11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 85, 86, 87 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 85, 86, 87 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 85, 86, 87İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 85, 86, 87 MEB Silver

SAYFA 85 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

What makes Turkey a popular tourist destination?
Natural beauties, historical sites or its unique cuisine?
Would you like to make a plan for a Turkey vacation?
Tell the places you’ve always wanted to see but never been

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Türkiye’yi popüler bir turizm merkezi yapan nedir?
Doğal güzellikler, tarihi yerler veya eşsiz mutfağı?
Türkiye tatili için bir plan yapmak ister misiniz?
Her zaman görmek istediğin ama hiç gitmediğin yerleri söyle

SAYFA 86 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Look at the expressions about Turkey. Guess and tick the true ones.

1. The oldest known human settlement is in İstanbul.
2. Two of the seven wonders of the ancient world are in Turkey.
3. İstanbul is the only city located on two continents in the world.
4. Every year millions of tourists visit Turkey.
5. Writing was frst used by people in ancient Anatolia.
6. Tulips were brought to Anatolia by European traders in the16th century

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Türkiye ile ilgili ifadelere bakın. Tahmin ve gerçek olanları işaretleyin.

1. Bilinen en eski insan yerleşimi İstanbul’dadır.
2. Eski dünyanın yedi harikasından ikisi Türkiye’de.
3. İstanbul, dünyada iki kıtada bulunan tek şehirdir.
4. Her yıl milyonlarca turist Türkiye’yi ziyaret ediyor.
5. Yazı, antik Anadolu’da insanlar tarafından ilk kez kullanılıyordu.
6. 16. yüzyılda laleler Avrupalı ​​tüccarlar tarafından Anadolu’ya getirildi


b. Search the Net and fnd some facts about the region you live in. Share them with your classmates.

2 Guess if the following information about Ephesus is true (T) or false (F)

1. Ephesus was once a busy seaport but is now six miles inland from the coast.
2. Only 25% of the archaeological site is excavated.
3. The Celsus Library in Ephesus was built by Julius Caesar.
4. Some of the temples in Ephesus were used as hospitals.
5. Women and children were not allowed in the Roman public baths.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. İnternette arama yapın ve yaşadığınız bölge hakkında bazı gerçekleri bulun. Sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

2 Efes hakkında aşağıdaki bilgilerin doğru (T) veya yanlış (F) olduğunu tahmin edin

1. Efes bir zamanlar yoğun bir limandı ama şimdi kıyıdan altı mil içeride.
2. Arkeolojik alanın sadece% 25’i kazılmıştır.
3. Efes’teki Celsus Kütüphanesi Julius Caesar tarafından yaptırılmıştır.
4. Efes’teki bazı tapınaklar hastane olarak kullanılmıştır.
5. Roma hamamlarında kadınlara ve çocuklara izin verilmiyordu.


SAYFA 87 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Listen to a tourist guide telling about Ephesus to his group. Put the sites in the order of their visit.

the Celsus Library the Public Latrines the Great Theatre the Ephesus Museum

he Terrace Houses the Temple of Hadrian the Curetes Street

4. Listen again and choose the correct option to complete the sentences

1. The Temple of Hadrian was built in honour of the Greek / Roman / Byzantine Emperor.
2. Most of the structures were damaged because of the wars / fres / earthquakes.
3. The foors of the Terrace Houses are decorated with mosaics / frescos / fountains.
4. You are charged with extra money to enter the theatre / latrines / houses.
5. In the Great Theatre 12,000 / 52,000 / 25,000 people can be seated.
6. Today the Great Theatre is used for concerts / discussions / plays.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Grubuna Efes hakkında bilgi veren bir turist rehberi dinleyin. Siteleri ziyaret sırasına göre sıralayın.

Celsus Kütüphanesi Halk Latini Büyük Tiyatro Efes Müzesi

Teras Curetes Caddesi Hadrian Tapınağı

4. Tekrar dinleyin ve cümleleri tamamlamak için doğru seçeneği seçin

1. Hadrian Tapınağı, Yunan / Roma / Bizans İmparatoru onuruna inşa edilmiştir.
2. Savaşlar / fres / depremler nedeniyle yapıların çoğu hasar gördü.
3. Teras Evlerin zeminleri mozaik / fresk / çeşmeler ile dekore edilmiştir.
4. Tiyatroya / tuvaletlere / evlere girmek için ekstra para ödersiniz.
5. Büyük Tiyatro’da 12.000 / 52.000 / 25.000 kişi oturabilir.
6. Bugün Büyük Tiyatro konserler / tartışmalar / oyunlar için kullanılmaktadır.


5. Work in pairs. Choose one of the historical sites below and talk to your partners using the prompts.

Student A: Aphrodisias is an important historical site because it is the city of Aphrodite, the goddess of beauty and love. It’s located in …

Aphrodisias
• importance: the city of the goddess of beauty and love
• dates back: 300 B.C.
• location: Aydın, Turkey
• period: Greek, Roman
• the museum: open every day except Monday, from
9 a.m. to 5 p.m.
• buildings and other structures: a museum, the Temple of Aphrodite, an ancient theatre, public baths and agora (a market place)

Çatalhöyük
• importance: one of the world’s frst towns
• dates back: 7500 B.C.
• location: Konya, Turkey
• period: Neolitic
• the museum: open daily from 8 a.m. to 5 p.m.
• buildings and other structures: a museum, a recreated house, a large group of houses touching each other with roof access and paintings on the wall.

6. a. Work in groups. Find out about a monument or a historical site that you would like to visit. Prepare a presentation of it including the prompts in exercise 6.

b. Present your work to the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki geçmiş sitelerden birini seçin ve bilgi istemlerini kullanarak iş ortaklarınızla konuşun.

Öğrenci A: Afrodisias önemli bir tarihi yer çünkü güzellik ve aşk tanrıçası Afrodit şehri. Bulunduğu yer …

Afrodisyas
• önemi: güzellik ve aşk tanrıçası kenti
• tarihler: MÖ 300
• konum: Aydın, Türkiye
• dönem: Yunan, Roma
• müze: Pazartesi hariç her gün
09:00 – 17:00
• binalar ve diğer yapılar: müze, Afrodit Tapınağı, eski bir tiyatro, hamamlar ve agora (pazar yeri)

Çatalhöyük
• önemi: dünyanın ilk şehirlerinden biri
• tarihler: MÖ 7500
• konum: Konya, Türkiye
• dönem: Neolitik
• müze: her gün sabah 8’den akşam 5’e kadar açık
• binalar ve diğer yapılar: bir müze, yeniden inşa edilmiş bir ev, çatı erişimi ve duvardaki tablolarla birbirine dokunan büyük bir ev grubu.

6. a. Gruplarla çalışmak. Ziyaret etmek istediğiniz bir anıt veya tarihi bir site hakkında bilgi edinin. Alıştırmadaki istemleri de içeren bir sunum hazırlayın 6.
 
b. Çalışmanızı sınıfa sunun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.