Aşa­ğı­da in­san­la­rın is­tek ve ih­ti­yaç­la­rıy­la il­gi­li ba­zı cüm­le­ler ve­ril­miş­tir. Cümle­le­ri oku­yu­nuz ve doğ­ru ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na “D”, yan­lış ol­du­ğunu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na ise “Y” yazınız.

Mülakatta hangi kültürel değerlerimizden bahsedilmektedir? Açıklayınız.

Bu yazıda “Aşa­ğı­da in­san­la­rın is­tek ve ih­ti­yaç­la­rıy­la il­gi­li ba­zı cüm­le­ler ve­ril­miş­tir. Cümle­le­ri oku­yu­nuz ve doğ­ru ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na “D”, yan­lış ol­du­ğunu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na ise “Y” yazınız.” sorusunun cevapladık.

Aşa­ğı­da in­san­la­rın is­tek ve ih­ti­yaç­la­rıy­la il­gi­li ba­zı cüm­le­ler ve­ril­miş­tir. Cümle­le­ri oku­yu­nuz ve doğ­ru ol­du­ğu­nu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na “D”, yan­lış ol­du­ğunu dü­şün­dük­le­ri­ni­zin ba­şı­na ise “Y” yazınız.

(Y ) 1. İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan daha önemlidir.
( Y  ) 2. İh­ti­yaç­la­r kişilere gö­re de­ği­şik­lik gös­ter­ebilir.
( D ) 3. Ki­tap oku­mak, gez­mek, eğ­len­mek isteklerimizden ba­zı­la­rı­dır.
( Y ) 4. İsteklerimizi kar­şı­la­ya­maz­sak ya­şa­ya­ma­yız.
( Y ) 5. Ayak­ka­bı­mız yır­tıl­dı­ğın­da ye­ni bir ayak­ka­bı al­mak is­tek­tir.
(D ) 6. İsteklerin önem sı­ra­sı ki­şi­ye gö­re de­ği­şe­bi­lir.
Y ) 7. İh­ti­yaç­la­rı­mız bir kez karşılandıktan sonra bir daha ortaya çıkmaz.
( D ) 8. İh­ti­yaç­la­rı­mı­zı kar­şı­la­ya­maz­sak acı, üzün­tü ve kay­gı du­ya­rız.
( D) 9. Sa­ati­miz var­ken ye­ni bir sa­at al­ma­yı dü­şün­mek is­tek­tir.
( Y ) 10. İhtiyaçlarımızın şiddeti her zaman aynıdır.
( D ) 11. Sarı renkli MP3 çalara sahip bir öğrenci aynı tipte beyaz renkli yeni bir MP3 çalar aldığında fayda-maliyet dengesini sağlamamış olur.  4. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir