12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 43 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

19. You will hear Gülnur Aybet, Permanent Representative of Türkiye to UNESCO, speaking at a UNESCO meeting on Ukraine. Listen and tick the phrases as positive or negative.
ANSWER:
1. Positive 2. Negative 3. Negative

1 Distinguished colleagues
2 Prejudiced actions
3 Lead to discrimination

20. In pairs, listen and study the stress patterns in the words below.

Three-syllable words ending in “er” and “ly” quietly -Stress is on the first syllable.
Words ending in “ic,” “sion” and “tion” creation -Stress is usually on the second-lastsyllable.
Words ending in “cy,” “ty,” “phy,” “gy” and “al” democracy -Stress is often on thesecond syllable.
Compound nouns keyboard-Stress is on the first noun.
Compound adjectives bad-tempered-Stress is on the second part.
Compound verbs understand- Stress is on thesecond part.

21. In pairs, read and determine the stress patterns of the words as in Part 20.

ANSWER:
1. greenhouse-first syllable
2. manager-first syllable
3 economic-second syllable
4 oversleeps-second syllable
5 logical.-first syllable
6 television -second syllable
7 football.-first syllable
8 psychology.-second syllable
9 rapidly.-first syllable
10 old-fashioned.-second syllable

1. The tomatoes were grown in the greenhouse.
2 He is the new manager of the hotel.
3 The economic policy is formulated by needs analysis.
4 Sally generally oversleeps and misses the bus.
5 Her decisions were clear and logical.
6 You must get the television fixed.
7 Jack and John were outside playing football.
8 She’s studying child psychology.
9 Technology is changing rapidly.
10 Her clothes were a bit old-fashioned.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

19. UNESCO’nun Ukrayna konulu toplantısında Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Gülnur Aybet’in konuşmasını duyacaksınız. Dinleyin ve cümleleri olumlu ya da olumsuz olarak işaretleyin.
CEVAP:
1.Pozitif 2. Negatif 3. Negatif

1 Değerli meslektaşlarım
2 Önyargılı eylemler
3 Ayrımcılığa yol açmak

20. Çiftler halinde aşağıdaki kelimelerdeki vurgu kalıplarını dinleyin ve çalışın.

Sessizce “er” ve “ly” ile biten üç heceli kelimeler -Vurgu ilk hecededir.
“ic”, “sion” ve “tion” oluşumuyla biten kelimeler -Vurgu genellikle sondan ikinci hecededir.
“Cy”, “ty”, “phy”, “gy” ve “al” demokrasi ile biten kelimeler – Vurgu genellikle ikinci hecededir.
Bileşik isimler klavye-Vuruş ilk ismin üzerindedir.
Birleşik sıfatlar huysuz-Vuruş ikinci bölümdedir.
Bileşik fiilleri anlamak- Vurgu ikinci kısımdadır.

21. Çiftler halinde Bölüm 20’deki gibi kelimelerin vurgu düzenlerini okuyun ve belirleyin.

CEVAP:
1. greenhoseu-ilk hece
2. yöneticinin ilk hecesi
3 ekonomik ikinci hece
4 aşırı uyku-saniye hecesi
5 mantıksal.-ilk hece
6 televizyon -ikinci hece
7 futbol.-ilk hece
8 psikoloji.-ikinci hece
9 hızla.-ilk hece
10 eski moda.-ikinci hece

1 Domatesler serada yetiştirildi.
2 Otelin yeni müdürüdür.
3 Ekonomi politikası ihtiyaç analiziyle oluşturulur.
4 Sally genellikle uyuyakalır ve otobüsü kaçırır.
5 Kararları açık ve mantıklıydı.
6 Televizyonu tamir ettirmelisiniz.
7 Jack ve John dışarıda futbol oynuyorlardı.
8 Çocuk psikolojisi okuyor.
9 Teknoloji hızla değişiyor.
10 Kıyafetleri biraz eski modaydı.

 

Diğer sayfaların cevaplarını gör;
12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir