Kur’an’da yer alan surelerden beş tanesinin adını öğrenip defterinize yazınız.

Kur’an’da yer alan surelerden beş tanesinin adını öğrenip defterinize yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kur’an’da 114 tane sure vardır. Kur’an’daki sure isimlerini sırasıyla yazdık.

Kur’an’da Yer Alan Sure İsimleri

(Kur’an-ı Kerim’deki sıralarına göre sure isimleri şunlardır;

 1. Fâtiha Sûresi
 2. Bakara Sûresi
 3. Al-i İmran Suresi
 4. Nisa Suresi
 5. Maide Suresi
 6. En’am Suresi
 7. A’raf Suresi
 8. Enfal Suresi
 9. Tevbe Suresi
 10. Yunus Suresi
 11. Hud Suresi
 12. Yusuf Suresi
 13. Ra’d Suresi
 14. İbrahim Suresi
 15. Hicr Suresi
 16. Nahl Suresi
 17. İsra Suresi
 18. Kehf Suresi
 19. Meryem Suresi
 20. Taha Suresi
 21. Enbiya Suresi
 22. Hac Suresi
 23. Mü’minun Suresi
 24. Nur Suresi
 25. Furkan Suresi
 26. Şuara Suresi
 27. Neml Suresi
 28. Kasas Suresi
 29. Ankebut Suresi
 30. Rum Suresi
 31. Lokman Suresi
 32. Secde Suresi
 33. Ahzab Suresi
 34. Sebe Suresi
 35. Fatır Suresi
 36. Yasin Suresi
 37. Saffat Suresi
 38. Sad Suresi
 39. Zümer Suresi
 40. Ğafir (Mü’min) Suresi
 41. Fussilet Suresi
 42. Şura Suresi
 43. Zuhruf Suresi
 44. Duhan Suresi
 45. Casiye Suresi
 46. Ahkaf Suresi
 47. Muhammed Suresi
 48. Fetih Suresi
 49. Hucurat Suresi
 50. Kaf Suresi
 51. Zariyat Suresi
 52. Tur Suresi
 53. Necm Suresi
 54. Kamer Suresi
 55. Rahman Suresi
 56. Vakia Suresi
 57. Hadid Suresi
 58. Mücadele Suresi
 59. Haşr Suresi
 60. Mümtehine Suresi
 61. Saf Suresi
 62. Cuma Suresi
 63. Münafikun Suresi
 64. Teğabun Suresi
 65. Talak Suresi
 66. Tahrim Suresi
 67. Mülk Suresi
 68. Kalem Suresi
 69. Hakka Suresi
 70. Mearic Suresi
 71. Nuh Suresi
 72. Cin Suresi
 73. Müzzemmil Suresi
 74. Müddessir Suresi
 75. Kıyamet Suresi
 76. İnsan Suresi
 77. Mürselat Suresi
 78. Nebe Suresi
 79. Naziat Suresi
 80. Abese Suresi
 81. Tekvir Suresi
 82. İnfitar Suresi
 83. Mutaffifin Suresi
 84. İnşikak Suresi
 85. Buruc Suresi
 86. Tarık Suresi
 87. A’la Suresi
 88. Ğaşiye Suresi
 89. Fecr Suresi
 90. Beled Suresi
 91. Şems Suresi
 92. Leyl Suresi
 93. Duha Suresi
 94. İnşirah (Şerh) Suresi
 95. Tin Suresi
 96. Alak Suresi
 97. Kadir Suresi
 98. Beyyine Suresi
 99. Zilzal (Zelzele) Suresi
 100. Adiyat Suresi
 101. Karia Suresi
 102. Tekasür Suresi
 103. Asr Suresi
 104. Hümeze Suresi
 105. Fil Suresi
 106. Kureyş Suresi
 107. Maun Suresi
 108. Kevser Suresi
 109. Kafirun Suresi
 110. Nasr Suresi
 111. Mesed Suresi
 112. İhlas Suresi
 113. Felak Suresi
 114. Nas Suresi

İLAVE BİLGİ NOTU

Sure; “Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşan, sınırları vahiy doğrultusunda Resûl-i Ekrem tarafından belirlenen bölüm” demektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir