Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 95 doksan beş Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

b They in the text refers to______________________________

ANSWER
James Watson and Francis Crick.

c Answer the following questions based on the information given in the text.
1. Who is James Watson?
2. Who did James Watson discover DNA with?
3. What does James Watson do in his spare time?
4. What kind of personality does James Watson have?

Answer Key
1. James Watson is an American molecular biologist.
2. He discovered it with Francis Crick.
3. He loves playing tennis in his spare time.
4. Francis Crick was outgoing.

d Think of a person who has contributions to humanity. Make notes under the following headings. Use your notes to talk about him/her in class.
◆ Name of the celebrity:
◆ His/ Her contributions:
◆ His/ Her general appearance and personality:

8 LISTENING (Track 2)

Listen and circle the correct answer.

Answer Key
1. a, 2. a, 3. a, 4. b, 5. b, 6. b

1. ____ was one of the greatest scientists and cosmologists of the 21st century.
a. Stephen Hawking
b. Francis Crick
2 Hawking was interested in _____ .
a. stars
b. DNA
3. Michio Kaku is a _____ .
a. physicist
b. biologist
5. Dr Michio Kaku studies on _____ .
a. Einstein’s theory of relativity
b. String Field theory
6. Dr Michio Kaku always appears on TV and writes _____ .
a. books on DNA
b. online blogs

TODAY’S QUOTE
People who boast about their IQ are losers. Stephen Hawking

a Use at least five of the words given below to write sentences about scientists Stephen Hawking and Michio Kaku. Compare their
characteristics (appearance, character, etc.).
Tell the class your comparison.
Words: well-known, famous, love, science, have a disease, not walk and talk, healthy, unhealthy, important, great, tired/ tiring, fascinated/ fascinating, interesting/ interested
b Describe your favourite celebrity’s appearance and character.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b Metinde ______________________________ atıfta bulunulmaktadır.

CEVAP
James Watson ve Francis Crick.

c Aşağıdaki soruları metinde verilen bilgilere göre cevaplayınız.
1. James Watson kimdir?
2. James Watson, DNA’yı kiminle keşfetti?
3. James Watson boş zamanlarında ne yapar?
4. James Watson nasıl bir kişiliğe sahip?

Cevap anahtarı
1. James Watson, Amerikalı bir moleküler biyologdur.
2. Bunu Francis Crick ile birlikte keşfetti.
3. Boş zamanlarında tenis oynamayı sever.
4. Francis Crick dışa dönüktü.

d İnsanlığa katkıları olan bir insan düşünün. Aşağıdaki başlıklar altında notlar alın. Sınıfta onun hakkında konuşmak için notlarınızı kullanın.
◆ Ünlünün adı:
◆ Katkıları:
◆ Genel görünümü ve kişiliği:

8 DİNLEME (Parça 2)

Dinle ve doğru cevabı işaretle.

Cevap anahtarı
1.a, 2.a, 3.a, 4.b, 5.b, 6.b

1. ____, 21. yüzyılın en büyük bilim adamlarından ve kozmologlarından biriydi.
a. Stephen Hawking
b. Francis Crick
2 Hawking _____ ile ilgilendi.
a. yıldızlar
b. DNA
3. Michio Kaku bir _____ .
a. fizikçi
b. biyolog
5. Dr Michio Kaku _____ üzerinde çalışıyor.
a. Einstein’ın görelilik teorisi
b. Tel Alan teorisi
6. Dr Michio Kaku her zaman televizyona çıkar ve _____ yazar.
a. DNA ile ilgili kitaplar
b. çevrimiçi bloglar

BUGÜNÜN SÖZÜ
IQ’ları ile övünen insanlar kaybedenlerdir. Stephen Hawking

a Bilim adamları Stephen Hawking ve Michio Kaku hakkında cümleler yazmak için aşağıda verilen kelimelerden en az beşini kullanın. karşılaştırın
özellikler (görünüm, karakter vb.).
Karşılaştırmanızı sınıfa anlatın.
Sözcükler: ünlü, ünlü, aşk, bilim, hastalığı olmak, yürüyüp konuşmamak, sağlıklı, sağlıksız, önemli, harika, yorgun/yorucu, büyülenmiş/büyüleyici, ilginç/ ilgili
b En sevdiğiniz ünlünün görünüşünü ve karakterini tanımlayın.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir