Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Kitabı Cevapları Devlet Kitapları

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Devlet Kitapları konusunu kısaca yazdık. 2019-2020 yıllarında okutulacak olan Devlet Kitapları basımı Sosyal Bilgiler 7. Sınıf ders kitabının cevaplarını sayfa numaralarına göre  ve ünitelere göre aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz. 2019-2020 yılı Eğitim döneminde 7. sınıf Sosyal Bİlgiler kitabı olarak okutulan ders kitabı cevaplarını yazdık. Kitabın yazarları; Öznur Açıl, Hülya Güvenç, Ayşegül Hayta, Sezcan Kılıç. Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Kitabı Cevapları Devlet Kitapları

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Kitabı Cevapları Devlet Kitapları

1. İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

SAYFA 12 CEVAPLAR

SAYFA 13 CEVAPLAR

SAYFA 14 CEVAPLAR

SAYFA 15 CEVAPLAR

SAYFA 16 CEVAPLAR

SAYFA 17 CEVAPLAR

SAYFA 18 CEVAPLAR

SAYFA 19 CEVAPLAR

SAYFA 20 CEVAPLAR

SAYFA  21 CEVAPLAR

SAYFA 22 CEVAPLAR

SAYFA 23 CEVAPLAR

SAYFA 24  CEVAPLAR

SAYFA 25 CEVAPLAR

SAYFA  26 CEVAPLAR

SAYFA 27  CEVAPLAR

SAYFA 28 CEVAPLAR

SAYFA 29 CEVAPLAR

SAYFA 30 CEVAPLAR

Kitle iletişim araçlarının toplumu yanlış bilgilendirmesi ne gibi sorunlar ortaya çıkarır?Açıklayınız.

Eğer basın hür ise gazeteci hakkında neden dava açılmıştır? Yukarıdaki haberi göz önünde bulundurarak bunu tartışınız.

Sosyal medyayı kullanırken özel hayatın gizliliğini koruma hakkı ile ilgili sorumluluklarımız nelerdir? Açıklayınız.

SAYFA 35 CEVAPLAR

F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Olumlu iletişime örnek cümleler oluşturunuz.
2. Kitle iletişiminin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
3. İletişimde çatışmaya sebep olacak davranışlar nelerdir?
4. İletişim araçlarından yararlanırken hangi haklarımızı biliyor olmamız önemlidir?

2. TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Kitabı Cevapları Devlet Kitapları

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili görüş ayrılıklarının sebepleri nelerdir? Tartış

Şeyh Edebâli’nin Osman Gazi’ye nasihatinde hangi değerlerimizden bahsedilmektedir?Açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nin iskân politikasını gerçekleştirirken iskâna tabi tutulan halkın en az beş yıl başka yere gitmesine izin vermemesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

İskâna tabi tutulanların yakın yerlerden getirilme sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Balkanlarda Türk adları taşıyan yemek ve tatlı çeşitlerinin olması neyin göstergesidir? Açıklayınız.

Verilen metinde Osmanlı Devleti’nin siyasal bir güç olarak ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden hangilerine değinilmiştir? Açıklayınız.

Aşağıdaki tabloda Osmanlı toplumunda yer alan bazı kişiler verilmiştir. Bu kişilerin karşılarına hangi toplumsal yapı içinde yer aldıklarını yazınız.

Osmanlı Devleti, gaza anlayışıyla fetihlerini hangi yöne doğru yapmalıdır? Açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nin Bizans ile komşu olmasının devletin büyümesinde ne gibi katkıları olmuştur? Açıklayınız.

Orhan Gazi’nin İznik’i alır almaz orada medrese kurması neyin göstergesidir? Yazınız

Rumeli’ye geçmek Osmanlı Devleti için neden önemlidir? Yazınız.

Osmanlı Devleti’nin başkenti Bursa’dan Edirne’ye taşımasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.

Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid’e niçin Rum Diyarının Sultanı unvanını vermiştir?Yazınız.

Niğbolu Zaferi ile Osmanlı Devleti’nin İslamdünyasında itibar kazanması arasındaki ilişkiyi yazınız.

Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’ne girme sebepleri nelerdir? Yazınız.

Timur’un Ankara Savaşı’ndan sonra beyliklere topraklarını geri vermesinin amacı nedir? Tartışınız.

11 yıl süren Fetret Devri’nde Osmanlı Devleti’nin yıkılmama sebepleri nelerdir? Tartışınız.

İstanbul’un fethinin nedenlerinin hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz

Bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması için dünya genelinde değişikliğe yol açacak bir olayın olması gerekmektedir.
İstanbul’un fethinin sonuçlarından hangileri Orta Çağ’ın kapanıp Yeni Çağ’ın açılmasına neden olmuştur? Açıklayınız.

İstanbul’un fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz.

Şimdiye kadar bütün padişahlar batı yönüne seferler yaparken I. Selim neden doğuya seferler yapmıştır? Tartışınız.

Mısır’ın fethinin sonuçlarının hangi alanla ilgili olduğunu aşağıdaki tabloya işaretleyiniz

Mohaç Savaşı’nın iki saat gibi kısa bir sürede kazanılmasının sebepleri sizce neler olabilir? Tartışınız.
Belgrad’ın stratejik konumundan dolayı Osmanlı Devleti’ne katkıları neler olabilir? Tartışınız.

BİRLİKTE YAPIYORUZ
Aşağıdaki soruları tabloya bakarak cevaplayalım.

İki donanmanın da güçlerine baktığımızda hangi donanmanın gücü daha fazladır? Açıklayınız.
Osmanlı donanması sizce galip gelmiş midir? Galip geldiyse bunun sebepleri neler olabilir? Tartışınız

Girit kuşatmasının 24 yıl sürmesinin sebebi ne olabillir? Açıklayınız.

Aşağıdaki resmi inceleyiniz. Bu resimde Osmanlı toplumunun hangi özellikleri dikkatinizi çekti? Neden? Açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nde uygulanan millet sistemini insan hakları, din ve vicdan hürriyeti açısından değerlendiriniz

Gayrimüslimler genel olarak hangi ekonomik faaliyetle uğraşmışlardır?

Osmanlı Devleti’nin istimâlet politikasının toplum yaşamına katkıları nelerdir?

Osmanlı toplumunun bir arada huzur içinde yaşamasının nedenleri nelerdir?

Aşağıda verilen fetihlerin Osmanlı Devleti’nin gelişmesine ne gibi katkıları olduğunu ilgili alanlara yazınız.

AVRUPA GELİŞİYOR, OSMANLI VE DİĞER DEVLETLER ETKİLENİYOR

Coğrafi keşifler sonucu yeni keşfedilen yerlerdeki insanların hayatında ne gibi değişiklikler olmuştur? Açıklayınız.

İspanyol ve Portekizli gemicilerin keşfettikleri yerleri aşağıdaki bölümlere işaretleyiniz.

Aşağıdaki tabloda ilgili alanlara coğrafi keşiflrin neden ve sonuçlarını yazınız.

Avrupa’nın bilimsel çalışmalarda, Müslüman bilim insanlarını örnek almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Tartışınız.

Rönesans Dönemi’nde yaşamış olan diğer sanatçı, yazar ve bilim insanlarını araştırınız ve hakkında edindiğiniz bilgileri defterinize yazınız.

Aşağıda Rönesans öncesi bilim, kültür ve sanat anlayışlarına örnekler verilmiştir. Rönesans öncesi bilim, kültür ve sanat anlayışlarının karşısına Rönesans sonrası değişimleri yazınız.

Reform hareketleri ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Aydınlanma Çağı günümüz düşünce sistemini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.

Aşağıda Montesquieu, Voltaire, Rousseau’ya ait sözler bulunmaktadır. Bu sözlerin sizde uyandırdığı düşünceleri ilgili alanlara yazınız.
“Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir.”
“Vatanımız bütün asil ruhlar için en mukaddes yerdir.”
“Bir ülke ne özgürlük olmaksızın ne de erdem olmaksızın iyi bir biçimde var olamaz.”

Verilen bilgilerden hareketle tabloda ilgili alanlara Sanayi İnkılabı’nın olumlu ve olumsuz sonuçlarını örneğe uygun yazınız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tam bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktan geçer.” sözünden yola çıkarak Osmanlı Devleti’nin siyasi bağımsızlığını değerlendiriniz.

Avrupa’daki gelişmelerin insan hakları açısından olumsuz sonuçlarını defterinize yazınız.

ISLAHATLARLA DEĞİŞEN OSMANLI KURUMLARI

Osmanlı Devleti’nin her alanda yenilikler yapmaya ihtiyaç duymasının sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nde matbaanın kurulmasının, sadece bilimsel eserlerin basılması koşuluyla kabul edilmesinin sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nde çıkarılan gazete ve dergilerin toplum hayatına katkısı nelerdir? Açıklayınız.

Telgrafın Osmanlı Devleti’nde kullanılması sosyal ve ekonomik hayatı nasıl etkilemiştir?Düşüncelerinizi açıklayınız.

Yukarıda demir yolu ile ilgili yer alan bilgiler dışında demir yollarının ülke ekonomisine ve sosyal yaşantıya ne gibi katkıları olabilir? Açıklayınız.

Ulaşım alanında yaşanan gelişmeler başka hangi alanlardaki gelişmelere yol açmıştır? Açıklayınız.

Aşağıda Osmanlı Devleti’nde yaşanan sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki gelişmelerin bazıları verilmiştir. Bu gelişmelerin hangi alan ya da alanlarla ilgili olduğunu örnekteki gibi yazınız.

KÜLTÜRÜMLE VARIM

Yabancı bir seyyahın Osmanlı kültürüne yönelik anlattığı bu olaydan nasıl bir sonuç çıkardınız?
Açıklayınız.

Misafire aç olup olmadığı neden direkt sorulmamıştır?

Siz olsaydınız misafirinizin ihtiyaçlarını sormak için nasıl bir yöntem bulurdunuz?

Türk misafirperverliğinin günümüzde de devam ettiğine dair kendiniz veya çevrenizden örnekler
veriniz.

🙂 🙂 SAYFAMIZ GÜNCELLENMEYE DEVAM EDECEKTİR. 🙂 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.