Aşağıdaki Şiirde Hangi Davranışlar İbadet Sayılmaktadır?

Aşağıdaki Şiirde Hangi Davranışlar İbadet Sayılmaktadır? Bunları Bulup Noktalı Yerlere Yazınız.

Aşağıdaki Şiirde Hangi Davranışlar İbadet Sayılmaktadır? Bunları Bulup Noktalı Yerlere Yazınız. 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 34 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Aşağıdaki Şiirde Hangi Davranışlar İbadet Sayılmaktadır? Bunları Bulup Noktalı Yerlere Yazınız.

Aşağıdaki Şiirde Hangi Davranışlar İbadet Sayılmaktadır? Bunları Bulup Noktalı Yerlere Yazınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Kıta: İhlasla, Allah rızası için yapılan selam, hatır sorma, güzel sohbet,
  2. Kıta:Tefekkür ile kainata bakmak
  3. Kıta:İnsanlara sevgi beslemek, kusurları affetmek, kırık kalpleri iyileştirmek
  4. Kıta:Dünya nimetlerini Allah’ın verdiğini düşünerek kullanmak
  5. Kıta:Kaza, bela ve hastalıklara sabretmenin ibadet sayıldığı şiirde anlatılmıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

İbadet Denince Aklınıza Neler Geliyor? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • İba­det; sözlükte boyun eğme, saygı duyma, itaat etme, tapma, tapınma, kulluk borcunu yerine getirme gibi anlamlara gelir.
  • İbadetin terim anlamı ise âlemlerin Rabb’i olan Yüce Allah’a (c.c.) karşı kulluk görevini yerine getirmek, onun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmaktır.

İbadet ile ilgili ayet

  • “Biz, cinleri ve insanları ancak bana ibadet/kulluk etsinler diye yarattık.” (Zariyat, 51/56.)
  • “İman edip yararlı işler yapanların, namaz kılıp zekât verenlerin Rab’leri katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara, 2/277.)
  • “Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.” (Asr, 103/1-3.)

Başlıca İbadetler: Namaz, oruç, hac, zekat, kurban kesmek,

Kur’an-ı Kerim’de “Ar­tık, Al­lah’ın si­ze ver­di­ği rı­zık­la­rı he­lal ve te­miz ola­rak yi­yin, eğer (ger­çek­ten) yal­nız Al­lah’a iba­det edi­yor­sa­nız, onun ni­me­ti­ne şük­re­din.” buyrulmaktadır. Nahl suresi, 114. ayet.

“Ben cin­le­ri ve in­san­la­rı, an­cak ba­na kul­luk et­sin­ler di­ye ya­rat­tım.” Zâriyât suresi, 56. ayet. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir