12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 34, 35

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 34 35 konusunu yazdık. MEB Yayınları (Devlet Kitapları) 12. sınıf İngilizce Ders kitabı Count me in kitabının Türkçe çevirisini sayfa numaralarına göre yazdık.

12. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 34, 35

SAYFA 34 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Reread the text and answer the questions.
1. According to the writer, what are some people not aware of?
2. What do you think is a gift?
3. According to the defiition in the text, which of the following people/groups can be classifid as disadvantaged?
a. children who have lost their houses at war
b. a footballer who got injured at a game
c. a doctor who cannot go to work because of heavy rain
d. a paralyzed old woman
e. villagers who don’t have running water and Internet at home
f. refugees who have to live in tents

ÇEVİRİSİ:

D. Metni tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Yazara göre, bazı insanlar neyin farkında değil?
2. Sizce hediye nedir?
3. Metindeki açıklamaya göre, aşağıdakilerden hangisi / gruplardan hangisi sınıflandırma yapabilir?
dezavantajlı?
a. savaşta evlerini kaybeden çocuklar
b. bir oyunda sakatlanan bir futbolcu
c. yoğun yağış nedeniyle işe gidemeyen doktor
d. felçli yaşlı bir kadın
e. Evde akan su ve interneti olmayan köylüler
f. çadırda yaşamak zorunda olan mülteciler


E. Work in pairs. Discuss everyday lives of the disadvantaged in the world and make a list of the problems you think they suffr. Then, share them orally with your friends.

ÇEVİRİSİ:

E. Çiftler halinde çalışma. Dünyadaki dezavantajlıların günlük yaşamlarını tartışın ve yaşadıklarını düşündüğünüz problemlerin bir listesini yapın. Sonra onları arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaşın


 

1. There are not yellow lines (Tactile Ground Surface Indicators- TGSI) on sidewalks in most cities so the blind have diffilty walking around on their own.
2. Some tribes in remote parts of the Amazon and Africa are still deprived of schools and hospitals.

ÇEVİRİSİ:

1. Çoğu şehirdeki kaldırımlarda sarı çizgiler (Dokunsal Zemin Yüzey Göstergeleri – TGSI) bulunmadığından, körlerin kendi başlarına dolaştığını görmezler.
2. Amazon ve Afrika’nın uzak bölgelerinde bazı kabileler hala okullardan ve hastanelerden mahrum bırakılmaktadır.


3. A. Below are newspaper headings related to human rights. What do you think about them? Discuss why they may be good examples.

ÇEVİRİSİ:

3. A. Aşağıda insan haklarıyla ilgili gazete başlıkları bulunmaktadır. Onlar hakkında ne düşünüyorsun? Neden iyi örnekler olduklarını tartışın.

SAYFA 35 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Read the text and find out other good examples of human rights.

News bulletins usually show complaints and problems about human rights abuses all around the world. However, there are those, both individuals and organizations, who work for human rights and display
good examples.

ÇEVİRİSİ:

B. Metni okuyun ve diğer iyi insan hakları örnekleri bulun.

Haber bültenleri genellikle tüm dünyada insan hakları ihlalleriyle ilgili şikayetler ve sorunlar göstermektedir. Ancak, insan hakları için çalışan ve iyi örnekler sergileyen hem bireyler hem de kuruluşlar var.


The world of sports, especially that of football, has been displaying nice examples of fight against discrimination. The ‘No to Racism’ campaign by UEFA aims to raise public awareness of intolerance and discrimination in football. Team captains wear ‘No to Racism’ armbands and ‘No to Racism’ banners are prominently displayed on the pitch.

FIFA’s recognizing Kosovo and declaring it as the group’s 210th member can be seen as another example of human rights because it is expected to be a big step towards Kosovo’s international legitimacy.

ÇEVİRİSİ:

Spor dünyası, özellikle futbol dünyası, ayrımcılığa karşı mücadele için güzel örnekler sergiliyor. UEFA’nın “Irkçılığa Hayır” kampanyası, futbolda hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Takım, “Irkçılığa Hayır” kolluklarını ve “Irkçılığa Hayır” pankartlarını takıyor.

FIFA’nın Kosova’yı tanıması ve grubun 210’u üyesi olarak ilan etmesi, Kosova’nın uluslararası meşruiyetine doğru atılması gereken büyük bir adım olması beklenen bir başka insan hakları örneği olarak görülebilir.


Some metropolitans have allocated areas or squares so that people can hold activities related to their cultures, thoughts, beliefs, etc. Perhaps, the most famous of these is London’s Hyde Park.

People can shout slogans, arrange activities, run stalls to fulfil and promote their cultural, political or religious requirements, products or activities at the park. The Red Square of Russia is associated with demonstrations as well. It is often home to various demonstrations and cultural events.

ÇEVİRİSİ:

Bazı metropoller, alanlara ya da meydanlara tahsis ettiler, böylece insanlar kültürleri, düşünceleri, inançları vb. İle ilgili aktiviteler yapabilirler. Belki de en meşhurları Londra’daki Hyde Park’tır.

Parkta kültürel, politik veya dini gereklilikleri, ürünleri veya etkinlikleri yerine getirmek ve tanıtmak için insanlar slogan atıp, faaliyetler düzenleyebilir, tezgahlarda koşabilir. Rusya’nın Kızıl Meydanı da gösterilerle ilişkili. Genellikle çeşitli gösterilere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapar.


Turkey has introduced new laws to protect manufacturers’ and consumers’ rights in the last couple of decades and reflctions of these laws can be seen in everyday life.

Consumers rights units have been formed in governorship offis across the country. Any application regarding violation of copyrights regulation is taken seriously and pursued by offials.

ÇEVİRİSİ:

Türkiye, son birkaç on yılda üreticilerin ve tüketicilerin haklarını korumak için yeni yasalar çıkardı ve bu yasaların yansımaları günlük yaşamda görülebilir.

Ülke genelinde valilikte tüketici hakları birimleri oluşturulmuştur. Telif hakları düzenlemesinin ihlali ile ilgili herhangi bir başvuru ciddiye alınır ve yetkililerce izlenir.


C. Read the text and answer the questions.

1. What is the purpose of UEFA through the ‘No to Racism’ campaign?
2. People see London’s Hyde Park beyond a park. Why?
3. What did Turkey do about copyrights?

ÇEVİRİSİ:

C. Metni okuyun ve soruları cevaplayın.

1. “Irkçılığa Hayır” kampanyası ile UEFA’nın amacı nedir?
2. İnsanlar Londra’nın Hyde Park’ını parkın ötesinde görüyorlar. Neden?
3. Türkiye, telif hakları konusunda ne yaptı?


D. Study the text. One bold sentence in each paragraph is the topic sentence and the other two bold sentences are the supporting ideas. Write ‘T’ for topic sentences and ‘S’ for supporting ideas in the boxes.

ÇEVİRİSİ:

D. Metni inceleyin. Her paragraftaki bir kalın cümle, konu cümledir ve diğer iki kalın cümle destekleyici fikirlerdir. Konu cümleleri için ‘T’, kutulardaki fikirleri desteklemek için ‘S’ yazın.


 

4. A. Mrs. Emily Merits is giving the opening speech at the meeting of the Human Rights Club. Below are some of the expressions you will hear in her speech. Pay attention to the context and match them to their meanings. Tapescript 3.1

ÇEVİRİSİ:

4. A. Bayan Emily Merits, İnsan Hakları Kulübü toplantısında açılış konuşmasını yapıyor. Konuşmasında duyacağınız bazı ifadeler aşağıdadır. Bağlama dikkat edin ve anlamları ile eşleştirin. Metin 3.1

 


Human Rights Club in Action

1. lacking the things (such as money and education) that are considered necessary for an equal position in society
2. violation of the basic rights for peop

ÇEVİRİSİ:

İnsan Hakları Kulübü Uygulamada

1. toplumda eşit bir pozisyon için gerekli görülen şeylerden (para ve eğitim gibi) yoksun olmak
2. Halkın temel haklarının ihlali

DİĞER SAYFALARIN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir