11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 89 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 89 MEB Silver Lining

SAYFA 89 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Read the text and write true (T), false (F) or not stated (NS).

1. Prof. Schmidt was the frst person who discovered Göbeklitepe.
2. Göbeklitepe has changed our knowledge of prehistory.
3. Göbeklitepe is about 12,000 years old.
4. The archaeologists can understand what all the symbols and fgures say.
5. Around 50 pillars have been excavated so far.
6. All the scientists agree that the site was used for religious activities.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Metni okuyun ve doğru (T), yanlış (F) veya belirtilmemiş (NS) yazın.

1. Prof. Schmidt, Göbeklitepe’yi ilk keşfeden kişiydi.
2. Göbeklitepe, tarih öncesi bilgimizi değiştirdi.
3. Göbeklitepe yaklaşık 12.000 yaşında.
4. Arkeologlar tüm sembollerin ve rakamların ne söylediğini anlayabilirler.
5. Şimdiye kadar yaklaşık 50 sütun kazılmıştır.
6. Tüm bilim adamları, sitenin dini faaliyetler için kullanıldığını kabul etmektedir.


4. Read the text again and put the events in the chronological order.

a. Prof. Schmidt lead the excavations for eighteen years.
…….. b. The Pyramids of Giza were built.
…….. c. An old shepherd informed the authorities about the site.
…….. d. The temples were built in Göbeklitepe.
…….. e. The excavations started.,

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Metni tekrar okuyun ve olayları kronolojik sıraya koyun.

a. Schmidt on sekiz yıl boyunca kazılara önderlik ediyor.
…….. b. Giza Piramitleri inşa edildi.
…….. c. Yaşlı bir çoban yetkilileri site hakkında bilgilendirdi.
…….. d. Tapınaklar Göbeklitepe’de inşa edildi.
…….. e. Kazılar başladı.,


5. Replace the underlined words with the highlighted ones in the text. Make necessary changes

1. Artefacts and fossils must be excavated with great care.
2. The lost city of Atlantis is still a mystery waiting to be solved. .
3. A successful project should be planned before it is executed.
4. The age of old stones can be discovered by carbon-dating.
5. The discovery of the ancient site destroyed what we used to know about the history of the

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Altı çizili kelimeleri metinde vurgulanan kelimelerle değiştirin. Gerekli değişiklikleri yapın

1. Eserler ve fosiller büyük bir dikkatle kazılmalıdır.
2. Kayıp Atlantis şehri hala çözülmeyi bekleyen bir gizem. .
3. Başarılı bir proje yürütülmeden önce planlanmalıdır.
4. Eski taşların çağı karbon tarihlemesi ile keşfedilebilir.
5. Antik sitenin keşfi, eskiden kalma tarihi hakkında bildiklerimizi yok etti.


RewrIte the HIstory: GobekliTepe

It was just another ordinary boiling hot day in 1994 when an old shepherd noticed strange rectangular stones on a bumpy hill called Göbeklitepe.

He thought this discovery might be important and informed the museum in Şanlıurfa. After the curator of the museum got in touch with the German Archaeological Institute, the archaeologist Prof. Klaus Schmidt came to Göbeklitepe. Excavations have been carried out since then. Prof. Schmidt, who led the excavations for 18 years, always believed that this prehistoric site was a gold mine of information. The discovery of Göbeklitepe has wiped out everything that was previously known true because it was built in pre-settlement time and people didn’t even start farming.

Göbeklitepe is believed to be the oldest temple of the world. Carbon-dating shows that it was built around 10,000 BC by the hunter-gatherers. Remember that Stonehenge was built in 3,000 BC and the pyramids of Giza in 2,500 BC. The site consists of hundreds of T-shaped pillars changing from 3 to 6 meters and 40 to 60 tonnes. The archaeologists are scratching their heads to fnd out the meanings of the symbols and animal fgures on each pillar. Only a small number of the T-pillars have been dug out so far, and this is just the tip of the iceberg.

Prof. Schmidt puzzled out the fact that these T-shaped pillars had been mainly used for religious purposes. His view has been backed up by all the scientists and the site is described as extraordinary and
unique. However, the planners and the building techniques of this ancient temple are still a big secret and no one has been able to crack the code yet. Göbeklitepe raises more questions for prehistory than it answers. One thing is certain that this mysterious site will keep blowing our minds and the history will be rewritten.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tarihi Yeniden Yaz: GöbekliTepe

1994 yılında yaşlı bir çobanın Göbeklitepe denilen engebeli bir tepede garip dikdörtgen taşlar fark ettiği sıradan bir sıcak gün oldu.

Bu keşfin önemli olabileceğini düşündü ve Şanlıurfa’daki müzeyi bilgilendirdi. Müzenin küratörü Alman Arkeoloji Enstitüsü ile temasa geçtikten sonra arkeolog Prof. Klaus Schmidt Göbeklitepe’ye geldi.

O zamandan beri kazılar yapılmıştır. Kazılara 18 yıl öncülük eden Prof. Schmidt, bu tarih öncesi sitenin altın bir bilgi madeni olduğuna her zaman inanıyordu. Göbeklitepe’nin keşfi, yerleşim öncesi zamanda yapıldığı ve insanların çiftçiliğe başlamadığı için daha önce doğru bilinen her şeyi sildi.

Göbeklitepe’nin dünyanın en eski tapınağı olduğuna inanılıyor. Karbon tarihleme, avcı-toplayıcılar tarafından MÖ 10.000 civarında inşa edildiğini göstermektedir. Stonehenge’in MÖ 3.000’de ve Giza piramitlerinin MÖ 2.500’de inşa edildiğini unutmayın. Site, 3 ila 6 metre ve 40 ila 60 ton arasında değişen yüzlerce T şekilli sütundan oluşuyor. Arkeologlar, her sütundaki sembollerin ve hayvan figürlerinin anlamlarını bulmak için kafalarını kaşıyorlar. Şimdiye kadar sadece az sayıda T sütunu kazılmıştır ve bu sadece
buzdağı.

Schmidt, bu T şeklindeki sütunların çoğunlukla dini amaçlar için kullanıldığını şaşırttı. Onun görüşü tüm bilim adamları tarafından desteklendi ve site olağanüstü ve benzersiz olarak tanımlandı.

Ancak, bu antik tapınağın planlamacıları ve yapım teknikleri hala büyük bir sırdır ve henüz kimse kodu çözememiştir. Göbeklitepe, tarih öncesi için cevapladığından daha fazla soru soruyor. Kesin olan bir şey var ki bu gizemli site aklımızı uçurmaya devam edecek ve tarih yeniden yazılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.