11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 58, 59 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 58, 59 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 55 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 58, 59 MEB Silver Lining

SAYFA 58 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 & Read the news on Magazine cover and fll in the blanks

1. There were seven people on board.
2. One of the crew was McAuliffe
3. The shuttle turned into a fireball
4. The explosion happened above the Atlantic Ocean

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 & Dergi kapağındaki haberleri okuyun ve boşlukları doldurun

1. Gemide yedi kişi vardı.
2. Mürettebattan biri McAuliffe idi
3. Mekik bir ateş topuna dönüştü
4. Patlama Atlantik Okyanusu’nun üzerinde meydana geldi


2 & Read the text quickly. Match the words to describe McAuliffe as in the example.

e.g. She was an ordinary teacher
c 1. ordinary
e 2. diligent
b 3. gifted
f 4. big-hearted
a 5. privileged
d 6. memorable
a. civilian
b. person
c. teacher
d. fgure
e. student
f. mother

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 & Metni hızlıca okuyun. Örnekte olduğu gibi McAuliffe’yi açıklamak için kelimeleri eşleştirin.

Örneğin. O sıradan bir öğretmendi
c 1. sıradan
e 2. çalışkan
b 3. yetenekli
f 4. büyük yürekli
a 5. ayrıcalıklı
d 6. unutulmaz
a. sivil
b. kişi
c. öğretmen
d. şekil
e. Öğrenci
f. anne


Sharon Christa McAuliffe had been an ordinary teacher when NASA selected her for “Teacher in Space Program” in 1985.
Winning the privilege of being the frst civilian in the space was the last turning point of her life.
1) c.
Her father was an accountant and her mother was a teacher. She was an active child and loved playing outdoors. (a) She was gifted in music and she studied the piano. She performed in musicals at high school.
2) b
When she graduated from Framingham State College in 1970, she was planing a career in social service. In the same year, on August 23, she married Steven McAuliffe and went to live in Maryland. She started her teaching career there. As a diligent student, she earned a master’s degree in 1978. Her husband became a lawyer. They had a son in 1976 and a daughter three years later. She was a big-hearted mother not only for her own children but also for her students.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sharon Christa McAuliffe, NASA onu 1985’te “Uzayda Öğretmen Programı” için seçtiğinde sıradan bir öğretmendi.
Uzaydaki ilk sivil olma ayrıcalığını kazanmak, hayatının son dönüm noktasıydı.
1) c.
Babası muhasebeci, annesi öğretmendi. Aktif bir çocuktu ve dışarıda oynamayı seviyordu. (a) Müzik konusunda yetenekliydi ve piyano okudu. Lisede müzikallerde sahne aldı.
2) b
1970 yılında Framingham Eyalet Koleji’nden mezun olduğunda, sosyal hizmet alanında bir kariyer planlıyordu. Aynı yıl, 23 Ağustos’ta Steven McAuliffe ile evlendi ve Maryland’de yaşamaya başladı. Öğretmenlik kariyerine orada başladı. Çalışkan bir öğrenci olarak 1978’de yüksek lisans yaptı. Kocası avukat oldu. 1976’da bir oğulları ve üç yıl sonra bir kızları oldu. Sadece kendi çocukları için değil, öğrencileri için de yürekli bir anneydi.


SAYFA 59 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 & Read the text and complete the text with the sentences below.

a. By the time the crew understood something went wrong, the shuttle had caught fre.
b. She also met her future husband, Steven James McAuliffe before high school graduation.
c. She shared her experiences during the training process with public through media.
d. McAuliffe was teaching at Concord High School in November 1984 when “Teacher in Space Project” was announced.
e. Sharon Christa Corrigan was born on September 2, 1948 in Boston, Massachusetts

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 & Metni okuyun ve metni aşağıdaki cümlelerle tamamlayın.

a. Mürettebat bir şeylerin ters gittiğini anladığında, mekik serbest kalmıştı.
b. Lise mezuniyetinden önce gelecekteki kocası Steven James McAuliffe ile de tanıştı.
c. Eğitim sürecindeki deneyimlerini medya aracılığıyla kamuoyu ile paylaştı.
d. McAuliffe, Kasım 1984’te “Uzayda Öğretmen Projesi” duyurulduğunda Concord Lisesi’nde öğretmenlik yapıyordu.
e. Sharon Christa Corrigan, 2 Eylül 1948’de Boston, Massachusetts’te doğdu.


4 & Read the text again. Answer the questions.

1. What made Christa McAuliffe privileged?
Beign the first civilian in the space her privileged
2. When and where was she born?
She was born in Boston, 1948
3. What did her parents do?
Her father was an accounted and her mother was teacher.
4. How old was she when she married Steven McAuliffe?
She was 22
5. How many children did she have?
She had two children
6. How did she share her experience?
She shared her usual experiences with public throuh media

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 & Metni tekrar okuyun. Soruları cevapla.

1. Christa McAuliffe’yi ayrıcalıklı kılan nedir?
Ayrıcalıklı olduğu uzaydaki ilk sivil
2. Ne zaman ve nerede doğdu?
1948’de Boston’da doğdu
3. Ailesi ne yaptı?
Babası bir muhasebeciydi ve annesi öğretmendi.
4. Steven McAuliffe ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?
22 yaşındaydı
5. Kaç çocuğu vardı?
İki çocuğu vardı
6. Deneyimini nasıl paylaştı?
Her zamanki deneyimlerini halka açık medya ile paylaştı


5 Match the highlighted sentences in the text with their similar ones given.
1. She was talented in music and she excelled in playing the piano. …………….
2. She was likely to become very successful in the future. …………….
3. She tried to do something very diffcult and she became unforgettable. …………….
4. She looked forward to the results in a very excited mood. …………….

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 Metinde vurgulanan cümleleri verilen benzerleriyle eşleştirin.
1. Müzikte yetenekliydi ve piyano çalmada mükemmeldi. …………….
2. Gelecekte çok başarılı olması muhtemeldi. …………….
3. Çok zor bir şey yapmaya çalıştı ve unutulmaz oldu. …………….
4. Çok heyecanlı bir ruh hali içinde sonuçları dört gözle bekledi. …………….


3) d
(b) She waited for the result with bated breath until the president declared that she was the winner from 11,500 other candidates. She promised to share her space adventure by keeping a diary for students from all over the country. After 120 days of training and preparation for the fight, Christa McAuliffe became good enough to be a member of the Challenger crew. (c) She had a promising career and a bright future ahead.
4) c
When she learned how to take clear photos from space with a personal camera, she planned to return with souvenir pictures of her trip like tourists.
Then the time had come. At 11:38 a.m. on January 28, 1986, the Challenger was ready to launch from Kennedy Space Centre with a crew of six with McAuliffe. (Commander Francis Scobee, Pilot Michael J. Smith, engineer Ellison S. Onizuka, and engineer Gregory B. Jarvis.) The space shuttle Challenger exploded up in the sky only 73 seconds after the launch. 5)a

… (d) McAuliffe reached for the stars and became a memorable figure in space history. She was only 37.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 d
(b) Cumhurbaşkanı diğer 11.500 aday arasından kazanan olduğunu ilan edene kadar sonucu nefessiz bir nefesle bekledi. Ülkenin her yerinden öğrenciler için bir günlük tutarak uzay macerasını paylaşacağına söz verdi. 120 günlük eğitim ve dövüş hazırlıklarının ardından Christa McAuliffe, Challenger mürettebatının bir üyesi olacak kadar iyi oldu. (c) Umut verici bir kariyeri ve önünde parlak bir geleceği vardı.
4) c
Kişisel kamerasıyla uzaydan net fotoğraflar çekmeyi öğrendiğinde, turistler gibi gezisinin hatıra fotoğraflarıyla geri dönmeyi planladı.
Sonra zaman geldi. 28 Ocak 1986’da saat 11: 38’de Challenger, McAuliffe ile birlikte altı kişilik bir ekip ile Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılmaya hazırdı. (Komutan Francis Scobee, Pilot Michael J. Smith, mühendis Ellison S. Onizuka ve mühendis Gregory B. Jarvis.) Uzay mekiği Challenger fırlatmadan sadece 73 saniye sonra gökyüzünde patladı. 5) bir

… (d) McAuliffe yıldızlara ulaştı ve uzay tarihinde unutulmaz bir figür oldu. O sadece 37 yaşındaydı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir