10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 38, 39, 40, 41, 42, 43

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 38, 39, 40, 41, 42, 43 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

GİZEM YAYINCILIK 10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe çevirisi…

THEME 3 Legendary Figures

SAYFA 38 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Before You Listen
Do you know anything about the legendary figures in the pictures? If yes, share the information with your classmates.

ÇEVİRİSİ:

Dinlemeden önce
Resimlerdeki efsanevi figürler hakkında bir şey biliyor musunuz? Evet ise, bilgileri sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.


While You Listen
A. Listen to the text. Which legendary fiure is it about? Choose the correct answer. (Audio 3.1)
a. Dede Korkut
b. Nasreddin Hodja
c. Köroğlu

ÇEVİRİSİ:

Sen dinlerken
A. Metni dinleyin. Hangi efsanevi fiure hakkında? Doğru cevabı seç. (Ses 3.1)
a. Dede Korkut
b. Nasreddin Hoca
c. Köroğlu

 


B. Read the statements below. Then listen to the text again and circle the correct answer.
1. The legendary figure was a witty man.
2. According to some sources, he was born in Kütahya.
3. According to some sources, he died in Trabzon.
4. Many people think he lived in the 13th century

ÇEVİRİSİ:

B. Aşağıdaki ifadeleri okuyun. Ardından metni tekrar dinleyin ve doğru cevabı daire içine alın.
1. Efsanevi figür esprili bir insandı.
2. Bazı kaynaklara göre, Kütahya’da doğdu.
3. Bazı kaynaklara göre, Trabzon’da öldü.
4. Birçok insan 13. yüzyılda yaşadığını düşünüyor.


C. Listen to the story and put the events in the correct order. (Audio 3.2)
(…………) The Hodja said, “Your pot gave birth!” and the neighbor took it happily.
(…………) The neighbor didn’t believe and the Hodja said, “You believed that your pot gave birth.
Now why don’t you believe that your pot died?”
(…………) The Hodja borrowed the big pot again, but he didn’t give it back.
(…………) The neighbor saw the small pot and asked what it was.
(…………) The neighbor came to the Hodja’s house and asked for his pot.
(…………) The Hodja borrowed a big pot from a neighbor.
(…………) The Hodja said the pot died.
(…………) The Hodja gave the pot back with a small one inside it.

ÇEVİRİSİ:

C. Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun. (Ses 3.2)
(…………) Hoca, “Kazan doğurdu!” Dedi ve komşu mutlu bir şekilde aldı.
(…………) Komşu inanmadı ve Hoca, “kazanın doğduğuna inanıyordun.  Şimdi neden kazanın öldüğüne inanmıyorsun? ”
(…………) Hoca büyük kazanı tekrar ödünç aldı, ancak geri vermedi.
(…………) Komşu küçük tencereyi gördü ve ne olduğunu sordu.
(…………) Komşu Hoca’nın evine geldi ve kazanı istedi.
(…………) Hoca komşularından büyük bir kap aldı.
(…………) Hoca, kazanın öldüğünü söyledi.
(…………) Hoca,kazanın içinde küçük bir tane tencere geri verdi.

SAYFA 39 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. The following words are from the story in the pictures. Do you know what they mean? Use a dictionary if you need to.

banquet (n) welcome (v) dunk (v) ignore (v) offer (v)

ÇEVİRİSİ:
D. Aşağıdaki kelimeler resimlerdeki hikayedendir. Ne anlama geldiklerini biliyor musun? Gerekirse bir sözlük kullanın.

ziyafet (n) karşılama (v) smaç (v) yoksay (v) teklif (v)

E. Listen to the story and number the pictures. (Audio 3.3)

ÇEVİRİSİ:E. Hikayeyi dinleyin ve resimleri numaralandırın. (Ses 3.3)

SAYFA 40 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

F. Listen to the text. Which of the following countries have Köroğlu stories in their cultures? Tick them. (Audio 3.4)

Pakistan
Azerbaijan
Georgia
Greece
Turkmenistan
Uzbekistan
Russia
Syria
Kazakhistan
India

ÇEVİRİSİ:
F. Metni dinleyin. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Köroğlu’nun kültürlerinde öyküler var? Onları işaretleyin. (Ses 3.4)

Pakistan
Azerbeycan
Gürcistan
Yunanistan
Türkmenistan
Özbekistan
Rusya
Suriye
Kazakistan
Hindistan


G. Listen to the story and put the events in the correct order. (Audio 3.5)

a. Ruşen Ali went to the mountains and people started to call him Köroğlu.
b. Yusuf took his son Ruşen Ali and the horse and then he went away.
c. Köroğlu defeated the Bey of Bolu and took his father’s revenge.
d. The cruel Bey of Bolu disliked the horse and blinded Yusuf.
e. Köroğlu and his men took from the rich and gave to the poor.
f. Yusuf got very ill and died.
g. The Bey of Bolu wanted Yusuf to find a wonderful young horse for him.
h. Years later, Ruşen Ali became a brave and strong young man. The horse also grew up and became a unique horse.
i. Lots of young men joined Köroğlu.
j. Köroğlu fought with the Bey of Bolu.

ÇEVİRİSİ:

G. Hikayeyi dinleyin ve olayları doğru sıraya koyun. (Ses 3.5)

a. Ruşen Ali dağlara gitti ve insanlar onu Köroğlu diye çağırmaya başladı.
b. Yusuf oğlu Ruşen Ali ve atı aldı ve sonra gitti.
c. Köroğlu, Bolu Beyini mağlup etti ve babasının intikamını aldı.
d. Acımasız Bolu Bey atı sevmedi ve Yusuf’u kör etti.
e. Köroğlu ve adamları zenginlerden aldı ve fakirlere verdi.
f. Yusuf çok hastalandı ve öldü.
g. Bolu Bey’i Yusuf’un onun için harika bir genç at bulmasını istedi.
h. Yıllar sonra, Ruşen Ali cesur ve güçlü bir genç adam oldu. At da büyüdü ve eşsiz bir at oldu.
i. Köroğlu’na birçok genç adam katıldı.
j. Köroğlu, Bolu Bey ile savaştı.


SAYFA 41 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

After You Listen
A. Look at activities C and D in While You Listen again. Which Nasreddin Hodja story do you think is better, the fist or the second one? Why do you like it?

ÇEVİRİSİ:

Dinledikten Sonra
A. Tekrar Dinlerken C ve D aktivitelerine bakın. Sizce hangi Nasreddin Hoca hikayesi daha iyi, ilk veya ikinci olan? O neden hoşuna gidiyor?


B. Do you know a diffrent Nasreddin Hodja story? If yes, tell it to your classmates.
C. Did you like the Köroğlu story? Why/ Why not?

ÇEVİRİSİ:

B. Farklı bir Nasreddin Hoca hikayesi biliyor musunuz? Cevabınız evet ise sınıf arkadaşlarınıza söyleyin.
C. Köroğlu hikayesini beğendiniz mi? Neden / Neden olmasın?


IDIOMS/ PROVERBS CORNER
A. Read the following extract from the second Nasreddin Hodja story. Answer the questions.
“… No one welcomed him, so the Hodja was very unhappy. Then he went back home in no time. He was boiling with rage. He put on his fur coat and returned soon…”

ÇEVİRİSİ:

Deyimler / Atasözleri
A. İkinci Nasreddin Hoca hikâyesinden aşağıdaki sözü okuyun. Soruları cevapla.

“… Onu kimse karşılamadı, bu yüzden Hoca çok mutsuzdu. Sonra kısa sürede eve döndü. Öfkeyle kaynıyordu. Kürk mantosunu giydi ve yakında geri döndü… ”


1. How did the Hodja go back home? Did he go back very quickly or slowly?
2. How did he feel? Was he very happy or angry?
B. Can you translate these idioms into your own language?
1. in no time:
2. boiling with rage: .
Go to page 145 for Language Structures.

ÇEVİRİSİ:

1. Hoca eve nasıl geri döndü? Çok hızlı mı yoksa yavaşça mı döndü?
2. Nasıl hissetti? Çok mu mutlu ya da kızgın mıydı?
B. Bu deyimleri kendi dilinize çevirebilir misiniz?
1. hiçbir zaman:
2. Öfke ile kaynama:.
Dil Yapıları için sayfa 145’e gidin.


SAYFA 42 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

pronunciation
A. Listen and repeat the verbs below. Pay attention to the final sounds. (Audio 3.6)

ÇEVİRİSİ:
telaffuz

A. Aşağıdaki fiilleri dinleyin ve tekrarlayın. Son seslere dikkat edin. (Ses 3.6)


B. Write each of the following verbs into the correct column above.

needed
played
laughed
washed
listened
started
watched
hated
looked
loved
decided
injured

ÇEVİRİSİ:
B. Aşağıdaki fiillerin her birini yukarıdaki doğru sütuna yazın.

gerekli
Oyunun
güldü
yıkandı
dinlenen
başladı
izledi
nefret edilen
baktı
sevilen
karar
yaralı


C. Listen and check your answers. (Audio 3.7)
D. Listen again and repeat.

ÇEVİRİSİ:
C. Cevaplarınızı dinleyin ve kontrol edin. (Ses 3.7)

D. Tekrar dinleyin ve tekrarlayın.


SPEAKING – 1

A. Work in pairs. Look at activity C in While You Listen. Take turns to tell the story. Use sequence words like First, Next, Then, Later, After that, Afterwards, Finally. Start as follows.

One day, the Hodja borrowed a big pot from a neighbor…

ÇEVİRİSİ:
KONUŞMA – 1

A. Çiftler halinde çalışma. Sen Dinlerken C aktivitesine bak. Hikayeyi anlatmak için sırayla ilerleyin. Önce, Sonra, Sonra, Sonra, Sonra Sonra, Sonunda gibi sıra sözcükleri kullanın. Aşağıdaki gibi başlayın.

Bir gün, Hoca komşularından büyük bir kap aldı …


B. Work in pairs. Write a conversation about the fist Nasreddin Hodja story. Then choose a character, the Hodja or the neighbor, and memorize your lines. Finally, act out your conversation for your classmates.

ÇEVİRİSİ:
B. Çiftler halinde çalışın. Yumruklu Nasreddin Hoca hikayesi hakkında bir konuşma yazın. Sonra bir karakter, Hocayı veya komşuyu seçin ve çizgilerinizi ezberleyin. Sonunda, sınıf arkadaşlarınız için konuşmanızı yapın.


C. Work with a diffrent partner. Look at activity D in While You Listen. Take turns to tell the story with sequence words. Use the prompts below or your own words.

invite to a banquet
dress plainly ignore
(not) welcome
dress beautifully
greet politely
offer the best meals
(not) start to eat
dunk the sleeve of the coat into the soup bowl
respect the fur coat

ÇEVİRİSİ:
C. Farklı bir ortakla çalışın. Sen Dinlerken D aktivitesine bak. Sıra sözleriyle hikayeyi anlatmak için sırayla ilerleyin. Aşağıdaki uyarıları veya kendi kelimelerinizi kullanın.

bir ziyafet davet etmek
elbise açıkça görmezden
(hayır) hoş geldiniz
güzel giyinmek
kibarca selamlamak
en iyi yemekleri sun
 (değil) yemeye başla
ceketin kılıfını çorba kasesine batırın
kürk manto saygı


D. Work with a new partner. Look at activity G in While You Listen. Take turns to tell the Köroğlu
story using some sequence words.

ÇEVİRİSİ:
D. Yeni bir ortakla çalışın. Eğer Dinlerken G etkinliğine bakın. Bazı sıra kelimeler kullanarak Köroğlu hikayesini anlatmak için sırayla ilerleyin.


SAYFA 43 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

VIDEO BLOG ENTRY
Work in groups of 4. Prepare your video blog entry.
 Surf the Net for the legendary figures in the Turkish culture.
 Choose a legendary figure and do research on him/ her.
 Use the information and prepare a 3-minute play.
 Choose the characters and write the script.
 Memorize your lines and act out your play.
 Record your performance.
 Upload your video blog entry by the end of next weekend. Share it on your blog.
 Another group will evaluate you after they watch your video.

ÇEVİRİSİ:

VİDEO BLOG GİRİŞİ
4 kişilik gruplar halinde çalışın. Video blog girişinizi hazırlayın.
 Türk kültüründeki efsanevi şahsiyetler için İnternette sörf yapın.
 Efsanevi bir figür seçin ve onunla ilgili araştırma yapın.
 Bilgileri kullanın ve 3 dakikalık bir oyun hazırlayın.
 Karakterleri seç ve senaryoyu yaz.
Oyunu ezberle ve oyununu oyna.
Performansınızı kaydedin.
Blog Video blog girişinizi gelecek hafta sonu sonuna kadar yükleyin. Blogunuzda paylaşın.
Video Videonuzu izledikten sonra başka bir grup sizi değerlendirecek.


PEER EvALUATION CHECKLIST

Fluency:
Excellent (……..)
Good (……..)
Satisfactory (……..)
Unsatisfactory (……..)
Accuracy:
Excellent (……..)
Good (……..)
Satisfactory (……..)
Unsatisfactory (……..)

ÇEVİRİSİ:

EŞİN DEĞERLENDİRMESİ

akıcılık:
Mükemmel (… …..)
İyi (… …..)
Tatmin edici (… …..)
Yetersiz (… …..)
Doğruluk, kesinlik:
Mükemmel (… …..)
İyi (… …..)
Tatmin edici (… …..)
Yetersiz (… …..)


READING
Before You Read
Discuss the questions in pairs.
1. Have you read the stories of Dede Korkut?
2. Do you think the stories of Dede Korkut are interesting?

ÇEVİRİSİ:

OKUMA
Sen okumadan önce
Soruları çiftler halinde tartışın.
1. Dede Korkut’un hikayelerini okudun mu?
2. Dede Korkut’un hikayelerinin ilginç olduğunu düşünüyor musunuz?

 

While You Read
A. Read the paragraph and answer the questions.
1. Where are the stories of Dede Korkut set?
2. When are the stories possibly set?

ÇEVİRİSİ:

Sen okurken
A. Paragrafı okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Dede Korkut’un hikayeleri nerede belirlenir?
2. Hikayeler ne zaman olabilir?


The Stories of dede Korkut
Dede Korkut was a storyteller. He told epic tales about heroism among the noble men and women of the Oghuz Turks.

The tales are set in Central Asia. It’s not certain when Dede Korkut told his tales, but some studies show that the tales are set in the period from the 8th century to the 13th century.

They passed orally from generation to generation, and they were probably written down in the 15th century. The stories of Dede Korkut are unique masterpieces of the Turkish culture.

ÇEVİRİSİ:

Dede Korkut’un Öyküleri
Dede Korkut bir hikaye anlatıcısıydı. Oğuz Türklerinin soylu erkekleri ve kadınları arasındaki kahramanlık hakkında epik hikayeler anlattı.

Masallar Orta Asya’da belirlendi. Dede Korkut’un masallarını anlattığı zaman kesin değil, ancak bazı araştırmalar masalların 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar sürdüğünü gösteriyor.

Nesilden nesile sözlü olarak geçti ve muhtemelen 15. yüzyılda yazılmıştır. Dede Korkut’un hikayeleri, Türk kültürünün eşsiz şaheserleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir