7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54, 55 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54, 55 MEB Yayınları  İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 4. Ünite Sayfa 54, 55 çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 54, 55 MEB Yayınları

SAYFA 54 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Do you know this logo? What is WWF?
2. Three Volunteers from WWF (World Wide Fund for Nature) are talking about some animals. Read the texts. What do these animals have in common?

The Mediterranean Monk Seals
They weigh about 400 kg and measure about 2.4 m. They can live for 20-30 years. They are carnivores and eat fish and octopus. Their habitats are generally silent sea caves. I’m really sorry about these cute seals because they are becoming extinct. Fishers kill them and give harm to their caves. We should protect them and their habitats.

The Asian Elephants
Then first saw these elephants thought how enormous they were. They are larger than any other land mammals. They are about 4-5 tones and they measure about 3 m. They have got large ears and long trunks. They live in forests and eat grasses leaves and bamboo. They live for 50 years. They are becoming extinct because people hunt them for their tusks. We should immediately stop the illegal ivory trade.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Bu logoyu biliyor musunuz? WWF nedir?
2. WWF’den (World Wide Fund for Nature) üç Gönüllü bazı hayvanlardan bahsediyor. Metinleri oku. Bu hayvanların ortak yönü nedir?

Akdeniz fokları
Yaklaşık 400 kg ağırlığındadır ve yaklaşık 2,4 m boyutlarındadır. 20-30 yıl yaşayabilirler. Etoburdurlar, balık ve ahtapot yerler. Yaşam alanları genellikle sessiz deniz mağaralarıdır. Bu sevimli foklar için gerçekten üzgünüm çünkü nesli tükeniyor. Balıkçılar onları öldürür ve mağaralarına zarar verir. Onları ve yaşam alanlarını korumalıyız.

Asya Filleri
Sonra ilk önce bu fillerin ne kadar büyük olduklarını düşündüklerini gördüm. Diğer kara memelilerinden daha büyüktürler. Yaklaşık 4-5 tondur ve yaklaşık 3 m boyutlarındadır. Büyük kulakları ve uzun gövdeleri vardır. Ormanlarda yaşarlar ve ot yapraklarını ve bambuları yerler. 50 yıl yaşarlar. Nesli tükeniyor çünkü insanlar onları dişleri için avlıyor. Yasadışı fildişi ticaretini derhal durdurmalıyız.


SAYFA 54 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

The Giant Pandas
The giant panda is in our logo. They weigh about 100 kg and measure about 90 cm. They can live for 20 years. They are friendly animals and they don’t attack people. But people hunt them for their fur and give harm to their habitats. We should stop it. Also, we shouldn’t destroy the bamboo forests because they only eat bamboos and try to survive.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dev Pandalar
Dev panda logomuzda. Yaklaşık 100 kg ağırlığında ve yaklaşık 90 cm boyutlarındadır. 20 yıl yaşayabilirler. Dost hayvanlardır ve insanlara saldırmazlar. Ancak insanlar onları kürkleri için avlar ve yaşam alanlarına zarar verirler. Durdurmalıyız. Ayrıca, bambu ormanlarını yok etmemeliyiz çünkü onlar sadece bambu yiyor ve hayatta kalmaya çalışıyorlar.


Read the texts in part 2 and write the names of animals.

a. Giant Pandas live nearly twenty years.
b. Asian elephants are hunted for their tusks.
c.Giant Pandas only eat bamboos to survive.
d. Asian elephants are larger than other land mammals.
e. Monk Seals love quiet places like sea caves.
f. Asian elephants have got big ears and long trunks.
g. Giant Pandas never give harm to people.
h. Monk Seals weigh about 400 kg.
i.Giant Pandas is in the logo of an animal charity.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. bölümdeki metinleri okuyun ve hayvanların adlarını yazın.

a. Dev Pandalar yaklaşık yirmi yıl yaşar.
b. Asya filleri dişleri için avlanır.
c. Dev Pandalar hayatta kalmak için sadece bambular yerler.
d. Asya filleri diğer kara memelilerinden daha büyüktür.
e. Keşiş Fokları, deniz mağaraları gibi sessiz yerleri sever.
f. Asya fillerinin büyük kulakları ve uzun gövdeleri vardır.
g. Dev Pandalar asla insanlara zarar vermez.
h. Keşiş Fokları yaklaşık 400 kg ağırlığındadır.
i.Giant Pandas, bir hayvan yardım kuruluşunun logosundadır.


4. Read again and fill in information cards about the animals.

Seals
* Habitat: sea caves
* Size and weight: 400 kg-2.4 m
* Kind: mammal
* Lifespan: 20-30 years
* Eat/prey: fish and octopus

The Giant Pandas
* Habitat: bamboo forest
* Size and weight: 100 kg-90 cm
* Kind: mammal
* Lifespan: 20 years
* Eat/prey: bamboos

The Asian Elephants
* Habitat: forest
* Size and weight: 4-5 tones – 3m
* Kind: mammal
* Lifespan: 50 years
* Eat/prey: grasses, leaves, bamboo

Imagine that you are a volunteer from WWF.
Use the prompts below and prepare a brochure about giraffes.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

4. Tekrar okuyun ve hayvanlarla ilgili bilgi kartlarını doldurun.

Mühürler
* Habitat: deniz mağaraları
* Boyut ve ağırlık: 400 kg-2.4 m
* Tür: memeli
* Ömrü: 20-30 yıl
* Ye / av: balık ve ahtapot

Dev Pandalar
* Habitat: bambu ormanı
* Boyut ve ağırlık: 100 kg-90 cm
* Tür: memeli
* Ömrü: 20 yıl
* Ye / av: bambular

Asya Filleri
* Habitat: orman
* Boyut ve ağırlık: 4-5 ton – 3m
* Tür: memeli
* Ömrü: 50 yıl
* Ye / av: otlar, yapraklar, bambu

WWF’den bir gönüllü olduğunuzu hayal edin.
Aşağıdaki bilgi istemlerini kullanın ve zürafalar hakkında bir broşür hazırlayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir