9. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

9. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB. MEB Yayınları 9. sınıf Tarih kitabında yer alan ödev sorularının cevaplarını sayfa numaralarına göre cevapladık. Tüm sayfaların cevaplarına linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

9. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları MEB

 

SAYFA 68 CEVAPLARI

Feodalitenin güç kazanmasında etkili olan sebepler nelerdir?

SAYFA 70 CEVAPLARI

Gücün meşruiyet kaynağı bakımından Sasani, Bizans ve Moğol imparatorluklarının benzerlik ve farklılıkları nelerdir?

SAYFA 71 CEVAPLARI

Veba salgınının, Avrupa’da siyasi ve sosyal hayata etkileri neler olmuştur?

SAYFA 72 CEVAPLARI

“Ülkenin temeli vergidir, bu da adaletle yükselir, zulümle değil.” Sasani Hükümdarı Erdeşir Babekan’ın bu sözü günümüz
için de geçerli midir? Neden?

Büyük İskender, Roma ve Sasani devletlerinin geniş coğrafyalara hükmetmelerindeki etkenler nelerdir?

SAYFA 73 CEVAPLARI

İlk çağlardan itibaren tarım üretimini artırmak isteyen insanlar hangi faaliyetlerde bulunmuş olabilir?

Artı ürünün insan yaşantısına etkileri nelerdir?

SAYFA 74 CEVAPLARI

Orta Çağ Avrupası’nda feodalite egemenken Osmanlı Devleti’nde uygulanan toprak sisteminin özellikleri nelerdir?

SAYFA 75 CEVAPLARI

Kast sisteminin, Hindistan’ın siyasi birliğine etkileri nelerdir?

SAYFA 79 CEVAPLARI

İpek Yolu’nun geçtiği bölgelere hâkim olan Türk devletleri hangileridir?

Tarihî ticaret yolları yeniden canlandırılabilir mi? Neden?

4. ÜNİTE  İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI

SAYFA 90 CEVAPLARI

Türkler’in ilk ana yurdu neresidir? Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti’nin bu bölgelerde yaptığı kültürel çalışmalar nelerdir?

İlk Türk devletlerindeki toplumsal yapının özellikleri nelerdir?

Türkler, Orta Asya’dan nerelere göç etmiştir?

SAYFA 91 CEVAPLARI

Avrasya coğrafyası ile günümüz Türk dünyası arasında ilişki olduğu söylenebilir mi? Neden?

SAYFA 94 CEVAPLARI

Mete Han’ın kavimleri bir aile gibi birleştirmesinin nedenleri neler olabilir?

SAYFA 95 CEVAPLARI

Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır?

SAYFA 96 CEVAPLARI

Kut inancının Türk siyasi hayatına etkileri neler olabilir?

Kağanların görevleri nelerdir?

SAYFA 99 CEVAPLARI

Uygur Devleti’nde kadınların sosyal hayata etkileri neler olabilir?

SAYFA 101 CEVAPLARI

İkili devlet teşkilatının, Türk siyasi hayatına etkileri neler olabilir?

SAYFA 104 CEVAPLARI

“İl (devlet) gider, töre kalır.” sözünden hareketle törenin Türk tarihine etkileri neler olabilir?

SAYFA 105 CEVAPLARI

Orhun Yazıtlarına göre Türk devletlerinde kağanlar gücünü nereden almaktadır?

SAYFA 106 CEVAPLARI

Orta Asya coğrafyasının Türklerin yaşam biçimlerine etkileri nelerdir?

SAYFA 107 CEVAPLARI

Günümüzde konar-göçer hayat tarzının, ülkemizde görülmesinin nedenleri neler olabilir?

SAYFA 109 CEVAPLARI

Orta Asya Türk göçlerinin, Türk ve dünya tarihine olan etkileri neler olabilir?

SAYFA 110 CEVAPLARI

Kara Kuvvetleri birlik amblemi üzerinde bulunan yıldızlar, tarih, defne yaprağı, Atatürk silüeti, ay yıldız, çelenk, kılıç ve meşe yaprağı ne anlama gelmektedir?

SAYFA 113 CEVAPLARI

Göç olaylarında, farklı kavimler neden birlikte hareket etmiş olabilir?

SAYFA 115 CEVAPLARI

Avrupa Hun Devleti’nin Doğu Roma’yı baskı altında tutarak Batı Roma ile iyi ilişkiler kurmasının nedenleri nelerdir?

SAYFA 116 CEVAPLARI

Kavimler Göçü’nün Avrupa siyasi hayatına etkileri neler olabilir?

SAYFA 119 CEVAPLARI

İlk Türk devletlerinin komşuları (Harita 4.10) ile olan ilişkilerinde ekonomik ve askerî unsurlardan hangisi daha etkili
olmuştur? Neden?

SAYFA 120 CEVAPLARI

Konar-göçerlere karşı korunmak isteyen yerleşik toplumların aldıkları tedbirler neler olabilir?

SAYFA 121 CEVAPLARI

Türklerde cihan hâkimiyeti anlayışının ortaya çıkmasında kut inancının etkisi nedir?

SAYFA 122 CEVAPLARI

Eski Türk topluluklarının çevresindeki devletlerle ilişkileri hangi alanlarda olmuştur?

SAYFA 123 CEVAPLARI

İlk Türk devletlerin komşu devletlerle ticaret yapmalarının sebepleri neler olabilir?

SAYFA  125-126-127 CEVAPLARI

4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI CEVAPLARI- SAYFA 125-126-127 CEVAPLAR

5. ÜNİTE İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

SAYFA  130 CEVAPLARI

1. İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünya’da hangi din ve inançlar vardı?
2. Dört halifenin seçimle göreve gelmelerinin siyasi hayata etkileri nelerdir?
3. İslam alimlerinin yaptıkları çalışmaların Avrupa bilim hayatına etkileri nelerdir?

SAYFA 131 CEVAPLARI

İslamiyet öncesi döneme Cahiliye Dönemi denmesinin sebepleri neler olabilir?

SAYFA 133  CEVAPLARI

Arabistan’daki kabilecilik anlayışının toplum hayatına etkileri nelerdir?

SAYFA 134  CEVAPLARI

Hz. Muhammed’in Hilfu’l-Fudûl Antlaşması’na katılmasının sebepleri neler olabilir?

SAYFA 135  CEVAPLARI

İslam dini, Arabistan’daki Cahiliye Dönemi uygulamalarından hangilerine karşı çıkmış olabilir?

SAYFA 136  CEVAPLARI

Medine Sözleşmesi’nin imzalanmasının sebepleri nelerdir?

Bedir Savaşı sonrasında esirlerin müslümanlara okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmasının sebebi ne olabilir?

Müslümanların Uhud Savaşı’nda galip gelememesinin nedenleri nelerdir?

Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin sınırları nerelere ulaşmıştır?

Emanetlerin ehline verilmemesinin ortaya çıkarabileceği sorunlar neler olabilir?

Hz. Peygamber’in veda hutbesinde değindiği konularla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan maddeleri
karşılaştırınız.

Dört Halife Dönemi’nin “Cumhuriyet Dönemi” olarak nitelendirilmesinin gerekçeleri neler olabilir?

Halifelerin seçimle başa gelmelerinden dolayı Cumhuriyet Dönemi denmiştir.

İslamiyet’in kısa sürede geniş alanlara yayılmasının nedenleri nelerdir?

Dört Halife Dönemi’nde siyasi alanlarda hangi gelişmeler yaşanmıştır?

Hz Ali’nin, İslam Devleti’nin merkezini Medine’den Kûfe’ye taşımasının nedenleri nelerdir?

Dört Halife Devri’nin sona ermesiyle İslam toplumunda yaşanan sorunlar neler olabilir?

Mevali siyasetinin İslamiyet’in yayılmasına etkileri neler olabilir?

İslam dininin, sanatın gelişmesine etkileri neler olabilir?

Mevali politikasının Emevi Devleti’nin yıkılışına etkileri nelerdir?

Bağdat’ın Doğu’nun en büyük ve en önemli ekonomik merkezi hâline gelmesinin sebepleri nelerdir?

Abbasi halifesinin sadece Türklerin yaşadığı bir şehri kurmasının nedenleri neler olabilir?

“İslam bir ilim dini ve onun vücuda getirdiği medeniyet, bir ilim medeniyetidir.” sözünden hareketle “İslamiyet ve

bilim” ilişkisi hakkında neler söylenebilir?

Avrupalılar, Eski Yunanlıların eserlerini bin yıldan fazla bir süre ellerinde tuttukları hâlde Rönesans’ı neden çok daha
önce başlatamadılar?

Birunî’nin (Görsel 5.28) düşüncesinin İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesindeki etkileri nelerdir?

Ay’daki büyük kraterlere adı verilen diğer Türk İslam bilim insanları kimlerdir? Bulduğunuz isimleri sınıfta paylaşınız.

Günümüzde İslam sanatı adına ortaya konulan eserlerin istenilen seviyeye gelememesinin nedenleri neler olabilir?

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

9. sınıf Tarih ders kitabı tüm soruların cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir