9. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 54, 55 cevapları 2. Ünitemizi Değerlendirelim

Bu yazıda “9. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 54, 55 cevapları 2. Ünitemizi Değerlendirelim” konusuna yazdık. 2. ünite sonunda yer alan sayfa 54, 55 ‘deki Ünitemizi Değerlendirelim sorularının cevaplarını kısaca yazdık.

9. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 54, 55 cevapları 2. Ünitemizi Değerlendirelim

SAYFA 54 CEVAPLARI – 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KİTABI

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Vahiy ne demektir?

. Allah’ın (c.c.) melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği, hayatın hangi ilkelere
göre yaşanacağını ve nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahî bilgiler ve bu bilgilerin gönderiliş tarzıdır.

2. İslam alimlerine göre dinin tanımını yapınız. Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

3. İman ve İslam’ın tanımını yapınız. Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

4. Fıtrat ne demektir?

Yüce Allah’ın, tüm varlıkları kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratması, Haniflk, tevhid ve İslam inancıdır. İnsanın yaratılışında bulunan vehayatı anlamlandırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren, insanın doğuştan getirdiği yetenektir. (bk. MEB Dinî Terimler Sözlüğü, s.121-122.)

5. İslam inanç esaslarının özelliklerini maddeler halinde yazınız. Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.

6. Müslüman neden ümit ve korku arasında yaşamalıdır? Düşüncelerinizi yazınız.

Kul Allah’ın (c.c.) rahmetine güvenip sorumluluklarını aksatmamalıdır. Ama O’nun rahmetinden ümidini kesip karamsarlığa da  düşmemelidir….

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi dinin tanımlarından biri değildir?

A) Allah (c.c.) ile kul arasındaki münasebeti düzenleyen kanun, nizam ve yoldur.
B) Akıl sahiplerini Peygamberin bildirdiği şeyleri kabule çağıran ilahî bir düzenlemedir.
C) Din, akıl sahiplerini kendi iradeleriyle şimdiki halde (dünyada) salâha, gelecekte (ahirette) felâha sevkeden, Allah (c.c.) tarafından konulmuş bir kanundur.
D) Akıl sahiplerini kendi istekleri ile iyilikleri yapmaya sevk eden ilahi bir nizamdır.
E) İnsanların kendi çıkarlarına göre belirledikleri kurallar bütünüdür.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamber olarak gönderilmesinden önce Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak. Hz. İbrahim’in (a.s.) tebliğ ettiği tevhit inancını korumak.
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İman B) Kur’an C) Sünnet D) Haniflik E) Vahiy

SAYFA 55 CEVAPLARI – 9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KİTABI

3. İslam inanç esaslarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) İslam inanç esasları kapalı ve müphem olduklarından anlaşılmazlar.
B) İslam’ın inanç esasları bir bütündür. Hepsi Allah (c.c.) tarafından ortaya konmuştur.
C) İslam’ın inanç esasları sade, açık ve anlaşılabilir mahiyettedir.
D) İslam inanç esaslarının temeli tevhid ilkesidir.
E) İslam inanç esaslarında daima itidal ve denge vardır.

4. Aşağıdaki tanımlardan hangisi hanif kavramının karşılığıdır?

A) İlahî vahiy yoluyla gelen ve kilise tarafından doğru olarak tanımlanan öğreti.
B) Allah’ın (c.c.) zatında ve sıfatlarında bir olduğunu kabul etmeyen kişi.
C) Allah’ın emrettiği doğru yola girip o istikamette yaşayan kişi.
D) Allah’a (c.c.) içten bir şekilde saygı duymak.
E) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz ve davranışları.

5. Aşağıda verilen İslam inanç esaslarıyla ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’a (c.c.) gereği gibi iman etmek ancak O’nu isimleri ve sıfatlarıyla doğru bir şekilde tanımakla mümkündür.
B) İslam inanç esasları tevhid ilkesine dayanır.
C) İslam inanç esasları bir bütün olduğundan hepsine birden iman etmek gerekir.
D) İslam inanç esaslarını akılla kavramamız mümkün değildir.
E) Kur’an-ı Kerim’de yer alan inanç esaslarını kabul etmeyenler cennete giremez.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarla doldurunuz.
(İman, fıtrat, ihlas, esmâ-i hüsnâ, tevhid) 

1. ..İman…………., emniyette olmak, güvende olmak, güven vermek demektir.
2. …Tevhid…………, Yüce Allah’ın varlığını ve birliğini kabul edip, O’nu tek ve eşsiz yaratıcı olarak kabul etmektir.
3. Allah’ın (c.c.) güzel isimlerine …. esmâ-i hüsnâ…………………….. denir.
4. Kulun bütün davranışları ve sözlerinde sadece Allah rızasını gözetmesine … ihlas……….. denir.
5. Allah’ın (c.c.) insan tabiatına bahşettiği yaratanını tanıma eğilimi, ruh temizliği gibi özelliklere …fıtrat……………. denir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D) yanlışsa (Y) yazınız.

1. (D ) Bütün peygamberler insanları tevhid inancına davet etmişlerdir.
2. ( D ) Hz. İbrahim (a.s.) bir İslam peygamberidir.
3. ( D ) İman ve İslam’ın birbirinden ayrılması mümkün değildir.
4. ( Y ) İslam inanç esasları karışık olduğundan anlaşılmaları çok zordur.
5. ( Y ) Müslüman kesinlikle cennete gideceğini bildiğinden Allah’tan (c.c.) korkmasına gerek yoktur.

9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir