Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 80 yetmiş sekiz Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

9 READING
a Look at the pictures below. What animals are Robert and Ryan talking about? Read the dialogue and check your answers.

Answer Key
They are talking about bats and tigers.

Ryan: Which animals do you like Robert?
Robert: I like tigers.
Ryan: Why do you like tigers?
Robert: They are very powerful and big cats. They run very fast and catch their prey quickly. What animals do you like?
Ryan: I like bats. They have very amazing abilities. Their sense of hearing, smelling, and tasting are well developed. They aren’t blind, but they have poor eyesight. They can’t move their eyes. They live everywhere in the world. Bats usually live in caves, trees, and under the tunnels especially in dark places. Where do tigers live?
Robert: They are wild animals. They live in North Siberia, India, and Asia. Their habitat is forests, rainforests, grassland, and the Rocky Mountains. They eat meat, especially big animals. What do bats eat?
Ryan: They eat small mammals such as mice and insects. What are the features of tigers?
Robert: They are the largest cats in the world. A tiger can kill animals twice its size easily and they can swim very well. How about bats?
What can they do?
Ryan: They can turn their head back. They can hunt their prey in the dark.
Robert: Wow! Interesting!

b Fill in the blanks with these words from the text.

Answer Key
1. sharp, 2. insects, 3. prey

1. Oh, this knife is very sharp. You should be careful when you cut something with it.
2. My mother is afraid of insesct. She screams when she sees them.
3. Can a cat catch its prey easily?

c Read the text and answer the questions.

Answer Key
1. He likes bats.
2. A tiger runs very fast.
3. They can hunt their prey in the dark. They can turn their head back.
4. They are wild animals.
5. A tiger can kill animals twice its size easily./ They can swim very well./ They can run very fast./ They can catch their prey quickly.

1. What animal does Ryan like?
2. How does a tiger run?
3. What can bats do?
4. Are tigers wild or domestic animals?
5. What can tigers do?

d Underline the words in the reading text that show adverbs of manner as in the examples.
e.g. She sings badly.
She does her homework carefully

Answer Key
They run very fast and catch their prey quickly.
A tiger can kill animals twice its size easily and they can swim very well.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9 OKUMA
a Aşağıdaki resimlere bakın. Robert ve Ryan hangi hayvanlar hakkında konuşuyorlar? Diyaloğu okuyun ve cevaplarınızı kontrol edin.

Cevap Anahtarı
Yarasalar ve kaplanlar hakkında konuşuyorlar.

Ryan: Hangi hayvanları seviyorsun Robert?
Robert: Kaplanları severim.
Ryan: Neden kaplanları seviyorsun?
Robert: Onlar çok güçlü ve büyük kediler. Çok hızlı koşarlar ve avlarını çabuk yakalarlar. Sen hangi hayvanları seversin?
Ryan: Yarasaları severim. Çok şaşırtıcı yetenekleri var. İşitme, koklama ve tatma duyuları çok gelişmiştir. Kör değiller ama görme yetileri zayıf. Gözlerini hareket ettiremezler. Dünyanın her yerinde yaşarlar. Yarasalar genellikle mağaralarda, ağaçlarda ve tünellerin altında, özellikle de karanlık yerlerde yaşarlar. Kaplanlar nerede yaşar?
Robert: Onlar vahşi hayvanlardır. Kuzeyde yaşarlar Sibirya, Hindistan ve Asya. Yaşam alanları ormanlardır, yağmur ormanları, otlaklar ve Rocky Dağları. Et yerler, özellikle de büyük hayvanları. Ne yaparlar Yarasalar ne yer?
Ryan: Fare gibi küçük memelileri yerler. Böcekler. Kaplanların özellikleri nelerdir?
Robert: Dünyanın en büyük kedileridir. Bir kaplan kendisinden iki kat büyük hayvanları kolayca öldürebilir ve çok iyi yüzebilirler. Peki ya yarasalar?
Onlar ne yapabilirler?
Ryan: Başlarını geriye çevirebilirler. Avlarını karanlıkta avlayabilirler.
Robert: Vay canına! İlginç!

b Boşlukları metindeki bu sözcüklerle doldurun.

Cevap Anahtarı
1. Keskin, 2. Böcekler, 3. Av

1. Bu bıçak çok keskin. Onunla bir şey keserken dikkatli olmalısınız.
2. Annem böceklerden korkar. Onları gördüğünde çığlık atıyor.
3. Bir kedi avını kolayca yakalayabilir mi?

c Metni okuyun ve soruları yanıtlayın.

Cevap Anahtarı
1. Yarasaları sever.
2. Bir kaplan çok hızlı koşar.
3. Avlarını karanlıkta avlayabilirler. Başlarını geriye çevirebilirler.
4. Onlar vahşi hayvanlardır.
5. Bir kaplan kendisinden iki kat büyük hayvanları kolayca öldürebilir. Çok iyi yüzebilirler./ Çok iyi koşabilirler. hızlı./ Avlarını çabucak yakalayabilirler.

1. Ryan hangi hayvanı seviyor?
2. Bir kaplan nasıl koşar?
3. Yarasalar ne yapabilir?
4. Kaplanlar vahşi mi yoksa evcil hayvanlar mıdır?
5. Kaplanlar ne yapabilir?

d Okuma metninde örneklerde olduğu gibi tavır zarflarını gösteren kelimelerin altını çizin.
Örn. Kötü şarkı söylüyor.
Ödevini dikkatlice yapıyor

Cevap Anahtarı
Çok hızlı koşarlar ve avlarını çabucak yakalarlar.
Bir kaplan kendisinden iki kat büyük hayvanları kolayca öldürebilir ve çok iyi yüzebilirler.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir