7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Kök Yayınları

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41, 42, 43, 44 Kök Yayınları. 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerinin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yaptık. İngilizce Türkçe çevirilerini aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz.

7. Sınıf İngilizce Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 41, 42, 43, 44 45, 46, 47, 48Kök Yayınları

SAYFA 41 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

We use ‘Simple Past Tense’ to talk about the events and experiences in the past.

When was John Lennon born?
He was born in 1940

Where did he grow up?
He grew up in Liverpool.

Who did he get married to?
He got married to Cynthia Powell in 1962

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Geçmişteki olaylar ve deneyimler hakkında konuşmak için ‘Simple Past Tense’ kullanıyoruz.

John Lennon ne zaman doğdu?
1940’da doğdu

O nerede büyüdü?
Liverpool’da büyüdü.

Kimle evlendi?
1962’de Cynthia Powell ile evlendi.


Listen to John Lennon’s biography and match the events with the years.

1. He was born
2. His mother died
3. Brian Epstein discovered the Beatles
4. Lennon got married
5. He moved to the United States
6. He died

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

John Lennon’ın biyografisini dinleyin ve olayları yıllarla eşleştirin.

1. doğdu
2. Annesi öldü
3. Brian Epstein Beatles’ı keşfetti
4. Lennon evlendi
5. Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı.
6. Öldü


SAYFA 42 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Speaking
Look at the biography cards of Barış Manço and Emma Watson. Work in pairs. Ask and answer questions

BARIŞ MANÇO
Birth: İstanbul, 1943
Music Awards: 13
Marriage: Lale Manço, 1978
TV Programme: 7’den 77’ye, 1988-1998
Death: İstanbul, 1999

EMMA WATSON
Birth: Paris, 1990
Parents divorce: 1995
Grow up: Oxfordshire
Graduate: Brown University, 2014
Best Actress Awards: 12

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Konuşuyorum
Barış Manço ve Emma Watson’ın biyografi kartlarına bakın. Çiftler halinde çalışın. Soruları sor ve cevapla

BARIŞ MANÇO
Doğum: İstanbul, 1943
Müzik Ödülleri: 13
Evlilik: Lale Manço, 1978
TV Programı: 7’den 77’ye, 1988-1998
Ölüm: İstanbul, 1999

EMMA WATSON
Doğum: Paris, 1990
Ebeveynlerin boşanması: 1995
Büyümek: Oxfordshire
Mezun: Brown Üniversitesi, 2014
En İyi Kadın Oyuncu Ödülleri: 12


SAYFA 43 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Mike is interviewing Robert Pattinson’s childhood friend on a radio programme. Listen, read and circle the right words.

Mike: Hello! Today, we have a friend of Robert Pattinson. Let’s learn about Robert’s life. Welcome to our radio / TV programme, Tina.
Tina: Thanks for inviting me.
Mike: When was he born?
Tina: He was born in 1986 / 1988.
Mike: What was he like when he was a child?
Tina: He was so easy-going / outgoing and friendly. And he was so handsome.
Mike: He is still handsome.
Tina: Yes, he is.
Mike: Where did he grow up?
Tina: He grew up in London / New York. My house was next to his house.
Mike: Was he brilliant / hardworking?
Tina: Yes. He studied a lot to achieve success in acting /music.
Mike: He is very good at acting. He was very popular as Edward in
Twilight. Tina, thank you so much for everything.
Tina: You’re welcome. I am glad to be here.
Mike: Good bye!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Mike, Robert Pattinson’un çocukluk arkadaşı ile bir radyo programında röportaj yapıyor. Doğru kelimeleri dinleyin, okuyun ve daire içine alın.

Mike: Merhaba! Bugün bir Robert Pattinson arkadaşımız var. Robert’ın hayatı hakkında bir şeyler öğrenelim. Radyo / TV programımıza hoş geldiniz Tina.
Tina: Beni davet ettiğin için teşekkürler.
Mike: Ne zaman doğdu?
Tina: 1986 / 1988’de doğdu.
Mike: Çocukken nasıl biriydi?
Tina: Çok kolay / giden ve arkadaş canlısıydı. Ve çok yakışıklıydı.
Mike: Hala yakışıklı.
Tina: evet, öyle.
Mike: Nerede büyüdü?
Tina: Londra / New York’ta büyüdü. Evim evinin yanındaydı.
Mike: Zeki / çalışkan mıydı?
Tina: Evet. Oyunculuk / müzik alanında başarı elde etmek için çok çalıştı.
Mike: Oyunculukta çok iyidir. Edward’ın içinde çok popülerdi.
Alacakaranlık. Tina, her şey için çok teşekkür ederim.
Tina: Bir şey değil. Burada olduğum için mutluyum.
Mike: Hoşçakalın!


Speaking and Writing
Work in pairs. Imagine that you are interviewing a friend of a celebrity. Write some questions about his/her life. Ask them to your friend. Demonstrate your radio programme to your friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Konuşma ve yazma
Çiftler halinde çalışın. Ünlü bir arkadaşla röportaj yaptığınızı hayal edin. Hayatı hakkında birkaç soru yazın. Onları arkadaşına sor. Radyo programını arkadaşlarına göster.


SAYFA 44 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Look at the photo and guess what it is about.
2. Listen and complete the sentences with the years in the box.

Ashley Cooper was born in California in (1)………………….. . She was a brilliant student at school. She received a special award from her school in (2)………………….. . She wasn’t alone. She had lots of friends. She was outgoing. She liked helping old people. She wanted to be a doctor. She was a really hardworking person.
She studied medicine and graduated in (3)………………….. . She moved to New York in (4)………………….. to work in a big hospital. She got married to Adam Taylor in (5)…………………. and had two sons. She is one of the most famous doctors in New York now.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. Fotoğrafa bakın ve ne hakkında olduğunu tahmin edin.
2. Kutudaki yıllar boyunca cümleleri dinleyin ve tamamlayın.

Ashley Cooper (1) ‘de Kaliforniya’da doğdu ………………….. Okulda parlak bir öğrenciydi. (2) ………………….. okulundan özel bir ödül aldı. O yalnız değildi. Çok arkadaşı vardı. Gidiyordu. Yaşlı insanlara yardım etmekten hoşlanıyordu. Doktor olmak istedi. Çok çalışkan bir insandı.
Tıp okudu ve (3) ………………….. bölümünden mezun oldu. Büyük bir hastanede çalışmak için (4) ………………….. New York’a taşındı. (5) ‘te Adam Taylor ile evlendi …………………. ve iki oğlu oldu. Şu anda New York’taki en ünlü doktorlardan biri.


3. Read again and answer the questions.
1. Where was Ashley Cooper born?
2. What did she want to be?
3. Why did she move to New York?
4. How many children did she have?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Tekrar okuyun ve soruları cevaplayın.
1. Ashley Cooper nerede doğdu?
2. Ne olmak istedi?
3. Neden New York’a taşındı?
4. Kaç çocuğu oldu?


Writing
Look at the biography card of Steve Jobs and write a short paragraph.
STEVE JOBS
Birth: San Francisco, 1955
Appearance: Slim
Personality: Brilliant and honest
Marriage: Laurene Powell, 1991
Children: 4
Awards: PGA awards, 2002

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

yazı
Steve Jobs’un biyografi kartına bakın ve kısa bir paragraf yazın.
ÇELİK İŞLER
Doğum: San Francisco, 1955
Görünüm: ince
Kişilik: Mükemmel ve dürüst
Evlilik: Laurene Powell, 1991
Çocuklar: 4
Ödüller: PGA ödülleri, 2002


SAYFA 45 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ


SAYFA 46 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Imagine that you are a biographer. What should you do before you write a biography? Discuss it in the class.

Step by Step for a Perfect Biography
A biography is the story of someone’s life. James Boswell wrote the first modern biography, The Life of Samuel Johnson, in 1791.
Biographies can be just a few sentences long or they can fill a whole book. They give information about people’s birth, school life, private life, achievements and important events in their life. Biographies are usually about famous people. In a good biography, the dates are in chronological order. A biographer should use sources like letters, diaries, reference books or other biographies.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Mükemmel Bir Biyografi İçin Adım Adım
Bir biyografi, birinin hayatının hikayesidir. James Boswell, 1791 yılında ilk modern biyografi olan Samuel Johnson’ın Yaşamı’nı yazdı.
Biyografiler sadece birkaç cümle uzunluğunda olabilir veya bütün bir kitabı doldurabilir. İnsanların doğumu, okul hayatı, özel hayatı, başarıları ve yaşamlarındaki önemli olaylar hakkında bilgi verir. Biyografiler genellikle ünlü insanlarla ilgilidir. İyi bir biyografide, tarihler kronolojik sıradadır. Bir biyografi uzmanı mektuplar, günlükler, referans kitapları veya diğer biyografiler gibi kaynakları kullanmalıdır.


To write a biography, you should:

1. Choose a person you are interested in.
2. Do detailed research.
3. Answer some questions such as
a- What makes this person special?
b- Why is s/he important?
c- What are the interesting events in his/her life?
d- What kind of personality does s/he have?
4. Write your biography. Now, do research for your first biography

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Bir biyografi yazmak için:

1. İlgilendiğiniz kişiyi seçin.
2. Detaylı araştırma yapın.
3. gibi bazı soruları cevaplayın.
 a- Bu kişiyi özel yapan şey nedir?
 b- Neden önemlidir?
 c- Yaşamındaki ilginç olaylar nelerdir?
 d- Ne tür bir kişiliğe sahip?
4. Biyografinizi yazın. Şimdi ilk biyografinin için araştırma yap.


2. Read the text. Mark the sentences as True (T) or False (F).
1. Biographies can be both short and long.
2. Biographies only tell us someone’s physical appearance.
3. You can write about the personality of someone in a biography.
4. The order of the dates aren’t important in a biography.
5. You shouldn’t search in detail before you write a biography.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

2. Metni okuyun. Cümleleri Doğru (T) veya Yanlış (F) olarak işaretleyin.
1. Biyografiler hem kısa hem de uzun olabilir.
2. Biyografiler bize sadece birinin fiziksel görünüşünü söyler.
3. Bir biyografideki birinin kişiliği hakkında yazabilirsiniz.
4. Tarihlerin sırası biyografide önemli değildir.
5. Bir biyografi yazmadan önce ayrıntılı olarak arama yapmamalısınız.


Writing and Speaking
Imagine that you are going to write a biography. Which questions do you want to ask about that person? First, discuss the questions with your friend. Then, write the questions.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Yazma ve konuşma
Bir biyografi yazacağınızı hayal edin. Bu kişi hakkında hangi soruları sormak istersiniz? İlk önce, soruları arkadaşınızla tartışın. Ardından, soruları yazın.


SAYFA 47 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Look at the pictures. Ask and answer the questions. Roll the dice and move ahead. Ask a question using the words and answer that questions

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Resimlere bakmak. Soruları sor ve cevapla. Zarları yuvarlayın ve devam edin. Kelimeleri kullanarak bir soru sorun ve bu soruları cevaplayın.


SAYFA 48 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Choose a scientist or a historical fiure, do research about his/ her life and write a short biography of him/her.

Which words did you learn in this unit? Go to your

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Bir bilim insanı veya tarihi bir gelecek seçin, hayatı hakkında araştırma yapın ve kısa bir biyografisi yazın.

Bu ünitede hangi kelimeleri öğrendin? Git senin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir