12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 32, 33

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 32 33  konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 32, 33

SAYFA 32 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. A. Discuss the following questions.
1. What do you think is meant by ‘human rights’?
2. What would the world be like without regulations on human rights?
3. How do you think protection of human rights is related to an İndependent state?

ÇEVİRİSİ:

1. A. Aşağıdaki soruları tartışın.
1. Sizce “insan hakları” ile ne kastedilmektedir?
2. İnsan haklarına ilişkin düzenlemeler olmadan dünya nasıl olurdu?
3. İnsan haklarının korunmasının Bağımsız bir devletle nasıl ilişkili olduğunu düşünüyorsunuz?


B. Take a quick look at the text and fid out which of the phrases in the box are dealt with in each paragraph. Write the number of the Paragraph beside each phrase. More than one option is possible.

ÇEVİRİSİ:

B. Metne hızlı bir şekilde göz atın ve kutudaki ifadelerden hangisinin her bir paragrafta ele alındığına bakın. Her cümlenin yanına Paragraf numarasını yazın. Birden fazla seçenek mümkündür.


gender inequality
the importance of an offial reference
animal rights
women’s rights
disadvantaged people/groups
children rights

ÇEVİRİSİ:

cinsiyet eşitsizliği
Resmi başvuruların önemi
hayvan hakları
kadın hakları
dezavantajlı insanlar / gruplar
çocuk hakları


When we talk about human rights, we cover many things and it may sound complicated. However, things may get easier and simpler if you can fiure out what the basic philosophy which underlies human rights is.

ÇEVİRİSİ:
İnsan hakları hakkında konuştuğumuzda, birçok şeyi ele alıyoruz ve bu karmaşık görünebilir. Bununla birlikte, insan haklarının altında yatan temel felsefenin ne olduğunu bulabilirseniz işler daha kolay ve basit hale gelebilir.


1 The understanding of human rights may vary depending on the culture and traditions of a society.However, the United Nations Universal Declaration of Human Rights is recognized and referred to as the offial reference of human rights. It gives clear defiitions of rights and freedoms through articles.

ÇEVİRİSİ:

1 İnsan haklarının anlaşılması bir toplumun kültürüne ve geleneklerine bağlı olarak değişebilir. Ancak, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insan haklarının resmi referansı olarak kabul edilir ve ifade edilir. Makaleler yoluyla hak ve özgürlüklerin açık bir şekilde tanımlanmasını sağlar.


2 In order for the Universal Declaration of Human Rights to be adopted and applied, the existence of anindependent state is vital. Take Syria, where humanity, in many aspects, have failed. Millions including women, children, old people, civilians have had to immigrate to neighboring countries, in particular Turkey only to be able to survive.

Some couldn’t get out of the war and got stuck. They have had two choices; either die or live a disadvantaged life as injured, disabled people or as people without running water, a home to sleep in, schools, enough food supplies. Therefore, people should appreciate being part of an independent and well-organized state.

ÇEVİRİSİ:

2 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilmesi ve uygulanması için, bağımsız bir devletin varlığı hayati öneme sahiptir. İnsanlığın birçok yönden başarısız olduğu Suriye’yi ele alalım. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, siviller dahil milyonlarca insan, başta Türkiye olmak üzere, yalnızca hayatta kalabilmek için komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Bazıları savaştan çıkamadı ve sıkışıp kaldı. İki seçeneğe sahiplerdi; ya ölür ya da sakat, engelliler veya su akmayan insanlar, uyuyacak bir ev, okullar, yeterli yiyecek kaynağı olarak dezavantajlı bir hayat yaşarlar. Bu nedenle, insanlar bağımsız ve iyi organize olmuş bir devletin parçası olduklarını takdir etmelidir.


3 It is not only Syria where human rights cannot exist. There are many other problems in other parts ofthe world, where there are no wars. Women are still not allowed to join some social activities in some countries, they cannot even vote.

There are still places where children are deprived of education and forced to work such as those working at diamond mines in some parts of Africa.

ÇEVİRİSİ:

İnsan haklarının olamayacağı sadece Suriye değil. Dünyanın başka yerlerinde, savaşların olmadığı birçok sorun var. Kadınlar hala bazı ülkelerde bazı sosyal aktivitelere katılmalarına izin vermiyor, oy kullanamıyorlar.

Çocukların eğitimden mahrum bırakıldığı ve Afrika’nın bazı bölgelerinde elmas madenlerinde çalışanlar gibi çalışmaya zorlandığı yerler var.


4 Human rights abuses are often associated with developing or under-developed countries but evendeveloped countries may have a long way to go. Inequality in education of children, unemployment problem for the disabled, social security problems are still waiting to be resolved.

In remote parts of some developed countries, some groups lead a simple and primitive form of life, deprived of conveniences and technologies of the modern world. They can be regarded as disadvantaged groups of modern countries.

4 İnsan hakları ihlalleri çoğunlukla gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerle ilişkilendirilir, ancak gelişmiş ülkeler daha uzun bir yol kat edebilirler. Çocukların eğitimindeki eşitsizlik, engelliler için işsizlik sorunu, sosyal güvenlik sorunlarının hala çözülmesini bekliyor.

Bazı gelişmiş ülkelerin uzak bölgelerinde, bazı gruplar modern dünyanın kolaylıklarından ve teknolojilerinden yoksun, basit ve ilkel bir yaşam biçimine öncülük eder. Modern ülkelerin dezavantajlı grupları olarak kabul edilebilirler.


5 The world witnesses and gives examples of both good and bad practices of human rights but thinkingthat we share this planet with other creatures, animals and the wild must be treated fairly. There are some experts and organizations that have been working day and night for arrangement of animal rights and fihting for environment.

Hunting seals wildly for their furs on the Arctic, bullfihting events, sterilization of street dogs are only some of the events that are protested. Therefore, more and more people are becoming aware of those issues all around the world.

ÇEVİRİSİ:

5 Dünya insan haklarının hem iyi hem de kötü uygulamalarına tanıklık eder ve örnekler verir, ancak bu gezegeni diğer canlılarla, hayvanlarla ve vahşi hayvanlarla paylaştığımızı düşünüyoruz. Hayvan haklarının düzenlenmesi ve çevrenin düzenlenmesi için gece gündüz çalışan bazı uzmanlar ve kuruluşlar vardır.

Kuzey Kutbu’ndaki kürkleri için çılgınca avlanan mühürler, zorbalık olayları, sokak köpeklerinin sterilizasyonu protesto edilen olaylardan sadece birkaçıdır. Bu nedenle, giderek daha fazla insan tüm dünyada bu sorunların farkına varıyor.

SAYFA 33 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Read the text and answer the questions.
1. What is United Nations Universal Declaration of Human Rights?
2. Why is being an independent state important for human rights?
3. Why did some people become disadvantaged groups in Syria?
4. What are some of the human rights problems in some developed countries?
5. Why are we responsible for the rights of animals?

ÇEVİRİSİ:

C. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nedir?
2. Bağımsız bir devlet olmak neden insan hakları için önemlidir?
3. Suriye’de neden bazı insanlar dezavantajlı gruplar haline geldi?
4. Bazı gelişmiş ülkelerdeki insan hakları sorunlarından bazıları nelerdir?
5. Hayvanların haklarından neden sorumluyuz?


2. A. Below is an extract from a simplifid form of Oliver Twist by Charles Dickens. It is about the fist moments of Oliver just after his birth. Read it and discuss the following questions with your classmates.

ÇEVİRİSİ:

2. A. Aşağıda, Oliver Twist tarafından Charles Dickens’in basitleştirilmiş bir formundan bir alıntı. Sadece doğumdan sonra Oliver’in ilk anları hakkında. Oku ve aşağıdaki soruları sınıf arkadaşlarınla ​​tartış.


“Without clothes under his fist blanket, he could’ve been the son of a king or a beggar. When the nurse put him in a yellow sweater with age, he looked exactly what he was: A workhouse orphan.” Oliver Twist, Charles Dickens

ÇEVİRİSİ:

“Yumruk battaniyesinin altındaki giysiler olmadan bir kralın veya dilencinin oğlu olabilirdi. Hemşire onu yaşla sarı bir süvetere koyduğunda tam olarak ne olduğuna baktı: Bir işyeri yetim. ”Oliver Twist, Charles Dickens


1. What universal fact of humanity do the lines emphasize?
2. What do you think are the current and future disadvantages for Oliver?

ÇEVİRİSİ:

1. Çizgiler hangi evrensel insan gerçeğini vurgular?
2. Oliver’ın şu andaki ve gelecekteki dezavantajları nelerdir?


B. Look at the pictures below and discuss which ones display disadvantages and what these disadvantages are.

ÇEVİRİSİ:

B. Aşağıdaki resimlere bakın ve hangilerinin dezavantajları gösterdiğini ve bu dezavantajların ne olduğunu tartışın.

C. Read the text and discuss the basic advantages around you.

ÇEVİRİSİ:

C. Metni okuyun ve çevrenizdeki temel avantajları tartışın.


Appreciate the gifts in your lives There is a saying that goes “The only time you realize the value of a gift is when you lose it.” Unfortunately, this is true for some. That’s why we hear expressions of regret about what has been wasted or lost.

Being able to walk to the toilet on your own is a great gift which some people are unaware of but one can realize this only when they have a broken or injured leg. Many people complain about the service and standards in hospitals but even the
worst hospital nearby in an emergency may turn out to be a gift for the vital fist aid.

ÇEVİRİSİ:

Hayatınızdaki hediyeleri takdir edin “Bir hediyenin değerini anlamanın tek zamanı, onu kaybettiğiniz zamandır” diyen bir söz vardır. Ne yazık ki, bu bazıları için geçerlidir. Bu yüzden neyin boşa gittiği veya neyin kaybolduğu hakkında pişmanlık ifadeleri duyuyoruz.

Tuvalete kendi başınıza yürüyebilmeniz, bazılarının habersiz olduğu harikulade bir armağandır, ancak bunu yalnızca kırılmış veya yaralanmış bir bacağına sahip olduklarında fark edebilirsiniz. Birçok kişi hastanelerde hizmet ve standartlardan şikayetçidir, ancak acil durumlarda yakındaki en kötü hastane bile hayati ilk yardım için hediye olabilir.


There are millions of people who would appreciate even the most basic things such as a school, electricity, a healthy body, a slice of bread, a house to sleep in because they don’t have these gifts. These people are called the disadvantaged.

ÇEVİRİSİ:

Okul, elektrik, sağlıklı bir vücut, bir dilim ekmek, uyuyacak bir ev, hatta bu hediyeler olmadığı için uyuyacak bir ev gibi en temel şeyleri bile takdir edecek milyonlarca insan var. Bu insanlara dezavantajlılar denir.


By definition, the disadvantaged means lacking the basic resources or conditions such as standard housing, medical and educational facilities and civil rights which are necessary for an equal position in society.

According to this defiition; people with mental or physical disabilities, isolated groups, people who face serious risks of poverty, refugees, rural populations can be disadvantaged groups. We can add many people or groups that can be classifid as disadvantaged.

ÇEVİRİSİ:

Tanım olarak, dezavantajlı olanlar, toplumda eşit bir konum için gerekli olan standart konut, tıbbi ve eğitim tesisleri ve medeni haklar gibi temel kaynaklardan veya koşullardan yoksundur.

Bu meydan okumaya göre; zihinsel veya fiziksel engeli olan insanlar, izole edilmiş gruplar, ciddi yoksulluk riski taşıyan insanlar, mülteciler, kırsal kesimler dezavantajlı gruplar olabilir. Dezavantajlı olarak sınıflandırılabilen birçok kişi veya grup ekleyebiliriz.

DİĞER SAYFALARIN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir