9.sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 79, 80, 81 cevapları MEB

Bu yazıda “9.sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 79, 80, 81 cevapları” konusunu yazdık. 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 3. ünite sonu Ünitemizi Değerlendirelim sorularının cevapları

9.sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 79, 80, 81 cevapları

SAYFA 79 CEVAPLARI

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. İslam’da ibadet kavramı neleri kapsar? Örneklerle açıklayınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. İslam’da ibadet kavramı neleri kapsar? Örneklerle açıklayınız.

2. İbadetlerde temel ilkeler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz.  İbadetlerde temel ilkeler nelerdir? Kısaca açıklayınız.

3. Ef’al-i mükellefîn (mükelleflerin fiilleri) nelerdir? Örnekler vererek yazınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. Ef’al-i mükellefîn (mükelleflerin fiilleri) nelerdir? Örnekler vererek yazınız.

4. İbadetlerin bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. İbadetlerin bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

5. İbadetlerin toplumsal hayata katkıları nelerdir? Yazınız

Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. İbadetlerin toplumsal hayata katkıları nelerdir? Yazınız

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. İbadet Allah’a (c.c.) imanın tabii bir sonucudur. Müslüman Allah’a (c.c.) olan bağlılığını ibadetle gösterir. İbadetler insanı iyiye, güzele ve doğruya yönlendirir.
Buna göre Allah’a (c.c.) inanan bir kimsenin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?
A) Farz olan ibadetleri yerine getirir.
B) İbadetleri gönüllü bir şekilde ve içtenlikle yapar.
C) Güzel davranışlar yapmaya istekli olur.
D) İbadet ederek toplumsal mevki kazanmaya çalışır.
E) Allah’ın (c.c.) yasakladığı davranışlardan sakınır.

SAYFA 80 CEVAPLARI

2. Hz. Peygamberin farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı, çok az terk ettiği iş, davranış ve ibadetlerdir.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
A) Mekruh
B) Sünnet-i müekkede
C) Müstehap
D) Mendup
E) Helal

3. Bütün şartları yerine getirilerek ve içerdiği hikmet ve manaları bizzat duyularak ve hissedilerek yapılan ibadetler, insanı hem dünya hem de ahiret hayatında gerçek mutluluğa götürür. Bilinçli olarak Yüce Allah’ın huzurunda olduğunu hisseden insan, daima onun kontrolünde bulunduğunu düşünerek, hayatını onun emir ve yasakları, helal ve haramları çerçevesinde düzenler. Böylece ibadetler
insanın sadece Yüce Yaratıcı ile olan ilişkilerini değil, aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkilerini de olumlu yönde etkiler.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İbadetler insanlar arası ilişkileri olumlu yönde etkiler.
B) İbadetler sadece insana kazandırdığı erdemler için yapılır.
C) İbadetlerin insanın ahlaki gelişimine katkısı vardır.
D) İbadetler insanı dünyada ve ahirette mutlu eder.
E) İbadetlerin toplumsal bazı faydaları vardır.

4. Aşağıdakilerden hangisi İslam’a göre ibadette olması gereken özelliklerden biri değildir?
A) İbadetin sadece Allah (c.c.) rızası için yapılması.
B) İbadetin samimi duygularla yapılması.
C) İbadetin Kur’an ve sünnete uygun olması.
D) İbadetin kişiye maddi kazanç sağlaması.
E) İbadetin Hz. Peygamberin öğrettiği şekilde yapılması

SAYFA 81 CEVAPLARI

5. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenlerin tamamı İslam’a göre yapılması istenen fiillerden oluşmaktadır?
A) Vacip – Sünnet – Mekruh
B) Mendup – Haram – Sünnet
C) Farz – Vacip – Sünnet
D) Farz – Haram – Mekruh
E) Mubah – Mendup – Mekruh

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

(iyiliklere, kötülüklerden, bid’at, salih amel, sünnet, ibadet, mükellef)
1. İbadet insanı ….İYİLİKLERE..….…….. sevk eder, ..KÖTÜLÜKLERDEN.………. uzaklaştırır.
2. …..BİD’AT...…………. Hz. Peygamberin sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak uygulanmasıdır.
3. Hz. Peygamberin farz ve vacip ibadetlerin dışında yaptığı veya yapılmasını tavsiye ettiği davranışlara…..SÜNNET….…. denir.
4. ….İBADET….….…………….. müminin Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için kulluk görevini yerine getirmesi, emirlerine uyması ve yasaklarından kaçınmasıdır.
5. Dinin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmakla sorumlu tutulan kimseye ……MÜKELLEF.………. denir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1. ( D ) İslam’da Allah (c.c.) rızası için yapılan her güzel davranış ibadet olarak değerlendirilir.
2. ( Y ) Farz-ı ayn bazı Müslümanların yapmasıyla diğerlerinin üzerinden sorumluluğu kalkan ibadetlerdir.
3. ( D ) Hz. Peygamberin bazen yapıp bazen terk ettiği iş, davranış ve ibadetler sünnet-i gayr-i müekkededir.
4. ( D ) İbadetlerini aksatmayan bir Müslümandan güzel ahlaklı olması beklenir.
5. ( D ) Gösteriş için ve dünyevi beklentilerle yapılan ibadetler Allah (c.c.) katında geçersizdir.

Bulmaca cevaplarını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

SAYFA 82, 83 BULMACA CEVAPLARI 

İbadet

9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

9.sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 79, 80, 81 de yer alan soruların cevaplarını yazdık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir