6. Sınıf Türkçe Kitabı Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları

6. Sınıf Türkçe Kitabı Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları. Ekoyay yayınları 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan okuma metinlerinden Kuşların Çektiği Kağnı metni etkinliklerinin cevaplarını aşağıdaki bölümden  okuyabilirsiniz. Sayfa 42, 44 ,45, 46, 47,48, 49, 50 cevaplar

6. Sınıf Türkçe Kitabı Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları

Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları Sayfa 42

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Millî Mücadele’de yararlılık gösteren çocuklar ile ilgili yaptığınız araştırmadan elde ettiğiniz bilgileri paylaşınız.

Milli Mücadele Yıllarında Yararlılık Gösteren Çocuk Kahramanlar

2. “120” adlı sinema filminin vermek istediği mesaj nedir?

Türk milleti vatanı korumak için büyük küçük çocuk demeden canı pahasına çalışmıştır.

3. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Başlık ve görsellerden hareketle bu metnin konusunu tahmin ediniz.

Cepheye kağnı ile cephane taşıyan bir anne ve oğlunun kağnıyı taşırken başına gelenler anlatılmış olabilir.

Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları Sayfa 44

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime grupları varsa bunları belirleyip sözlüğünüze kaydediniz. Bunların anlamlarını metindeki bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını Türkçe sözlükten, atasözleri ve deyimler sözlüğünden bularak sözlüğünüze yazınız.

 • ürkmek: Bir şeyden korkup sıçramak
 • kağnı: İki veya dört tekerlekli, dingili tekerlekle birlikte dönen öküz arabası
 • bıcılgan: Hayvanların ayaklarında ortaya çıkan yara, çatlak

2. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Büyükler, Tekin’e neden “Bu çocuğun içinde bir kuş var?” demektedirler?

Tüm vaktini kuşlarla geçirdiği için.

2. Tekin ve annesi ne taşımaktalar? Niçin?

Top mermisi taşımaktadır. Cepheye ulaştırmak için.

3. Şiirin 4. bendinde geçen “Daha çok mu yüklemişti ne acısından yasından.” dizesinde hangi acıdan söz edilmektedir?

Savaşta kaybedilen şehitlerin acısından söz edilmektedir.

4. “Dayadı yüreğini itti anası/Dayadı yüreğini itti Tekincik.” dizelerinde geçen “dayadı yüreğini” ifadesiyle ne anlatılmaktadır?

Var gücüyle, kendini zorlayarak kağnıyı itmeye çalışmaları anlatılmaktadır.

5. Kağnı, bataktan nasıl kurtulmuştur? Sizce bu gerçekten olmuş mudur?

Tekin’i seven kuşlar kağnıyı çekip kurtarmışlardır. Bu gerçekten olmamıştır.

6. Şiirde hangi yıllar anlatılmaktadır? Bunu nasıl anladınız?

Şiirde Kurtuluş Savaşı yılları anlatılmaktadır. O dönem Türk kadınları cepheye kağnılarla ve sırtlarında mermi taşırlardı.

7. Millî Mücadele’nin çocuk kahramanları ile Tekin’in benzer özellikleri var mıdır?

Vardır. Çocuk kahramanlar bir büyük gibi vatan savunmasında görev yapmışlardır. Tekin de annesine cepheye mermi taşıması için yardım etmiştir.

8. Okuduğunuz şiirin ana duygusu nedir?

Vatan için büyük çocuk herkesin gösterdiği fedakarlık.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar belirleyiniz.

 1. Çocuk ve Kuşlar
 2. Vatan İçin Uçtu Kuşlar
 3. Vatanını Seven Çocuk

Belirlediğiniz başlıklar şiirin içeriğiyle hangi yönden ilişkilidir? Aşağıya yazınız.

Şiirin konusu ile ilgilidir. Şiirde kahraman Tekin ve kuşlardır.

Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları Sayfa 45

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Verilen soruları cevaplayınız.

a. “Kuşların Çektiği Kağnı” metni ile “Mustafa Kemal’in Kağnısı” metnini tema, konu, kişiler ve olay örgüsü bakımından karşılaştırarak aşağıya yazınız.

 • Tema ve konular aynıdır.
 • Mustafa Kemal’in Kağnısı metninde kişi Elif, Kuşların Çektiği Kağnı metnindeki kişiler Tekin ve annesidir.
 • Her iki şiirde olay benzerdir.

b. İki metin arasında bu kadar benzerliğin olmasının nedeni sizce nedir? Aşağıya yazınız.

Benzer olayı aynı duygu içinde anlatmasıdır.

c. Bu iki metinden yola çıkarak Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Millî Mücadele’de kadınlara ve çocuklara bakış açısı hakkında ne söylenebilir? Aşağıya yazınız.

Kadınlar ve çocuklarıda vatan için canları pahasına savaşan kahramanlar olarak görmektedir.

Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları Sayfa 46

5. ETKİNLİK

a. Aşağıda yan yana dizilmiş kelime ve kelime gruplarını örnekteki gibi cümle hâline getiriniz.

 • leylek – her – sene – güney – doğru – göç et- :Leylekler her sene güneye doğru göç ederler.
 • ev –  çıkmak – için –  anne – izin – iste-: Evden çıkmak için annenden izin istemelisin.
 • çocuk – balon – sen – mi – al-: Çocuğa balonu sen mi aldın?
 • kapı – ön – duran –  araba – gör-  – mü : Kapının önünde duran arabayı gördün mü?

Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarını birbirleriyle ilişkili hâle getirip cümle kurmanızı sağlayan ekler çekim ekleridir. Çekim ekleri hem isimlere hem de fiillere getirilir. İsimlere getirilen ekler isim çekim ekleridir. Kurduğunuz cümlelerdeki ek almış isimleri ekleriyle birlikte örnekteki gibi aşağıya yazınız.

fare -yi, leylek -ler, güney -e, ev -den, anne -n -den, çocuk -a, balon -u, sen -mi, kapı -nın, ön -ün -de, araba -yı

b. Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarındaki renkli yazılmış isim çekim eklerine dikkat ediniz. Soruların cevaplarını karşılarına yazınız.

 • Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma gibi anlamlar katmıştır? MAVİ
 • Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa bağlı ve ait olduğunu göstermektedir? KIRMIZI
 • Hangi renkte yazılmış ekler, eklendikleri isimlerin karşıladığı nesnenin sayısının birden fazla olduğunu belirtmektedir? MOR
 • Hangi renkte yazılmış ekler, kendisinden önceki isimden ayrı yazılmış ve soru anlamı oluşturmuştur? TURUNCU
 • Hangi renkte yazılmış ekler, bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtmektedir? YEŞİL

Şimdi, “Kuşların Çektiği Kağnı” metnindeki isim çekim eki almış kelime ve kelime gruplarını bulunuz. Bunları eklerine ayırarak aşağıya yazınız.

Tekin -e, yaş -ın -dan, kuş -lar, ekmek -i -ni, ev -de, kuş -lar -ın, yer -i, omuz -lar -ı -na, baş -ı -na, el -ler -i -ne, o -ndan, kuş -lar, köy -ün, geçirmiş -ler -i, ara -lar -ın -da, bakış -lar -ı, çocuk -un, iç -in -de, ana -sı, kağnı -sı -nı, mermi -ler -i, ard -ın -da, yol -lar -a, alın -ı – na, gök -ler -in, mavi -si -ni, tepe -ler -den, dağ -lar -dan, acı -sı -ndan, yas -ı -ndan, çamur -a, üzer -i -nde, yukarı -da, yürek -i -ni, ana -sı, Tekin -cik, batak -tan, ordu -su -nun, gönül -cük -ü, seven -ler, üzer -i -nden, küçük -cük, pençe -ler -i, ip -ler -i, yer -i -nden, güç -ler -i, mermi -ler -i -ni, yüz -ler -i, anne -si.

c. Aşağıdaki cümlelerde numaralandırılmış kelimeleri ve arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. Numaralı kelimelerde hangi eklerin kullanıldığına dikkat ediniz. Bu kelimelerin numarasını tabloda ilgili olduğu yere yazınız. Bir kelimenin birden fazla yere yazılabileceğini unutmayınız. Öğretmeninizden yardım alınız.

 • Çoğul Eki: 5,13
 • İyelik Ekleri: 2, 3, 16
 • Soru eki: 1,18
 • Yalın Hal:9, 12, 15
 • Yönelme: 7, 17
 • Bulunma:8, 11
 • Ayrılma:5
 • İlgi hali:2, 10, 16

Kuşların Çektiği Kağnı Metni Cevapları Sayfa 48

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden ve yaptığınız araştırmalardan hareketle “Millî Mücadele yıllarında yaşamak ister miydiniz? Niçin?” sorusunu cevaplayınız. Bu soruya cevap verirken yeni öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını anlamlarına uygun biçimde kullanmaya özen gösteriniz. Beden dilinizi etkili kullanmaya gayret ediniz.

Milli Mücadele döneminde yaşamak isterdim. Savaşlar olmasın ama vatanımız tehlikeye girerse bende her şartta yardım etmek isterim. Bizler vatan varsa varız. Vatan yoksa yok oluruz. Cephane taşırım, yaralılara su taşırım, verilen mesajları götürürüm elimden geliyorsa yaparım. Bu işleri yaparkende geçmiş çocuk kahramanlarımı örnek alırım. Vatanımı çok seviyorum.

7. ETKİNLİK

Tekin ve annesi mermileri ulaştırdıktan sonra neler yaşamış olabilirler? Hayal gücünüzü kullanarak “Kuşların Çektiği Kağnı” metnini, metnin türüne bağlı kalarak devam ettiriniz.

Yazdığınız metni yazım kuralları ve noktalama işaretlerine uygunluk bakımından kontrol edip düzenleyiniz. Bunları yaparken yazım kuralları ve noktalama işaretleriyle ilgili önceki yıllarda öğrendiğiniz bilgileri hatırlamaya çalışınız. Gerekirse bunun için yazım kılavuzundan yararlanınız.

Yazdığınız kısımla beraber metnin tamamını önce sınıf arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle, sonra sosyal medyada paylaşınız.

Tekin ve annesi kağnıdaki cephaneyi cepheye ulaştırdı. Askerler kuşları görünce bular ne kuşu dediler. Tekin olanları anlattı. ASkerler kuşlara ekmek kırıntısı verdi.

Kuşlar bile vatanı kırtarmak için çalışyordu.

Tekin kuşları ile köye geri döndü. Kağnıya yine cephane yüklediler. Yine yola çıktılar. Vatan hizmet bekliyordu.

Kuşlar Tekin’in üzerinde uçuyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir