5. sınıf Fen Bilimleri kitabı sayfa 109, 110, 111, 112, 113 cevapları Ölçme ve Değerlendirme

Bu yazıda “5. sınıf Fen Bilimleri kitabı sayfa 109, 110, 111, 112, 113 cevapları” konusunu yazdık. 5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı 4. ünite sonu ünite değerlendirme sorularının cevaplarını aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

5. sınıf Fen Bilimleri kitabı sayfa 109, 110, 111, 112, 113 cevapları Ölçme ve Değerlendirme

SAYFA 109 CEVAPLARI – 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABI

Ölçme ve Değerlendirme Soruları

A. Çeşitli kav­ram­ve sözcükler nu­ma­ra­la­nıp aşa­ğı­da­ki tabloya yer­leş­ti­ril­miştir. Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rın ce­va­bı­nı, kutucuk numaralarını kullanarak altlarına yazınız.

1. Erime noktası 2. Kaynama 3. Yoğuşma 4. Donma 5. Erime 6. Buharlaşma 7. Sıcaklık 8. o C 9. Kaynama noktası 10. Genleşme 11. Büzülme 12. Donma noktası

1. Maddeler ısı alınca gerçekleşen olaylar hangileridir?
….2, 5, 6, 10……..
2. Buz, buhara dönüşürken sırasıyla hangi olaylar olur?
….5, 2 ,6…………..
3. Madde dışarıya ısı verince hangi olaylar gerçekleşir?
….3, 4, 11……………
4. Hangileri maddelerde ayırt edici özelliktir?
….1 , 9 ,12…………….
5. Hâl değişim olayları hangileridir?
…2, 3, 4, 5, 6….
6. Termometre ile ölçülen büyüklük nedir?
…..7…………………………………………
7. Hangisi sıcaklık birimidir?
….8…..

B. Resimleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

Resimdeki demir çemberler hava şartlarından nasıl etkilenir?

Soğuk ortamdaki demir çemberde büzülme, sıcak ortamdaki demir çemberde genleşme olayı gözlenir.

Hangi resimde termometredeki sıvı seviyesi yükselir, hangisinde düşer? Neden?

Sıcak sıvı içindeki termometrede yükselme, buz içindeki termometrede sıvı seviyesinde alçalma görülür

SAYFA 110 CEVAPLARI – 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABI

C. Aşa­ğı­da­ki re­sim­ler çer­çe­ve­le­ne­rek du­va­ra ası­la­cak­tır. Her res­min bir adı ve açık­la­ma­sı ol­sun is­ti­yo­ruz. Ve­ri­len­ler ara­sın­dan uy­gun olan adları ve açıkla­ma­la­rı ye­ri­ne ya­zı­nız.

1. b 2. a 3. ç 4. d 5. c

Resim Adları
1. Donma – b. Sıvı hâlden katı hâle geçmedir.
2. Yoğuşma – a. Gaz hâlden sıvı hâle geçmedir.
3. Erime – c. Sıvının her yerinden kabarcık çıkışıyla hızlı buharlaşmasıdır.
4. Buharlaşma – d. Maddenin sıvı hâlden gaz hâle geçmesidir
5. Kaynama – ç. Katı maddenin sıvıya dönüşmesidir.

SAYFA 111 CEVAPLARI – 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABI

Ç. Aşa­ğı­da­ki gra­fik, ısı­tıl­mak­ta olan bir kap­ta­ki su­yun za­ma­na bağ­lı sı­cak­lık de­ği­şi­mi­ni gös­ter­mek­te­dir. Gra­fiğe bakarak soruları cevap­layınız.

Ç. 1. 40 C 2. 6 dk 3. 6 dk. 4. 80oC 5. Kaynama olayı gerçekleştiği için

1. Suyun 4. dakikadaki sıcaklığını grafikte bulunuz.
…..40 DERECE………………………………………………
2. 80 °C’a kaçıncı dakikada ulaşılmıştır?
…..6 DK….
3. Suyun kaynama sıcaklığını bulunuz.
….100 DERECE / 6. DAKİKADA…..
4. Su, kaçıncı dakikada kaynamıştır?
…..80 DERECE………………………………………………
5. 6 ve 7. dakikalarda sıcaklık neden sabittir?
….KAYNAMA OLAYI GERÇEKLEŞTİĞİ İÇİN……………….

D. Aşağıda verilen kavramların her biri için uygun bir soru yazınız

ERİME  Erime olayında madde hangi haldeyken hangi hale geçer?…

KAYNAMA ..Suyun kaynama sıcaklığı kaç derecedir?…….

BUHARLAŞMA ..Buharlaşma sıvının neresinde olur?

Cevap: Yüzeyinde……

DONMA ..Saf maddelerde donma sıcaklığı hangi olay sıcaklığı ile aynıdır?.

YOĞUŞMA .Yoğuşma olayı nedir?..

GENLEŞME .Genleşmenin günlük hayatımızdaki etkilerine örnekler veriniz?

Tellerin uzaması, tren raylarının eğrilmesi.

SAYFA 112 CEVAPLARI – 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABI

E. Aşa­ğı­da açık­la­ma­sı ve­ri­len cüm­le­le­ri ta­mam­la­yı­nız.

• Buharlaşma ile erime birbirine benzer. Çünkü  Çünkü her iki olay da dışarıdan ısı alır.

• Yoğuşma ile donma birbirine benzer. Çünkü Çünkü her iki olay da dışarıya ısı verir.

F. Aşa­ğı­da­ki so­ru­la­rın doğ­ru cevabını işa­ret­le­yi­niz.

1. “Birbiriyle temas eden maddelerden …………………………………… olanı ısı alır.”
Yukarıdaki cümlede yer alan noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi
gelmelidir?
A) Sıcak B) Sıvı C) Katı D) Soğuk

2. “Termometreler, sıvıların ………………………………….. özelliğinden yararlanılarak
yapılmıştır.”
Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) Genleşme B) Erime C) Donma D) Kaynama

3. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin ayırt edici özelliğidir?
A) Hacim B) Kütle
C) Biçim D) Kaynama sıcaklığı

4. Saf bir maddenin erime sıcaklığı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Kaynama sıcaklığına B) Donma sıcaklığına
C) Buharlaşma sıcaklığına D) Yoğuşma sıcaklığına
5. Islak çamaşırlar kışın da kurur. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buharlaşmanın her sıcaklıkta olması
B) Çamaşırlarda az miktarda su bulunması
C) Kışın havada fazla nem olması
D) Kışın rüzgârın çok olması
6. Erime ile donma arasındaki ilişkinin benzeri, buharlaşma ile aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Kaynama B) Erime C) Yoğuşma D) Donma

7. Ağzı açık kapta kaynamakta olan bir sıvının aşağıdaki özelliklerinden hangisi de­ğiş­mez?
A) Isı B) Sıcaklık C) Kütle D) Hacim

SAYFA 113 CEVAPLARI – 5. SINIF FEN BİLİMLERİ KİTABI

8. D 9. A 10. B 11. D

BİTTİ. 🙂 🙂

5. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları

Erime Nedir?

Erime, katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi.

7 Comments on “5. sınıf Fen Bilimleri kitabı sayfa 109, 110, 111, 112, 113 cevapları Ölçme ve Değerlendirme”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir