15. yüzyılda yaşayan bir gazeteci olduğunuzu ve çalıştığınız gazetenin ekonomi muhabirliğini yaptığınızı düşününüz. Osmanlı ekonomisi ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olan kavramları kullanarak bir gazete haberi hazırlayınız. Haberinizde olabildiğince çok kavrama yer vermeye çalışınız.

15. yüzyılda yaşayan bir gazeteci olduğunuzu ve çalıştığınız gazetenin ekonomi muhabirliğini yaptığınızı düşününüz. Osmanlı ekonomisi ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olan kavramları kullanarak bir gazete haberi hazırlayınız. Haberinizde olabildiğince çok kavrama yer vermeye çalışınız.

15. yüzyılda yaşayan bir gazeteci olduğunuzu ve çalıştığınız gazetenin ekonomi muhabirliğini yaptığınızı düşününüz. Osmanlı ekonomisi ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olan kavramları kullanarak bir gazete haberi hazırlayınız. Haberinizde olabildiğince çok kavrama yer vermeye çalışınız.  10.sınıf Tarih dersi 1.Ünite sayfa 39 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

15. yüzyılda yaşayan bir gazeteci olduğunuzu ve çalıştığınız gazetenin ekonomi muhabirliğini yaptığınızı düşününüz. Osmanlı ekonomisi ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olan kavramları kullanarak bir gazete haberi hazırlayınız. Haberinizde olabildiğince çok kavrama yer vermeye çalışınız.

15. yüzyılda yaşayan bir gazeteci olduğunuzu ve çalıştığınız gazetenin ekonomi muhabirliğini yaptığınızı düşününüz. Osmanlı ekonomisi ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olan kavramları kullanarak bir gazete haberi hazırlayınız. Haberinizde olabildiğince çok kavrama yer vermeye çalışınız.

Haber 1

Padişahımız Sultanımız Kanuni Sultan Süleyman Yeni Vergi Mikyasını (oranı) Tastik Etti

Buna göre, Miri Arazi sahipleri arazi kaç arşın ise bunun 7 katı vergiyi hazineye vereceklerdir.

Vergi Memurları Tahrir Defterine  Vergi Mükelleflerinin ödeyecekleri akçeleri yazacaklardır. Muhtesipler ise vergileri elden alacaktır.

Vakıflar bu vergi mikyasından muaf olduğunu,  aldığımız ahber (haber) muhaberat servisinden Reha Muhtaroğlu bildirmiştir.

Bazı ürünlerin, mesela kürk, baharat  karaborsa olmasını önlemek için vergi mikyasları düşürülmüştür. Ürünün karaborsa olup olmadığını Ehl-i Hibre belirleyecektir.

Hirfet esnafı sadece yıllık bir akçe verecek olup, savaş zamanı bu mikyas 2 altın olacaktır.

Allah Padişahımızı her daim ebedi kılsın. Padişahımız sen çok yaşa….

Haber 2

Haraci Toprak Sahipleri Tekrar Belirleniyor

Muhaberatçılarımızın edindiği ahbera (haber) göre;

Taze aldığımız balkan topraklarında Haraci Toprak sahipleri belirlendi.

Padişahımız Sultanımız Yıldırım Beyazıt adaletli bir şekilde toprakları payladı.

Toprak sahipleri Tahrir Defterine yazıldı.Lakin Öşri toprakların dağıtımı müphemdir.

Fetih edilen toprakların 10 dönümü paşmaklık olarak ayrıldığı, Kumandan-ı Paşa’ya 5 dönüm arazinin zeamet olarak verildiği taahhüt edilmiştir.

Padişahımız çok yaşa.

Haber 3

Yangında hayvanları telef olanlar ile ilgili kanunname neşredildi ve mevki’-i mer’iyete (yürürlüğe) vez’ olunmuşdur (konulmuştur)

İstanbul’daki yangında 1000 hayvan telef olmuş olup, halk muzdarip olmuştur. Padişahımız hemen önlem alıp, bu yıl Âdet-i ağnam vergilerinin alınmayacağını ilan etmiştir.

Ehl-i Hibre’ler yangında zarar gören hayvan sayısını tespit edeceklerdir.

Ekonomimiz çok iyi olup, Allah Padişahımıza ebeden sağlık versin.

Haber 4

Ziraat Nazırı Nesimi Beyin meclisdeki beyanatı münasebetiyle: Ziraata arız olan en müdhiş ve muharrib (tahrip edici) belayadan (belalardan) biri olub, çekirge zararı nedeniyle öşri toprak sahipleri vergilerini az verecektir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Kervan
Ekonomi
Mekkâreci: kendi yük hayvanıyla kira ile taşıma işleri yapan kimse.
Vergi
Tahrir defteri: Tahrir defteri, Osmanlı Devletinde vergi işleriyle uğraşanların, toprak sahiplerinin kaydedildiği bir defterdir.
Mirî Arazi: Devlet hazinesine ait olan topraklara miri arazi denir.
Çift
Mülk arazi
Öşri toprak: Osmanlı döneminde fethedilen yerlerden müslümanlara verilen topraklara öşri toprak denir.
Haraci toprak: Osmanlı’da mülk arazi toprak sistemi kategorisine giren ve bir yerin fethinden sonra gayri müslim halkın elinde olan topraklardır.
Dirlik
Paşmaklık:Paşmaklık,diğer adıyla arpalık Osmanlı’da evlenen hanedan üyesi kızlara veya padişahın eşlerine verilen miri arazilerdir.
Ocaklık
Malikâne
Yurtluk
Vakıf
Mukataa: İhale ile belirlenen sistemde vergi kaynağı araziye mukataa denir.
Has
Bezirgan
Tımar sistemi
Âdet-i ağnam:Osmanlı Devleti’nde küçükbaş hayvandan alınan vergiye adet-i ağnam adı verilir.
Ticaret
Menzil
Bedesten
Kalfa
Kapan
Han
Lonca
Hirfet: Osmanlı Devleti’nde kunduracılık, duvarcılık, demircilik, marangozluk, dokumacılık gibi küçük el sanatlarına verilen addır.
Gedik
Muhtesip: erginin toplanması görevini gören makam, kişi.
Emin
Piyasa
Çiftbozan
Derbentçi: Geçit yerlerini korumakla görevli kimse:
Karaborsa
Kervansaray
Perakende
Reaya
Zeamet
Vergi mükellefi
Nakdî vergi
Ayni vergi
Ehl-i hibre:Ahilikte mesleğin sırlarını çok iyi bilen, malların niteliği hakkında görüş bildiren, fiyatların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen uzman.
Taahhüt
Akçe
İpek
Liman
Kürk
Liman

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir