11. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 37, 38, 39 MEB Silver

11. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 37, 38, 39 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir.

SAYFA 37 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

dioms of the Theme
• hit rock bottom
• ups and downs

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Temanın Deyimleri
• dibe vurmak
• inişler ve çıkışlar


How can hard times help us get stronger?
Is it easy to deal with problems or is it a nightmare?
When you fail, do you feel like you can’t go any longer?
Do you believe miracles are everywhere?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Zor zamanlar güçlenmemize nasıl yardımcı olabilir?
Sorunlarla baş etmek kolay mı yoksa kabus mu?
Başarısız olduğunuzda, artık gidemeyeceğinizi hissediyor musunuz?
Mucizelerin her yerde olduğuna inanıyor musunuz?


SAYFA 38 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 Match the prizes and awards with the pictures
1. The Nobel Prize
2. The Oscars
3. Emmy
4. FIFA World Cup
5. Pulitzer
6. Grammy

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1 Ödül ve ödülleri resimlerle eşleştirin
1. Nobel Ödülü
2. Oscarlar
3. Emmy
4. FIFA Dünya Kupası
5. Pulitzer
6. Grammy


2 Read the statements about the Nobel Prize. Guess and write true (T) or false (F)
1. Alfred Nobel, who had invented the dynamite, established the Nobel Prizes.
2. No one got a Nobel Prize during World War I and II.
3. Big names like Mark Twain and Leo Tolstoy won the prize in Literature.
4. Orhan Pamuk was the frst Turkish person to get a Nobel Prize.
5. Half of the Nobel Prize winners were women in the 20th century.
6. Aziz Sancar shared his Nobel Prize in Chemistry with two other scientists in 2015.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2 Nobel Ödülü ile ilgili ifadeleri okuyun. Tahmin ve doğru yaz (T) veya yanlış (F)
1. Dinamit’i icat eden Alfred Nobel, Nobel Ödülleri’ni kurdu.
2. I. ve II. Dünya Savaşı sırasında hiç kimse Nobel Ödülü kazanamadı.
3. Mark Twain ve Leo Tolstoy gibi büyük isimler Edebiyatta ödülü kazandı.
4. Orhan Pamuk, Nobel Ödülü’nü alan ilk Türk kişiydi.
5. Nobel Ödülü kazananların yarısı 20. yüzyılda kadınlardı.
6. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülü’nü 2015 yılında diğer iki bilim insanıyla paylaştı.


3 Match the halves to make meaningful sentences about Marie Curie.
1. It wasn’t easy for a woman to be a successful scientist, so she had to fght …
2. Being the daughter of a physics teacher, she wanted to specialize …
3. Marie didn’t have enough money, so she needed to depend …
4. During her studies in the laboratory, she used to expose herself …
5. She stayed at hospitals for a long time but she couldn’t recover …

a. in Science.
b. from her illness.
c. to radiation in high doses.
d. against the hard conditions until she got the Nobel Prize.
e. on her sister to pay for her education.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3 Marie Curie hakkında anlamlı cümleler kurabilmek için yarıyı eşleştirin.
1. Bir kadının başarılı bir bilim adamı olması kolay değildi, bu yüzden savaşması gerekiyordu …
2. Bir fizik öğretmeninin kızı olarak uzmanlaşmak istedi…
3. Marie’nin yeterli parası yoktu, bu yüzden bağımlı olması gerekiyordu…
4. Laboratuardaki çalışmaları sırasında kendini açığa vururdu…
5. Hastanelerde uzun süre kaldı, ancak iyileşemedi…

a. bilimde.
b. hastalığından.
c. yüksek dozlarda radyasyona.
d. Nobel Ödülünü alana kadar zor şartlara karşı.
e. kız kardeşi onun eğitimi için para ödeyecek.


4  Listen to Thilda and Patrick talking about an assignment on scientist Marie Curie. Tick the information you hear about her.

1. She had a diffcult childhood.
2. She was the best student in secondary school.
3. Girls didn’t use to go to university in Poland.
4. Marie and her sister had to make money for their education.
5. She studied physics in France.
6. She became a professor at the University of Paris.
7. Her husband, Pierre Curie, was a scientist too.
8. Their daughter, Irene Curie, was also a Nobel Prize winning scientist.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

4 Thilda ve Patrick’i, bilim adamı Marie Curie’nin bir ödevi hakkında konuşurken dinleyin. Onun hakkında duyduğunuz bilgileri işaretleyin.

1. Zor bir çocukluk geçirdi.
2. Ortaokuldaki en iyi öğrenciydi.
3. Kızlar Polonya’da üniversiteye gitmek için kullanmadılar.
4. Marie ve kız kardeşi eğitimleri için para kazanmak zorunda kaldı.
5. Fransa’da fizik okudu.
6. Paris Üniversitesi’nde profesör oldu.
7. Kocası Pierre Curie de bir bilim insanıydı.
8. Kızları Irene Curie, ayrıca Nobel Ödülü sahibi bir bilim insanıydı.


SAYFA 39 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 ” Track 17 Listen again and match the events.
1. Marie’s family was poor ………
2. While Marie was working to earn money, ………
3. When Marie was a physics student at university, ………
4. Marie and her husband made great discoveries ………
5. She was a young woman with two children ……..
6. While she was doing experiments, ………

a. she was having a hard time.
b. she was exposed to radiation.
c. when she was a little girl.
d. while they were working in the lab.
e. Bronya was attending university.
f. when her husband died.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

5 ”Track 17 Yeniden dinleyin ve olayları eşleştirin.
1. Marie’nin ailesi fakirdi ………
2. Marie para kazanmak için çalışırken ………
3. Marie üniversitede fizik öğrencisiyken ………
4. Marie ve kocası harika keşifler yaptılar ………
5. İki çocuğu olan genç bir kadındı ……..
6. Deney yaparken, ………

a. zor zamanlar geçiriyordu.
b. radyasyona maruz kaldı.
c. o küçük bir kızken.
d. Onlar laboratuarda çalışırken
e. Bronya üniversiteye gidiyordu.
  f. kocası öldüğünde.


6 Work in pairs and talk about the scientists below. Use the prompts and the sequence words fİrst of all, secondly, then, after, before, later, fİnally in your speech.
e.g. Aziz Sancar was born into a poor, crowded family. He had a very diffcult life when he was a child. First of all, he had illiterate parents and …
• be born into a poor, crowded family
• have illiterate parents
• study in a small town until university
• successfully graduate from the Medical Faculty of İstanbul University
• do his medical practice in poor conditions
• win TÜBİTAK scholarship to study Biochemistry in the USA
• specialise in DNA repair
• win the Nobel Prize in Chemistry in 2015

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

6 Çiftler halinde çalışın ve aşağıdaki bilim insanları hakkında konuşun. Önce ve sonra sıra sözcüklerini, konuşmadan önce, sonra, sonra, sonra, sonra, kullanın.

Örneğin. Aziz Sancar fakir ve kalabalık bir ailede dünyaya geldi. Çocukken çok zor bir hayatı vardı. Her şeyden önce, okuma yazma bilmeyen ebeveynleri vardı ve…

AZİZ SANCAR

• fakir, kalabalık bir ailede doğmak
• okuma yazma bilmeyen ebeveynler olması
• üniversiteye kadar küçük bir kasabada okumak
• İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden başarıyla mezun oldu.
• tıbbi uygulamasını kötü koşullarda yapmak
• ABD’de Biyokimya okumak için TÜBİTAK bursu kazandı
• DNA onarımında uzmanlaşmak
• 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazandı.


JOHN NASH

• be born into an educated family
• be an introvert child
• parents support him to gain the best education
• graduate from the university with a master’s degree at the age of 19
• have his own theories in mathematics
• become paranoid schizophrenia when teaching at Princeton University
• stay in hospitals for a long time
• win the Nobel Prize in Economics in 1994

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

JOHN NASH

• eğitimli bir ailede doğmak
• içe dönük bir çocuk olmak
• ebeveynler onu en iyi eğitimi alması için destekliyor
• 19 yaşında yüksek lisans derecesi ile üniversiteden mezun
• matematikte kendi teorilerine sahip olmak
• Princeton Üniversitesi’nde öğretmenlik yaparken paranoyak şizofreni olmak
• hastanelerde uzun süre kalmak
• 1994 yılında Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazandı.


7 a. How do you help yourself when you go through hard times? Tick the true statements for you.
I usually stay positive whatever happens.
I ask for help from my parents.
I create an action plan and move forward.
I believe that I can’t control everything and just let it go.
I usually think that there is a silver lining in each diffcult time.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

7a. Zor zamanlarda yaşadığınızda kendinize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Sizin için doğru ifadeleri işaretleyin.
Ne olursa olsun, genelde pozitif kalırım.
Ailemden yardım istiyorum.
Bir eylem planı oluşturup ilerlemeye devam ediyorum.
Her şeyi kontrol edemediğime ve bırakmasına izin veremediğime inanıyorum.
Genelde her zor zamanlarda bir gümüş astar olduğunu düşünüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir