10.sınıf Tarih Kitabı Sayfa 41-42 Soruların Cevapları

İnsanoğlunun, geçmişte yaşanmış olayları öğrenmek istemesinin nedenleri nelerdir?
10.sınıf Tarih Kitabı Sayfa 41-42 Soruların Cevapları

10.sınıf Tarih Kitabı Sayfa 41-42 Soruların Cevapları.  10.sınıf Tarih dersi 1.Ünite Bilgilerinizi Ölçünüz Bölümü (ünite sonu soruları)  sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

10.sınıf Tarih Kitabı Sayfa 41-42 Soruların Cevapları

10.sınıf Tarih Kitabı Sayfa 41-42 Soruların Cevaplarını aşağıda sırayla yazdık.

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun sözcükleri yazınız.

1. Osmanlılar Bizans kuvvetleriyle ilk kez Koyunhisar Savaşı’nda karşılaştılar.
2. Anadolu Türk beylikleri içinde Osmanlı Devleti’nin topraklarına kattığı ilk beylik  Karesi Beyliği’dir.
3. Osmanlı Devleti İSKAN  siyaseti ile Balkanlardaki egemenliğini sürekli hâle getirmek istemiştir.
4. Timur  ALTINORDA Devleti üzerine düzenlediği seferlerle Rusya’nın güçlenmesine ortam hazırlamıştır.
5. II. Murat EDİRNE SEGEDİN Antlaşması’nı yaptıktan sonra tahtı oğlu II. Mehmet’e bırakmıştır.
6. Yeniçeri Ocağına DEVŞİRME  sistemi ile asker alınmıştır.
7. Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi içinde yetiştirilen askerlere TIMARLI SİPAHİ adı verilmiştir.
8. Osmanlı Devleti’nde ustalık seviyesine ulaşmış kişilere tanınan dükkân açma hakkına GEDİK adı verilirdi.
9. Osmanlı Devleti’nde geliri sınır boylarındaki askerlere bırakılan topraklara YURTLUK adı verilirdi.
10. Anadolu Hisarı, Osmanlı Padişahı YILDIRIM BEYAZID tarafından yaptırılmıştır.
11. 1444 yılında Osmanlılar ile Haçlılar arasında VARNA Savaşı yapılmıştır.
12. Osmanlı Padişahı 1. MURAT  “Hüdavendigâr” unvanıyla tarihe geçmiştir.

B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(Y) 1. İlk Osmanlı medresesi Çelebi Mehmet tarafından kurulmuştur.
(D) 2. Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti Müslüman halka ait olan topraklara “öşri topraklar” denirdi.
(Y) 3. Kapıkulu askerlerine üç ayda bir “cülus bahşişi” verilirdi.
(Y) 4. Çirmen Savaşı’ndan sonra İznik ve İzmit Osmanlı Devleti’nin eline geçmiştir.
(D) 5. Yaya ve müsellemlerden oluşan ilk düzenli Osmanlı ordusu Orhan Bey tarafından kurulmuştur.
(Y) 6. Edirne Sırpsındığı Savaşı’yla fethedilmiştir.
(D) 7. Yıllık geliri yirmi bin ile yüz bin akçe arasında olan dirliklere “zeamet” adı verilirdi.
(Y) 8. Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı Devleti bir deniz gücü oluşturamamıştı.
(D) 9. Osmanlılar Rumeli’ye ilk kez Orhan Bey Dönemi’nde geçmişlerdir.
(D) 10. Sırpsındığı Savaşı ilk Osmanlı-Haçlı savaşıdır.
(Y) 11. Şeyh Bedrettin İsyanı II. Murat Dönemi’nde çıkmıştır.

C) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu sırasında Balkanlar ve Yakın Doğu’da bulunan devletler hangileridir?

 • Balkanlar ;Sırp, Bulgar ve Macar krallıkları ile Arnavut, Bosna, Hersek, Eflâk, Boğdan ve Erdel Beylikleri vardı.
 • Anadoluda: İlhanlılar, Altın Ordu, Memluklular ve Türkiye Selçukluları

2. Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyüyerek güçlü bir devlet hâline gelmesinin nedenleri nelerdir? 

 1. Zayıf olan Bizansa komşu olması
 2. Bizans ve Balkanların karışık olması
 3. Anadolu Beylikleri arasındaki mücadeleye katılmaması
 4. Fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi (İskan politikası)
 5. Ülke topraklarını hükümdar ailesi arasında bölmemesi
 6. Hoşgörü ve adaletle yönetim
 7. Hristiyan ülkelere gaza yapmasının diğer beylikler tarafından takdir görmesi
 8. Anadolu’da güçlü bir devletin olmaması, beyliklerin olması
 9. Ahilerin desteğini alması
 10. Osmanlı Padişahlarının yetenekleri

3. İstanbul hangi nedenlerden dolayı Yıldırım Bayezit Dönemi’nde fethedilememiştir?

 1. İstanbul’u kuşatmasında Haçlı Ordusun Niğbolu Kalesine gelmesi sebebiyle kuşatmayı kaldırdı
 2. Timur’un Anadolu’da ilerlemesi, bazı şehirleri alması
 3. Bizansın Karamanoğlu Beyliği anlaşma yapması
 4. İkinci kuşatmasında kış mevsiminin yaklaşması üzerine kuşatmaya son verildi.
 5. Osmanlı ordusunun savunması güçlü İstanbul’u alacak, surlarını yıkacak toplarının, güç ve tekniğe sahip olmaması Yıldırım Beyazıt döneminde İstanbul’un fethedilmesine engel olan nedenlerdendir. ( 6 )

 4. Orhan Bey’in Osmanlı Beyliği’ni devlet hâline getiren padişah olarak kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?

Orhan Bey, Osmanlı Beyliğini yasalar ve düzenlemelerle bir devlet için gerekli olan sistem ve teşkilatı oluşturduğu için Osmanlı Beyliğini, devlet haline getiren padişah olarak kabul edilir.

 1. İlk kez vezir ataması bu dönemde yapılmıştır.
 2. İlk kadı ve subaşı atamaları bu dönemde yapılmıştır.
 3. Sancaklara kadılar gönderilmiştir.
 4. İlk Divan Örgütü kurulmuştur.
 5. Vakıf sistemi, adli teşkilat kurulmuştur.
 6. İlk düzenli ordu, yaya ve müsellem olarak ilk düzenli Osmanlı ordusu kurulmuştur.
 7. İlk donanma çalışmaları yapılmıştır.  Karamürsel’de devletin ilk tersanesi açıldı.
 8. Bursa’da Osmanlılar’ın en eski ticarî kanunu olan 21 maddelik ilk İhtisab Kanunnamesini çıkarmıştır.
 9. İlk divan teşkilatı kurulmuştur.
 10. Tekirdağ ve Bolayır çevresinde ilk iskan politikaları uygulandı. ( 1 , 2 )

5. Osmanlı Devleti’nin Karesioğulları Beyliği’ni topraklarına katmasının sağladığı yararlar neler olmuştur? 

 1. Osmanlıların Rumeli’ye geçiş imkanı kolaylaştı.
 2. Karesi donanması Osmanlı Devletinin donanmasının temelini oluşturdu.
 3. Karesioğlulları’nın donanma komutanları Osmanlı Devleti’nin hizmetine girdi.
 4. Osmanlı Devleti deniz kuvveti olarak güçlendi, söz sahibi oldu. ( 2 )

6. Timur’un faaliyetlerinin Türk dünyasına etkileri neler olmuştur?

 1. Timur’un faaliyetleri Türk dünyasını her yönden olumsuz olarak etkilemiştir. Osmanlı Devleti parçalanma noktasına gelmiş, Anadolu’daki siyasi, sosyal, ekonomik birlik bozulmuştur.
 2. Anadolu Beyliklerine topraklarını geri verdi, Osmanlı Devletinin sağladığı siyasi birlik parçalandı
 3. Osmanlı’nın Balkanlardaki ilerleyişi durdu
 4. İstanbul’un Fethi yarım yüzyıl gecikti
 5. Akkoyunlu Devleti güçlendi ,Osmanlı Devleti için tehlike oluşturdu
 6. 11 yıl sürecek Fetret Devrinin başlamasına neden oldu.

7. Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne katkıları neler olmuştur?

 1. Tımar sistemi vergilerin düzenli toplanmasını ve tımarlı sipahilerin ülke içinde güvenliğin sağlanmasını sağlamıştır
 2. Hazineden harcama yapmadan savaşa hazır bir ordu kurulmasını sağlamıştır
 3. Merkezi otoritenin ülke geneline yayılmasını sağlamıştır
 4. Toprakların verimli bir şekilde işlenerek, tahıl üretiminin kesintisiz bir şekilde yapılmasını sağlamıştır
 5. Tımar sistemi sayesinde gelişmiş bir kayıt sistemi oluşturulmuştur.
 6. Tımar sistemi Osmanlı Devletinin kuruluşundan itibaren idari, askeri ve mali düzenin temelini oluşturmuş. Diğer devlet teşkilatlarının bir düzen içinde olmasını sağlamıştır. Tımar sistemi bozulunca diğer sistemlerde bozulmuştur.
 7. Tımar sistemi, Avrupa’daki gibi oluşabilecek, halkı sömüren Feodalite sisteminin olumsuz yanlarını önlemiştir. ( 1 , 2 )

8. Osmanlı padişahlarının ticarete önem vermelerinin nedenleri nelerdir?

 1. Toplumlar ve devletler için ekonomi çok önemlidir.
 2. Devletin gelir kaynaklarından biridir ( ticaret, vergi ,savaş ganimeti v.b.)
 3. Çünkü devletler ekonomik zenginlikleri sayesinde halkı refah içinde yaşar
 4. Askerini en iyi silahlarla donatır
 5. Şehirlerini imar eder
 6. Düşman devletlere karşı kendisini korur
 7. Bu yüzden devletler güçlü bir ekonomiye sahip olmak için sistem kurmuşlar, vergi almışlar, çeşitli ülkelerin zenginliklerine sahip olmak için savaşlar yapmışlardır.( 4 )

9. II. Kosova Savaşı’nın Osmanlı tarihindeki yeri ve önemi nedir?

 1. Bu zaferle birlikte Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşti.
 2. O güne kadar Haçlılara karşı savunma durumunda olan Osmanlı Devleti taarruz üstünlüğünü eline geçirerek batıya doğru ilerleyişini hızlandırdı.
 3. Böylece 1683’e kadar (II. Viyana Kuşatması) Avrupalılar savunmaya geçti. ( 5 , 2 )

10. I. Murat Dönemi’nden itibaren Osmanlı veraset sisteminde değişikliğe gidilmesinin nedenleri nelerdir?

 • Murat döneminin, taht kavgalarına son verebilmek için veraset sisteminde kısıtlanmaya gidilerek ve “ülke topraklarının padişah ve oğullarının ortak malıdır.” denmiştir.

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi yeniçerilerin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Devşirme yöntemiyle yetiştirilmişlerdir.
B) Devletten maaş alan askerlerdir.
C) Sınırları beklemekle görevli askerlerdir.
D) Yaya askerlerdir.
E) Kapıkulu adıyla bilinen askerlerdir.

2. • Çimpe Kalesi’nin alınması
• Edirne’nin başkent yapılması
Kuruluş Dönemi’nde meydana gelen yukarıdaki gelişmeler Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır?
A) Yeniçeri Ocağını kurmasını
B) Denizcilikte söz sahibi olmasını
C) Balkanlardaki ilerleyişini
D) Tımar sistemini kurmasını
E) Anadolu’da siyasi birliği sağlamasını

3. Timur, Yıldırım Bayezit’ten, kendi adına para bastırıp hutbe okutmasını ve Anadolu beyliklerinden aldığı toprakları sahiplerine iade etmesini istemiştir.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı aşağıdakilerden hangisini korumak amacıyla yaptığı söylenebilir?
A) Egemenliğini

B) İpek Yolu ticaretinin güvenliğini
C) Anadolu Türk beyliklerini
D) Balkanlardaki hâkimiyetini
E) Ekonomik gücünü

4. I. Taht kavgalarının sona ermesi
II. Şehzadelerin deneyim kazanması
III. Anadolu Türk siyasi birliğinin kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri
Osmanlı Devleti’nde görülen sancağa çıkma uygulamasının bir sonucu olarak değerlendirilemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

5. Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Bizans’a karşı sürdürülen gaza faaliyetlerinin
B) Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılma sürecine girmesinin
C) Kösedağ Savaşı’nın
D) Kayı boyunun Anadolu’ya gelmesinin
E) Memlukluların yıkılışının

6. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Fetret Devri başlamıştır.
B) Balkanlardaki Türk ilerleyişi durmuştur.
C) Osmanlı Devleti dağılma tehlikesiyle karşılaşmıştır.
D) Anadolu Türk birliği yeniden kurulmuştur.
E) İstanbul’un fethedilmesi yarım yüzyıl kadar gecikmiştir.

7. Yıldırım Bayezit, Haçlılara karşı kazandığı Niğbolu Zaferi’nden sonra Mısır’da Memlukluların koruması altında bulunan Abbasi halifesine bir zafername göndermiştir.
Halife de bu zafernameye verdiği cevapta Osmanlı padişahına hitaben “Sultanıiklimirum” unvanını kullanmıştır.
Bu duruma bakarak;
I. Abbasi halifesi Osmanlı himayesine girmiştir.
II. Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır.
III. Memluklular Osmanlı üstünlüğünü kabul etmişlerdir. yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8. Osmanlı Devleti’ni Osman Bey kurmuş olmakla birlikte bazı tarihçiler devletin asıl kurucusunun Orhan Bey olarak kabul edilmesi gerektiğini iddia ederler.
Bu tarihçiler Orhan Bey’in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisini yukarıdaki görüşlerine kanıt olarak gösterebilirler?
A) İznik’i fethetmesi
B) Başkenti Bursa’ya taşıması
C) Adalet, yönetim, askerlik, eğitim ve maliye alanlarında kurumlar oluşturması
D) Güçlü bir donanmaya sahip olması
E) Karesioğulları Beyliği’ni Osmanlı Devleti’ne bağlaması

9. Osmanlı Devleti Balkanlarda izlediği iskân politikası ile;
I. Göçebe Türkmen boylarını yerleşik hayata geçirmek,
II. Balkanlarda daha güvenli şekilde ilerlemek,
III. Balkanlarda fethedilen yerleri Türkleştirmek
amaçlarından hangisi ya da hangilerine ulaşmak istemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişine doğrudan katkı yapan savaşlardan biri değildir?
A) Çirmen B) Palekanon C) Sırpsındığı D) I. Kosova E) Sazlıdere

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir