Teyemmüm Niçin Bir Kolaylıktır? Açıklayınız.

Size göre çevremiz ile doğru iletişimi nasıl kurabiliriz?
Teyemmüm Niçin Bir Kolaylıktır? Açıklayınız.

Teyemmüm Niçin Bir Kolaylıktır? Açıklayınız. 9.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 2.Ünite sayfa 40 Değerlendirme Sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Teyemmüm Niçin Bir Kolaylıktır? Açıklayınız.

Teyemmüm Niçin Bir Kolaylıktır? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Teyemmüm büyük bir kolaylıktır, çünkü,
  2. Abdest ve gusül için yeterli miktarda su bulamadığımızda
  3. Hastalık sebebiyle vücudumuza su değdiğinde rahatsızlığımız artacaksa
  4. Su kirli, zehirli, kullandığımızda sağlığımızı bozacaksa, sadece içebileceğimiz kadar su olduğunda ibadetlerimizi yapmak için illa su bulmamız istenmediği ve teyemmüm abdesti aldığımızda ibadetlerimizi yapabileceğimiz için teyemmüm bir kolaylıktır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Gerektiğinde gus­let­mek ve na­maz­lar­dan ön­ce ab­dest al­mak farz­dır. Ab­dest ve gu­sül için ye­ter­li mik­tar­da te­miz su ge­re­kir. Su bulunmaz veya has­ta­lık vb. se­bep­ler­le kul­la­nı­la­maz­sa bu du­rum­da te­yem­müm ya­pı­lır.

Teyemmüm hangi maddeler ile yapılabilir; Top­rak, kum, tuğ­la gi­bi mad­de­le­re el sü­rü­le­rek ya­pı­lır.

Teyemmüm Nasıl Yapılır?

Te­yem­mü­mün ya­pı­lı­şı şöy­le­dir: Üze­ri­miz­de uzun kol­lu giy­si var­sa ab­dest­te ol­du­ğu gi­bi kol­lar dir­sek­le­re ka­dar sı­va­nır. Eû­zü bes­me­le
çe­ki­le­rek ne için te­yem­müm ya­pı­la­cak­sa ona ni­yet edi­lir. Ör­ne­ğin “Ni­yet et­tim Al­lah rı­za­sı için te­yem­müm al­ma­ya.” de­nir. El­ler te­miz top­ra­ğa ve­ya top­rak cin­sin­den bir şe­ye (tuğ­la, kil, kum vb.) sü­rü­lüp sil­ke­le­nir ve yüz mesh edi­lir. Bu­nun ar­dın­dan el­ler tek­rar top­ra­ğa sü­rü­lüp sil­ke­le­nir. Ön­ce sağ, son­ra sol kol mesh edi­lir. Böy­le­ce te­yem­müm ta­mam­lan­mış olur.

Te­yem­müm alan ki­şi, iba­de­ti­ni ra­hat­ça ya­pa­bi­lir.

Teyemmüm Nasıl Bozulur?

Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar. Ayrıca, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanabilme imkânının elde edilmesi gibi, teyemmüm etmeyi mubah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir