7. Sınıf Türkçe Kitabı Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları

7. Sınıf Türkçe Kitabı Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları. Türkçe kitabı Özgün Yayıncılık 7 .sınıf kitabında yer alan Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları kısaca yazdık. Etkinliklerin cevaplarını okuyabilirsiniz.

7. Sınıf Türkçe Kitabı Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları

 Sayfa 10 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çalışkanlığıyla tanıdığınız hayvanlar var mı? Bu hayvanların özelliklerini anlatınız.

Karınca ve arılar. Karıncalar toplu olarak yaşarlar. İki boğumludurlar. Baş kısmında antenleri vardır. Belirli bir yol üzerinde hareket ederler. Kanatlı olanları vardır. Bir iş bölümü içinde yaşarlar.

Arılar. Bal arısı, eşek arısı gibi arılar vardır. Kanatlıdırlar ve uçarlar. Çiçeklerden topladıkları çiçek özleri ile bal yaparlar.

2. Okuyacağınız metnin başlığının ve görsellerinin size hatırlattıklarını söyleyiniz.

Köyümüzü hatırlattı. Ormanların ne kadar güzel olduğunu hatırladım.

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 14

1. ETKİNLİK

a. Metinde geçen bilmediğiniz sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Sözlük, atasözleri, deyimler sözlüğü vb. kaynaklardan bu sözcüklerin ve sözcük gruplarının anlamlarını öğrenip tahminlerinizle karşılaştırınız.

 • hudut: Sınır
 • kambur: Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi,
 • hâlet: Durum
 • sarnıç: Yağmur sularının biriktiği üstü kapalı yapı
 • gayrimeskûn: Boş, ıssız bir yer
 • fundalık: Süpürge otu kaplı yer
 • mucibince: Gereğince
 • evlek: Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
 • saye: Gölge

b. Yıl boyunca, anlamlarını öğreneceğiniz sözcük ve sözcük gruplarını bir deftere yazarak sözlük oluşturunuz.

c. Aşağıdaki sözcüklerin metinde geçen eş anlamlılarını bulmacaya yerleştiriniz.

 1. Doğa: tabiat
 2. Gölge : saye
 3. Neşeli : şen
 4.  Zaman : vakit
 5.  Tanık : şahit
 6. Utangaç : mahcup
 7.  Mutlu : mesut
 8. Irak : uzak
 9. Kenar : kıyı
 10. Uçurum : yar

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 15

2. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı, mecaz anlamda mı kullanıldığını belirleyiniz. Gerçek anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına “G”, mecaz anlamda kullanılmışsa cümlelerin başına ”M” yazınız.

 • G Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.
 • M Günlerden beri kafamı bir adam kaplıyor.
 • G Bir gözü sola doğru biraz kaymıştı.
 • M İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş.
 • M Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı.
 • G Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözlerinden hangileri metnin ana fikri ile uyumludur? İşaretleyiniz.

Metne uyumlu atasözleri şunlardır;

 • İşleyen demir ışıldar.
 • Emek olmadan yemek olmaz
 • Akan su, yosun tutmaz.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız.

1. Kitaplar bir zamanlar yazara neler öğretmiş?

İnsanları sevmek lazım geldiğini, insanları sevince tabiatın, tabiatı sevince dünyanın sevileceğini oradan yaşama sevinci duyulacağını öğretmiştiler

2. Kör Mustafa’nın fiziksel özellikleri nasılmış?

Bir gözü sola doğru biraz kayık, sağ tarafının beyazı ile göz kapağı arasında bir et parçası oturmuş.

3. Kör Mustafa’nın görmeyen gözü yazara neyi hatırlatmış?

Kamburu hatırlatmış.

4. Kör Mustafa hangi işlerde çalıyormuş?

Bahçelerde çalışır, gündeliğe gider, sarnıç sıvar, dam aktarır, kuyu kazarmış.

5. Yazarın köyünde hangi ağaçlar yetişirmiş?

Fundalar, yabani meşe palamutları, koca yemişler, çalı süpürgeleri yetişirmiş.

6. Mustafa, toprakla nasıl bir mücadeleye girişmiş?

Topraktan çalılıkları, taşları, kökleri, dikenleri el ve tırnaklarına zarar verme pahasına ayıklamış.

7. Mustafa’nın taşlık yerle mücadelesi nasıl sonuçlanmış?

Mustafa taşlık yeri ayıklamayı başarmış ve oraya yerleşmiş, tarım yapmaya başlamış.

8. Yazarın, Mustafa’yı takdir etmesinin nedeni nedir?

Kimsenin aşmak için göze alamayacağı engelleri azim, sabır ve çalışkanlıkla aştığı için yazar Mustafa’yı takdir ediyor.

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 16

5. ETKİNLİK

Metinden, birinci kişili anlatımın yapıldığı örnek cümleler bulup aşağıya yazınız.

 1. Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.
 2. Kör Mustafa nasıl becerdi bilmem.
 3. Bir sabah her zamanki çamın altına vardım ki
 4. Bizim köyün lodos tarafı gayrimeskûndur.
 5. Bendeniz bu mücadeleye şahidim.

Yazarın yaşadığı bir olayı kendisinin anlattığı anlatım özelliğine “birinci kişili anlatım” denir. Yazarın gözlemlediği bir olayı anlattığı anlatım özelliğine “üçüncü kişili anlatım” denir.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni, “Karanfiller ve Domates Suyu” metni ile biçim ve içerik yönünden karşılaştırınız.

ÇALIŞKAN OLMAK

İşleyen demir pas tutmaz,
Bunu böyle bil unutma!
Çalışmak gibi var mıdır?
Hep ilke o mutlulukta.

“Vakit nakittir.” demişler,
Boş geçirme zamanını.
Çalış, çabala, üret ki,
Aydınlat hep yarınını.

Çalışmakla kazanılır,
Bil ki büyük başarılar.
Sağlıklı ve mutlu olur,
Azim ile çalışanlar.

Tembellik hiç hoş değildir,
Sakın kaptırma kendini.
Çalışmalısın her zaman
Yüceltmek için ülkeni.

Atilâ ÇAKIROĞLU
Şiir Bahçesi

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

 • Biçim: Hikaye
 • İçerik: Çalışkanlık ve azmi konu etmiş.

ÇALIŞKAN OLMAK

 • Biçim: Şiir
 • İçerik: Çalışkanlığı konu almıştır.

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 17

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki tabloya metinde geçen ikilemeleri bulup yazınız. Bu ikilemeleri birer cümlede kullanınız.

 • şıkır şıkır : Şıkır şıkır paraları görünce çok sevindim.
 • pırıl pırıl: Temizlik sonrası her yer pırıl pırıl olmuştu.
 • doğru dürüst: Sorulara doğru dürüst cevap verdi.
 • tatsız tuzsuz: Tatsız tuzsuz yemeği yemedi.
 • üç beş: Üç beş kişi gelip sıraya girdi.
 • çalı çırpı: Ateş yakmak için çalı çırpı topladı.

İkilemeler, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek ve zenginleştirmek amacıyla kullanılır.

8. ETKİNLİK

Metinde geçen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin yazımını inceleyiniz. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yazımından hareketle ilgili açıklamaları örnekteki gibi tamamlayınız.

 •  Yer yer esmer, pembe, kül rengi toprağa saye salar. : İkileme oluşturan sözcükler birbirinden ayrı yazılır.
 •  Su buldun mu, su? “Mi” soru eki, kendisinden önceki ve sonraki sözcükten ayrı yazılır.
 •  Yoksa çocukken bir şey mi batmıştır? : “Şey” sözcüğü, kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır.
 •  Göğün kendi renginden biraz daha koyu kıyılara giden hudutlu bir deniz… : “Biraz” sözcüğü her zaman bitişik yazılır.
 •  Üç çocuk garip birtakım taşlar, tahtalar, saclarla bir şeyler yaparlar. :“Birtakım” sözcüğü, “bazı” anlamında kullanılırsa bitişik yazılır.

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 18

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz. Fiil olanları sarı, isim olanları yeşil yaprağa örnekteki gibi yazınız.

• Bizi iş yapmaktan kim kurtaracak?
• Bir gece aniden aklıma çok parlak bir fikir geldi.
• Bir elin nesi var, iki ele ne gerek var?
• İlk kez insanlara yardımcı olacağım için sevindim.
• Çizimlerimi meydandaki çınar ağacının gövdesine asarak sergiledim.
• Ömür boyu, bildiklerimizin esiri oluruz.
• Günlerce çalışarak planlar çizdim.
• Sonunda çalışmalarım belli bir olgunluğa ulaştı.
• Herkes, yetenekli olduğu alanda fikirler geliştirmeye başladı.
• Hep birlikte çalışmaya koyulduk.
• Su gücüyle çalışan makinelerle iplik ürettiler.
• Köylüler, bütün bu düzeneği kurarken çalışmayı çok sever oldular.
• Edindikleri bilgileri başka alanlara da uygulamak istediler.
• Çalışmanın, aslında tembellikten çok daha zevkli olduğunu keşfettiler.

Sarı Yaprak:

 • kurtaracak
 • geldi
 • sevindim
 • çizdim
 • ulaştı
 • koyulduk
 • istediler

Yeşil Yaprak:

 • elin
 • çınar
 • ömür
 • fikirler
 • iplik
 • düzeneği
 • tembellikten

Bir işi (kılışı), oluşu ya da durumu anlatan sözcüklere fiil denir.

Karanfiller ve Domates Suyu Metni Cevapları Sayfa 19

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki fiilleri anlam özelliklerine göre uygun kutucuklara yazınız.

geçmekyeşermekkızarmakçıkmaksürmekoturmakdüşünmek
gelmekpişirmeksermekyaşamakağlamakçürümektoplamak

İŞ: geçmek, sürmek, düşünmek, pişirmek, sermek, toplamak

DURUM: çıkmak, oturmak, gelmek, yaşamak, ağlamak

OLUŞ: yeşermek, kızarmak, çürümek

Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işi ve bu işten etkilenen varlıkları gösteren fiillere “iş (kılış) fiilleri” denir.

Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işin olduğu ancak bu işten etkilenen bir varlığın olmadığı fiiller “durum fiilleri” olarak adlandırılır.

Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen fiillere “oluş fiilleri” adı verilir.

11. ETKİNLİK

“Karanfiller ve Domates Suyu” metninden hareketle “çalışmanın önemi” ile ilgili bir afiş hazırlayınız. Hazırlayacağınız afişin taslağını aşağıda oluşturunuz.

Çalışmanın önemi ile ilgili afiş 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir