10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıncılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 25 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 25 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

I. Find these words in the text in activity F. Then read the definitions (1-4) and fill in the gaps with the correct words

broke out
enemy
hopeless
victory

1. feeling no hope: hopeless
2. suddenly started: broke out
3. success in a war: victory
4. a country, or the soldiers of a country, that is at war with another country:enemy

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

I. F etkinliğindeki metinde bu kelimeleri bulun. Ardından tanımları (1-4) okuyun ve boşlukları doğru kelimelerle doldurun

patlak verdi
düşman
Umutsuz
Zafer

1. hiç umut duymamak: umutsuz
2. aniden başladı: patlak verdi
3. savaşta başarı: zafer
4. başka bir ülkeyle savaş halinde olan bir ülke veya bir ülkenin askerleri:düşman


J. Look at the list above again. Use the correct words to complete the following sentences

1. The enemy were getting ready to attack the village when they learned that the war ended.
2. The Turkish army won a victory against the Greek army in Dumlupınar on 30th August, 1922.
3. The Second World War broke out in 1939 and lasted for six years.
4. The rescue team searched for the survivors for three days, but they couldn’t find anyone. The families were feeling hopeless and depressed.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

J. Yukarıdaki listeye tekrar bakın. Aşağıdaki cümleleri tamamlamak için doğru kelimeleri kullanın

1. Düşman, savaşın bittiğini öğrendiğinde köye saldırmaya hazırlanıyordu.
2. Türk ordusu, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Yunan ordusuna karşı bir zafer kazandı.
3. İkinci Dünya Savaşı 1939’da patlak verdi ve altı yıl sürdü.
4. Kurtarma ekibi hayatta kalanları üç gün aradı ama kimseyi bulamadı. Aileler kendilerini umutsuz ve depresif hissediyorlardı.


K. Read the text in activity F again. Write what or who the following words refer to

1. he (Line 3): SEYİT ALİ
2. they (Line 6) THE ALLIED NAVAL FORCES
3. it (Line 12) :THE CRANE
4. they (Line 19) SEYIT ALI’S FRIEND

L. Work in pairs. Look at activity F again. Make notes about the important details of Seyit Ali’s heroic act. Then use them and tell the story to each other in turn.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

K. F etkinliğindeki metni tekrar okuyun. Aşağıdaki kelimelerin neyi veya kime atıfta bulunduğunu yazın

1. o (Satır 3): SEYİT ALİ
2. onlar (Hat 6) MÜTTEFİK DENİZ KUVVETLERİ
3. o (Satır 12) : VİNÇ
4. Onlar (Hat 19) SEYİT ALİ’NİN ARKADAŞI

L. Çiftler halinde çalışın. F aktivitesine tekrar bakın. Seyit Ali’nin kahramanca hareketinin önemli detaylarını not edin. Sonra bunları kullanın ve hikayeyi sırayla birbirinize anlatın.


M. Work in pairs. Student A, look at the card below. Student B, look at the card on the next page. Ask each other questions for the missing information and fill in the gaps.

Student A)
Mevlana Celaleddin Rumi “Come! Come whoever you are,” said Mevlana more than eight centuries ago. He believed people should have patience, tolerance and goodness. He was one of the greatest philosophers of the 13th century. He was born in Balkh (present-day Afghanistan) in …1207………. .His father left Balkh when he was …….FIVE……………. years old. The family settled in Konya in 1220. Mevlana met …SHAMS OF TABRIZ…. when he was 37 years old. This Muslim scholar was walking along the spiritual path of love. His teachings affected Mevlana a lot. Mevlana was also a great poet. He generally wrote poems about the love of God. He wrote many books. His most famous book is called …MESNEVI…. . He influenced the literature of the Islamic world. He combined poetry, music and dance (Sema). Mevlana died in Konya in 1273. His mausoleum is in ………..KONYA……………. and thousands of people visit it every year.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

M. Çiftler halinde çalışın. Öğrenci A, aşağıdaki karta bakın. Öğrenci B, bir sonraki sayfadaki karta bakın. Eksik bilgiler için birbirinize sorular sorun ve boşlukları doldurun.

Öğrenci bir)
Mevlana Celaleddin Rumi “Gel! Kim olursan ol gel” dedi Mevlana sekiz asırdan fazla bir süre önce. İnsanların sabırlı, hoşgörülü ve iyi kalpli olması gerektiğine inanırdı. 13. yüzyılın en büyük filozoflarından biriydi. Belh’te (bugünkü Afganistan) …1207………’de doğdu. .Babası Balkh’ı o …….BEŞ yaşındayken terk etti……………. yaşında. Aile 1220 yılında Konya’ya yerleşir. Mevlana …TEBRİZ ŞAMLARI… ile tanışır. 37 yaşındayken. Bu Müslüman bilgin, manevi aşk yolunda yürüyordu. Öğretileri Mevlana’yı çok etkiledi. Mevlana da büyük bir şairdi. Genelde Allah sevgisi ile ilgili şiirler yazmıştır. Birçok kitap yazdı. En ünlü kitabı …MESNEVİ…dir. . İslam dünyası edebiyatını etkilemiştir. Şiir, müzik ve dansı (Sema) birleştirdi. Mevlana 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir. Türbesi ………..KONYA……………’dadır. ve her yıl binlerce insan burayı ziyaret ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir