Aşağıdaki Tabloda Verilen Allah’ın Sıfatları İle Anlamlarını Eşleştirerek Kesişen Bölümleri Örnekteki Gibi İşaretleyiniz.

Aşağıdaki Tabloda Verilen Allah’ın Sıfatları İle Anlamlarını Eşleştirerek Kesişen Bölümleri Örnekteki Gibi İşaretleyiniz.

Aşağıdaki Tabloda Verilen Allah’ın Sıfatları İle Anlamlarını Eşleştirerek Kesişen Bölümleri Örnekteki Gibi İşaretleyiniz. 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 25, 1.Ünite 6.Etkinlik sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz

Aşağıdaki Tabloda Verilen Allah’ın Sıfatları İle Anlamlarını Eşleştirerek Kesişen Bölümleri Örnekteki Gibi İşaretleyiniz.

Aşağıdaki Tabloda Verilen Allah’ın Sıfatları İle Anlamlarını Eşleştirerek Kesişen Bölümleri Örnekteki Gibi İşaretleyiniz.

 • Bir olmak: Tevhit
 • Her şeye gücü yetmek: Kudret
 • Yaratmak:Tekvin
 • Bilmek:İlim
 • İşitmek:Semi
 • Görmek:Basar
 • Yaratılanlara benzememek : Muhalefetün li’l-Havadis

İLAVE BİLGİ NOTU

“O, öy­le Al­lah’tır ki on­dan baş­ka tan­rı yok­tur. Gö­rül­me­ye­ni ve gö­rü­le­ni bi­len­dir. O, esir­ge­yen­dir, ba­ğış­la­yan­dır.” (Haşr su­re­si, 22. ayet.)

Al­lah’ın her şe­yi işit­me­si sı­fa­tı­na “se­mi”, her şe­yi bil­me­si sı­fa­tı­na “ilim”, her şe­yi gör­me­si sı­fa­tı­na da “ba­sar” de­nir. O, mut­lak güç sa­hi­bi­dir; “kud­ret”, Al­lah’ın her şe­ye güç ye­tir­me­si sı­fa­tı­dır

Evrendeki düzenin olması, Allah’ın her şeye gücünün yettiğini gösterir. Dün­ya’­nın Gü­ne­ş’in et­ra­fın­da dön­mesi, ge­ce ile gün­dü­zün bir­bi­ri­ni iz­le­me­si, ge­ze­gen­le­rin bir­bi­ri­ne çarp­ma­dan bel­li bir yö­rün­ge ta­kip et­me­le­ri, Gü­neş’in do­ğu­dan do­ğup ba­tı­dan bat­ma­sı bu mü­kem­mel den­ge ve dü­ze­ne ör­nek ola­rak ve­ri­le­bi­lir. ( 1 )

Allah’ın Sübutî Sıfatları:

 1. Hayat
 2. İlim
 3. İrade
 4. Kudret
 5. Sem (işitme)
 6. Basar (görme)
 7. Kelâm
 8. Tekvin (Yaratma, var etme.)

Allah’ın bütün güzel isimleri bu sıfatlardan birine dayanır. Meselâ, Âlim ismi sıfat-ı sübutiyeden “ilim” sıfatına, Kadîr ismi “kudret” sıfatına, Mütekellimismi “kelâm” sıfatına dayanır. Keza, Evvel ismi, zatî sıfatlardan kıdemsıfatına, Âhir ismi, bekâ sıfatına dayanır. ( 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir