Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 23

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 23. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 23 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 23

SAYFA 22 CEVAPLAR ve TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 READING
a Look at the photo and make guesses about their nationalities and their ages.
b Read the letter and circle the correct option.
Hi Ali! My name is Bruce. I’m 15 years old. I’m a student in a secondary school. My family and I live in Edinburgh. It’s the capital city of Scotland. My father, Louis, is a teacher in a primary school. He’s Scottish. He can speak French and German. He’s 48 years old. My mother, Eva, is a cabin crew. She’s from Belgium. She can speak French, Flemish, and English. She is 45. This is a photo of me, my cousin, and my brother. My cousin’s name is Catrina. She is 25 years old. She’s British. She is a nursing student in a university. Her school is in Glasgow. My brother’s name is Logan. He is a social butterfly. He’s a football player and a good goal keeper. I would like to learn more about you. Write me soon.
Bruce

1. Bruce is Logan’s cousin/ brother.
2. Bruce and his family live in Edinburgh/ Glasgow.
3. Catrina is a nurse/ university student.
4. The sender of the email is Bruce/ Ali

Answer Key
1. Bruce is Logan’s brother.
2. Bruce and his family live in Edinburgh.
3. Catrina is a university student.
4. The sender of the email is Bruce

c Read the letter again and fill in the chart.

Bruce Scotland Scottish English a student
Louis Scotland Scottish French and German a teacher
Eva Belgium Belgian French English Flemish a cabin crew
Catrina England British English a nursing student/ university student
Logan Scotland Scottish English a football player/ goalkeeper

2 PRONUNCIATION (Track 10)
Listen and circle the correct form you hear.

Audio Script Track 10
1. I have got a lot of friends.
2. You’ve got a high-tech mobile phone.
3. She has got a sister.
4. It’s got a puppy.
5. We’ve got a good English teacher.
6. They have got a big house

Answer Key
1. have, 2. you’ve, 3. has, 4. it’s, 5. we’ve, 6. have

TODAY’S IDIOM
A social butterfly
If someone is a social butterfly, she or he is very social and outgoing.
e.g. My daughter is a social butterfly, but my son is very shy.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 OKUMA
a Fotoğrafa bakın ve milliyetleri ve yaşları hakkında tahminlerde bulunun.
b Harfi okuyun ve doğru seçeneği daire içine alın.
Merhaba Ali! Benim adım Bruce. Ben 15 yaşındayım. Ben bir ortaokulda öğrenciyim. Ailem ve ben Edinburgh’da yaşıyoruz. İskoçya’nın başkentidir. Babam Louis bir ilkokulda öğretmen. O İskoç. Fransızca ve Almanca konuşabilmektedir. 48 yaşında. Annem Eva, kabin memuru. Belçikalı. Fransızca, Flamanca ve İngilizce bilmektedir. 45 yaşında. Bu benim, kuzenim ve erkek kardeşimin bir fotoğrafı. Kuzenimin adı Catrina. O 25 yaşında. O İngiliz. Bir üniversitede hemşirelik öğrencisidir. Okulu Glasgow’da. Kardeşimin adı Logan. O bir sosyal kelebek. O bir futbolcu ve iyi bir kaleci. Senin hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Yakında bana yaz.
bruce

1. Bruce, Logan’ın kuzeni/kardeşidir.
2. Bruce ve ailesi Edinburgh/Glasgow’da yaşıyor.
3. Catrina bir hemşire/üniversite öğrencisidir.
4. E-postayı gönderen kişi Bruce/Ali’dir.

Cevap anahtarı
1. Bruce, Logan’ın erkek kardeşidir.
2. Bruce ve ailesi Edinburgh’da yaşıyor.
3. Catrina bir üniversite öğrencisidir.
4. E-postayı gönderen Bruce’dur

c Mektubu tekrar okuyun ve tabloyu doldurun.

Bruce İskoçya İskoç İngilizcesi bir öğrenci
Louis İskoçya İskoç Fransızca ve Almanca bir öğretmen
Eva Belçika Belçikalı Fransız İngiliz Flaman bir kabin memuru
Catrina İngiltere İngiliz İngilizcesi hemşirelik öğrencisi/üniversite öğrencisi
Logan İskoçya İskoç İngilizcesi bir futbolcu / kaleci

2 Telaffuz (Parça 10)
Dinleyin ve duyduğunuz doğru şekli daire içine alın.

Ses Komut Dosyası Parça 10
1. Bir sürü arkadaşım var.
2. Yüksek teknolojili bir cep telefonunuz var.
3. Bir kız kardeşi var.
4. Bir köpek yavrusu var.
5. İyi bir İngilizce öğretmenimiz var.
6. Büyük bir evleri var

Cevap anahtarı
1. var, 2. sahipsin, 3. var, 4. var, 5. bizde, 6. var

BUGÜNÜN deyimi
Sosyal bir kelebek
Birisi sosyal bir kelebekse, çok sosyal ve dışa dönüktür.
Örneğin. Kızım sosyal bir kelebek ama oğlum çok utangaç.

DİĞER SAYFALARIN TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ VE CEVAPLARI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir