10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 80 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 80 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 80 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 80 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

SPEAKING – 2
A. Work in pairs. Read the information below and role-play the situation.
Student A
Imagine you’re visiting your doctor. You want to be healthier and you ask your doctor for advice.
Say, “I want to be healthier. Could you please give me some advice? What should I do? What shouldn’t I do?”
Student B
Imagine you’re a doctor and your partner is visiting you. Listen to your partner and answer his/her questions. Start as follows.
“If you want to be healthier, you should/ shouldn’t ……………… .”

B. Change roles and role-play the situation again.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

KONUŞMA – 2
A. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki bilgileri okuyun ve durumu rol yapın.
Öğrenci A
Doktorunuzu ziyaret ettiğinizi düşünün. Daha sağlıklı olmak istiyorsunuz ve doktorunuzdan tavsiye istersiniz.
De ki: “Daha sağlıklı olmak istiyorum. Bana biraz tavsiye verebilir misin? Ne yapmalıyım? Ne yapmamalıyım? ”
Öğrenci B
Doktor olduğunuzu ve partnerinizin sizi ziyaret ettiğini düşünün. Eşinizi dinleyin ve sorularını cevaplayın. Aşağıdaki gibi başlayın.
“Daha sağlıklı olmak istiyorsanız, ……………… yapmamalısınız / yapmamalısınız.”

B. Rolleri değiştirin ve durumu tekrar oynayın.


LISTENING – 3
Before You Listen
Work in groups of 4 and discuss the question. Support your answer with reasons or examples.
Do you think most people use the energy sources wisely?
While You Listen
Listen to the conversation and underline the correct words. (Audio 6.7)

Teacher : OK, class. In our biology lesson today, we’re talking about (1) global warming / environmental problems. What do you think about this issue? Yes, Brandon?
Brandon : In my opinion, one of the biggest problems is that many people in the world (2) waste energy/ pollute the environment.
Teacher : Yes, Brandon. I completely agree with you. Scientists are really worried. Many people don’t think about the consequences of wasting the energy sources. But the sources aren’t endless. So we should (3) use renewable energy sources / organize environmental
campaigns.

Brandon : Yes. We ought to be environmentally-friendly at our houses. For example, we should turn off the light when we leave a room. And we shouldn’t (4) overuse natural resources/leave the electrical appliances on standby. We should save energy.
Teacher : That’s right, Brandon. If we don’t use the energy sources wisely, (5) the Earth will be in trouble/ global warming will increase. People could face various problems. Yes, Carmen? What’s your opinion?
Carmen : I think people waste lots of water at home every day. That’s too bad. We should turn off the tap while we’re brushing our teeth. We ought to (6) take shorter showers/ use dishwashers. In this way, we can save water.
Teacher : Yes, Carmen. You’re right. Unfortunately, the world is running out of water. We should act before it’s too late. Water is so valuable. If there’s no water, there will be no life.

After You Listen
A. Work in groups of 3 and act out the conversation.
B. Do you agree with Brandon and Carmen? Why/Why not?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

DİNLEME – 3
Dinlemeden önce
4 kişilik gruplar halinde çalışın ve soruyu tartışın. Cevabınızı sebeplerle veya örneklerle destekleyin.
Çoğu insanın enerji kaynaklarını akıllıca kullandığını düşünüyor musunuz?
Dinlerken
Konuşmayı dinleyin ve doğru kelimelerin altını çizin. (Ses 6.7)

Öğretmen: Tamam, sınıf. Bugün biyoloji dersimizde, (1) küresel ısınma / çevre sorunlarından bahsediyoruz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet, Brandon?
Brandon: Bence en büyük sorunlardan biri, dünyadaki birçok insanın (2) enerji israfı / çevreyi kirletmesidir.
Öğretmen: Evet, Brandon. Sana tamamen katılıyorum. Bilim adamları gerçekten endişeli. Birçok insan enerji kaynaklarını boşa harcamamanın sonuçlarını düşünmez. Ancak kaynaklar sınırsız değil. Bu yüzden (3) yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalı / çevre düzenlemeliyiz
kampanyaları.

Brandon: Evet. Evlerimizde çevre dostu olmalıyız. Örneğin, bir odadan çıktığımızda ışığı kapatmalıyız. Ve (4) doğal kaynakları fazla kullanmamalı / elektrikli aletleri bekleme durumunda bırakmamalıyız. Enerji tasarrufu yapmalıyız.
Öğretmen: Doğru, Brandon. Enerji kaynaklarını akıllıca kullanmazsak, (5) Dünya’nın başı belaya girer / küresel ısınma artar. İnsanlar çeşitli sorunlarla karşılaşabilirler. Evet, Carmen? Senin düşüncen nedir?
Carmen Martinez: Sanırım insanlar her gün evde çok su harcıyor. Bu çok kötü. Dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmalıyız. Biz (6) daha kısa duş almak / bulaşık makineleri kullanmak gerekir. Bu şekilde su tasarrufu sağlayabiliriz.
Öğretmen: Evet, Carmen. Haklısın. Ne yazık ki, dünyada su tükeniyor. Çok geç olmadan harekete geçmeliyiz. Su çok değerlidir. Su yoksa hayat da olmaz.

Dinledikten Sonra
A. 3 kişilik gruplar halinde çalışın ve konuşmayı gerçekleştirin.
B. Brandon ve Carmen ile aynı fikirde misiniz? Neden / Neden olmasın?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir