11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 70 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 70 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 70 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 70 MEB Silver Lining

SAYFA 70 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Guess and complete the information about the hacker facts using the numbers below.

1. Any information about Bogachev, one of the most wanted cybercriminals, will be awarded $3 million .
2. The most expensive computer virus of all times caused $38,5 billion damage.
3. Comparing to the past, the number of cyberattacks have increased 176% .
4. 10% of social media users said they had been a victim of a cyberattack.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Aşağıdaki sayıları kullanarak bilgisayar korsanı gerçekleri hakkındaki bilgileri tahmin edin ve tamamlayın.

1. En çok aranan siber suçlulardan biri olan Bogachev hakkında her türlü bilgiye 3 milyon dolar ödül verilecek.
2. Tüm zamanların en pahalı bilgisayar virüsü 38,5 milyar dolarlık hasara neden oldu.
3. Geçmişe kıyasla siber saldırıların sayısı% 176 arttı.
4. Sosyal medya kullanıcılarının% 10’u bir siber saldırının kurbanı olduklarını söyledi.


2 Guess and match the halves to complete the sentences.

1. If you stick the knife into someone, D
2. If something ends up badly, E
3. If you set up something, B
4. If you tap out something, A
5. If you sneak into somewhere, C

a. you write it on a computer or a typewriter.
b you make something or start a machine.
c. you enter there secretly.
d. you give harm to that person by criticizing.
e. it has an unpleasant result.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2 Cümleleri tamamlamak için yarımları tahmin edin ve eşleştirin.

1. Bıçağı birine saplarsan, D
2. Bir şey kötü sonuçlanırsa, E
3. Bir şey ayarlarsanız, B
4. Bir şeye dokunursanız, A
5. Bir yere gizlice girerseniz, C

a. bir bilgisayara veya bir daktiloya yazarsınız.
b bir şey yaparsınız veya bir makineyi çalıştırırsınız.
c. oraya gizlice giriyorsun.
d. eleştirerek o kişiye zarar veriyorsun.
e. hoş olmayan bir sonucu var.


& Read the texts quickly. Match the cyberattack stories (A-D) with the headings (1-5). One is extra.

1. Rock&Roll till morning
2. Viruses all around
3. Where is the monster?
4. An unexpected sale
5. What is the message?

We have been aware of the cyber criminals for a long time. They steal or change the important information from the system. What they do is a real crime and this has serious punishments.
Unfortunately, hackers have been doing these illegal activities since the very beginnig of the 20th century. Here you can read some of them.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

& Metinleri hızlıca okuyun. Siber saldırı hikayelerini (A-D) başlıklarla (1-5) eşleştirin. Bir ekstra.

1. Rock & Roll sabaha kadar
2. Her yerde virüsler
3. Canavar nerede?
4. Beklenmeyen bir satış
5. Mesaj nedir?

Siber suçluların uzun süredir farkındayız. Önemli bilgileri sistemden çalarlar veya değiştirirler. Yaptıkları şey gerçek bir suç ve bunun ciddi cezaları var.
Ne yazık ki, bilgisayar korsanları bu yasadışı faaliyetleri 20. yüzyılın başından beri yapıyorlar. Burada bazılarını okuyabilirsiniz.


A
Have you ever thought there were hackers before computers? In 1909, a group of upper-class men in London came together in the lecture hall of Royal Institution. They wanted to see the Marconi’s first sample
of long distance wireless telegraph. When they started the machine up, they were shocked because it started tapping out an insulting poem about Marconi. It told how Marconi cheated public. But how could it happen? Nevil Maskelyne, who was a magician and a practical joker, learnt about the method of Marconi’s device and set up an evil plan. If Nevil hadn’t wanted to stick the knife into his lifelong rival, he
wouldn’t have made this practical joke.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bilgisayarlardan önce hackerlar olduğunu hiç düşündünüz mü? 1909’da Londra’da bir grup üst sınıf adam, Kraliyet Enstitüsü’nün konferans salonunda bir araya geldi. Marconi’nin ilk örneğini görmek istediler
uzun mesafe kablosuz telgraf. Makineyi çalıştırdıklarında şok oldular çünkü Marconi hakkında aşağılayıcı bir şiir yazmaya başladı. Marconi’nin halkı nasıl kandırdığını anlattı. Ama bu nasıl olabilir? Bir sihirbaz ve pratik bir şakacı olan Nevil Maskelyne, Marconi’nin cihazının yöntemini öğrendi ve şeytani bir plan hazırladı. Nevil bıçağı ömür boyu rakibine saplamak istemeseydi, o
bu pratik şakayı yapmazdı.


B
It may be difficult to imagine that hackers can destroy the images of big companies. Because these companies always attempt to protect their systems and spend big amounts of money just to programme new barriers against cyber attacks. However, in 2013, somebody hacked a big fast food company’s Twitter account. The hacker posted a message saying that the fast food chain was sold to its rival company. They also changed the display of the company and its icon. Luckily, the attack ended up without giving any harm in a short time. After about an hour they took back the account. It was quite shocking to see this had happened to such a big company.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bilgisayar korsanlarının büyük şirketlerin görüntülerini yok edebileceğini hayal etmek zor olabilir. Çünkü bu şirketler her zaman sistemlerini korumaya ve siber saldırılara karşı yeni engeller programlamak için büyük miktarlarda para harcamaya çalışıyor. Ancak 2013’te birisi büyük bir fast food şirketinin Twitter hesabını hackledi. Bilgisayar korsanı, fast food zincirinin rakip şirkete satıldığını belirten bir mesaj yayınladı. Ayrıca şirketin görüntüsünü ve simgesini değiştirdiler. Şans eseri, saldırı kısa sürede zarar vermeden sona erdi. Yaklaşık bir saat sonra hesabı geri aldılar. Bunun böylesine büyük bir şirketin başına geldiğini görmek oldukça şok ediciydi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir