10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13-14-15 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13-14-15 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 13-14-15 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

SAYFA 13 

In this theme, you will learn to
• identify expressions about school / everyday life and free time activities.
• practice intonation in asking and answering questions in daily conversations.
• introduce yourself and others.
• exchange personal information in both formal and informal situations.
• diagrammatize a text about everyday life into a graphic organizer.
• describe yourself, your family and your habits in a short descriptive paragraph.

ÇEVİRİSİ

Bu temada şunları öğreneceksiniz:
• okul/gündelik yaşam ve boş zaman etkinlikleriyle ilgili ifadeleri belirleyin.
• Günlük konuşmalarda soru sorma ve cevaplamada tonlama alıştırması yapın.
• kendini ve diğerlerini Tanıt.
• hem resmi hem de gayri resmi durumlarda kişisel bilgi alışverişinde bulunun.
• Günlük yaşamla ilgili bir metni grafik düzenleyicide şematize edin.
• kısa, açıklayıcı bir paragrafla kendinizi, ailenizi ve alışkanlıklarınızı anlatın.

SAYFA 14 ÇEVİRİSİ VE CEVAPLARI

1. Look at the students in the pictures and read the prompts. Where are these students? Which activities do students usually do in these places?

ANSWER
Answer Key:
Picture 1. Students study at a library.
Picture 2: Students talk with their friends at the cafeteria.
Picture 3: Students surf the Internet in the computer class.
Picture 4: Students do an experiment at the lab.
Picture 5: Students play basketball at the gym.
Picture 6: Students listen to the teacher in the classroom.
Picture 7: Students meet with their friends at the schoolyard.

ÇEVİRİSİ

1. Resimlerdeki öğrencilere bakın ve yönergeleri okuyun. Bu öğrenciler nerede? Öğrenciler bu yerlerde genellikle hangi etkinlikleri yapıyorlar?

CEVAP
Cevap anahtarı:
Resim 1. Öğrenciler kütüphanede ders çalışıyorlar.
Resim 2: Öğrenciler kafeteryada arkadaşlarıyla konuşuyorlar.
Resim 3: Öğrenciler bilgisayar dersinde internette geziniyorlar.
Resim 4: Öğrenciler laboratuvarda bir deney yapıyorlar.
Resim 5: Öğrenciler spor salonunda basketbol oynuyorlar.
Resim 6: Öğrenciler sınıfta öğretmeni dinliyorlar.
Resim 7: Öğrenciler okul bahçesinde arkadaşlarıyla buluşuyor.

SAYFA 15 ÇEVİRİSİ VE CEVAPLARI

2. How do you feel on the first day of school? Choose the emoji that describes your feelings.

CEVAP
First Emoji, Smilig. Because I like my school. Ifeel happy.

I feel happy / excited/ nervous / sad / doubtful, etc.

3. Look at the picture below and guess: Who are these people? Where are they? Share your answers with the rest of the class.

CEVAP:
They are students. They are at school.

4. Look at Mary and John. This is their first day at school. Listen to their conversation and tick the correct sentences.

Answer Key: 1. T, 2. F, 3. T, 4. F, 5. T

1. Mary has two brothers and two sisters. T
3. Mary’s father is a doctor. F
2. John has a brother. T
4. John comes to school on foot. F
5. Math is Mary’s favorite subject. T

5. Listen again and answer the questions.

1. Where is John from?
2. What does John’s father do?
3. What does Mary’s mother do?
4. How does John come to school?
5. What is John’s favorite subject at school?

Answer Key
1. He is from Manchester.
2. His father is an engineer.
3. Her mother is a housewife.
4. John comes to school by bus.
5. His favorite subject is History.

SAYFA 15 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Okulun ilk gününde nasıl hissediyorsunuz? Duygularınızı anlatan emojiyi seçin.

CEVAP
İlk Emoji Smilig. Çünkü okulumu seviyorum. Mutlu hissediyorum.

Kendimi mutlu/heyecanlı/gergin/üzgün/şüpheli vb. hissediyorum.

3. Aşağıdaki resme bakın ve tahmin edin: Bu insanlar kim? Neredeler? Cevaplarınızı sınıfın geri kalanıyla paylaşın.

CEVAP:
Onlar Öğrenciler. Onlar okulda.

4. Mary ve John’a bakın. Bu onların okuldaki ilk günleri. Konuşmalarını dinleyin ve doğru cümleleri işaretleyin.

Cevap Anahtarı: 1.T, 2.F, 3.T, 4.F, 5.T

1. Mary’nin iki erkek ve iki kız kardeşi vardır. T
3. Mary’nin babası doktordur. F
2. John’un bir erkek kardeşi var. T
4. John okula yürüyerek geliyor. F
5. Matematik Mary’nin en sevdiği derstir. T

5. Tekrar dinleyin ve soruları cevaplayın.

1. John nerelidir?
2. John’un babası ne yapıyor?
3. Mary’nin annesi ne yapıyor?
4. John okula nasıl geliyor?
5. John’un okulda en sevdiği ders nedir?

Cevap anahtarı
1. Manchester’lıdır.
2. Babası mühendistir.
3. Annesi ev hanımıdır.
4. John okula otobüsle geliyor.
5. En sevdiği ders Tarihtir.

Diğer sayfaların cevapları 10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir