri ve or­ta­ğı ol­ma­dı­ğı inan­cı oluş­tu­rur. Bu inanç aşa­ğı­da­ki sure­ler­den han­gi­sin­de an­la­tı­lır?
A. Maun su­re­si B. Nas su­re­si C. İh­lâs su­re­si D. Tebbet su­re­si

B. Aşa­ğı­da­ki söz­cük­le­ri kar­şı­la­rın­da­ki açık­la­ma­lar­la eş­leş­ti­ri­niz.

a. Tev­hit  II. Al­lah’ın bir ve tek ol­du­ğu­nu be­lirt­mek için söy­le­nen söz
b. Tekvin III. Allah’ın yaratma sıfatı
c. Ba­sar  I. Al­lah’ın gör­mey­le il­gi­li sı­fa­tı.
ç. Se­mi’  V. Al­lah’ın işit­mey­le il­gi­li sı­fa­tı
d. İh­lâs   IV. Te­miz sev­gi ve yü­rek­ten bağ­lı­lık; saf iba­det.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

C. Nok­ta­lı bölümlere, aşa­ğı­da­ki­ler­den uy­gun ola­nı­nı ya­za­rak cüm­le­le­ri ta­mam­la­yı­nız.

Al­lah’tan, İh­lâs, akıl, görme
1. “Eğer yer­de ve gök­te Allah’tan baş­ka tan­rı­lar ol­say­dı yer ve gök (bun­la­rın ni­za­mı) ke­sin­lik­le bo­zu­lup git­miş­ti.” (En­bi­yâ su­re­si, 22. ayet.)
2. Al­lah’ın var­lı­ğı ve bir­li­ği, eşi, ben­ze­ri ve or­ta­ğı ol­ma­dı­ğı inan­cı­nın an­la­tıl­dı­ğı su­re, ihlas su­re­si­dir.
3. İn­sa­nı di­ğer var­lık­lar­dan ayı­ran te­mel özel­lik­ler­den bi­ri­de akıl sahibi ol­ma­sı­dır.

Ç. Aşa­ğı­da­ki cüm­le­ler­den doğ­ru olan­la­rın ba­şı­na “D”, yan­lış olan­la­rın ba­şı­na da“Y” ya­zı­nız.

(D) 1. Ev­ren­de­ki dü­zen Al­lah’ın var­lı­ğı­nın bir gös­ter­ge­si­dir.
(Y) 2. Sa­la­vat, Al­lah’ın bir ve tek olu­şu­nu ifa­de eder.
(D) 3. Al­lah’ın her şe­ye gü­cü ye­ter.

D. Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rı ya­nıt­la­yı­nız.

  1. Dünyamızdaki Yaşam Akışından Evrende Bir Düzen Olduğunu Nasıl Anlayabiliriz? Örnek Vererek Açıklayınız.
  2. Allah’ın Eşi ve Benzeri Olmaması Ne Anlama Gelir? Kısaca Açıklayınız?
  3. Allah’ın Her Şeyi Bilip Görmesi İnsan İlişkilerini Nasıl Etkiler?

0 Comments on “5. Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Ünitemizi Değerlendirelim Sorularının Cevapları”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir