Siyasetname Tarzında Yazılmış Önemli Eserler Hangileridir?

Bu yazıda “Siyasetname Tarzında Yazılmış Önemli Eserler Hangileridir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık.Siyasetname tarzında yazılmış önemli eserler şunlardır;

Siyasetname Tarzında Yazılmış Önemli Eserler Hangileridir?

 • Kutangu Bilig
 • Risâletü’ṣ-ṣaḥâbe
 • Nesayi’ül-Vüzera V’el-Ümerâ ( Kitâb-ı Güldeste )
 • Câhiz’in et-Tâc fî aḫlâḳi’l-mülûk
 • es-Siyâsetü’l-Medeniyye
 • Edebü’l-vezîr
 • Nehcü’l-belâga
 • Kitâb fi’s-siyâseti’l-ʿâmmiyye
 • Risâletü ʿAbdilḥamîd el-Kâtib fî naṣîḥati veliyyi’lʿahd
 • Risâletü’s-siyâse
 • Taberî
 • Pendnâme

İLAVE BİLGİ NOTU

Kutangu Bilig: Yusuf Has HACip tarafından yazılmıştır.  Siyasetname türünün Türk edebiyatındaki ilk örneğidir. Bir siyasetnâme veya bir nasihatnâme olarak nitelendirilebilecek Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hâcib’in ve içinde yetiştiği çevrenin ilmî ve felsefî birikimi hakkında çok önemli bilgiler vermektedir.

İlk Abbâsî halifeleri dönemindeki dinî, askerî, içtimaî, siyasî ve malî kurumların en mükemmel analiz ve eleştirilerinden biri olan İbnü’l-Mukaffa‘ın eseri Risâletü’ṣ-ṣaḥâbe başlığını taşır

Nesayi’ül-Vüzera V’el-Ümerâ ( Kitâb-ı Güldeste ) 

Defterdar Sarı Mehmed Paşa (ö.1717) tarafından kaleme alınmış , vezirlere ve bazı devlet üst düzey devlet adamlarına nasihatler içeren bir eserdir.

Câhiz’in et-Tâc fî aḫlâḳi’l-mülûk

Abbâsî devlet düzenine dair bizzat vâkıf olduğu ve bu konuda derlediği bilgilerden oluşur.

es-Siyâsetü’l-Medeniyye

Farabi’nin, Es-Siyasetü’l Medeniye isimli eseri siyaset felsefesi literatürünün temel kaynaklarından biridir.

Edebü’l-vezîr

Bilge Yöneticinin El Kitabı İslâm siyaset düşüncesinin en meşhur simalarından biri olan Ebü’l-Hasen el-Mâverdî’nin İslâm medeniyetinin en merkezî kavramlarından birisi olan vezirlik üzerine geliştirdiği görüşleri ele almaktadır.

10 sınıf Tarih Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir