11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 10, 11 Sunshine

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 10, 11 Sunshine CEM SUNSHINE ENGLISH 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. CEM Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 10, 11 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 10, 11 Sunshine

SAYFA 10 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Read the speech bubbles about the professions below and write similar sentences

I am going to study bio-genetic engineering to work on DNAs and find solutions to some global problems. I must study hard because this job requires a background in molecular science and engineering and familiarity with biology.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aşağıdaki mesleklerle ilgili konuşma balonlarını okuyun ve benzer cümleler yazın

DNA’lar üzerinde çalışmak ve bazı küresel sorunlara çözümler bulmak için biyo-genetik mühendisliği okuyacağım. Çok çalışmalıyım çünkü bu iş moleküler bilim ve mühendislikte bir altyapı ve biyolojiye aşinalık gerektiriyor.


I guess I’ll study mechatronics engineering to design computer-controlled electromechanical systems. It is a multidisciplinary field of
a science which covers mechanical engineering, electronics, and computer programming.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Sanırım bilgisayar kontrollü elektromekanik sistemler tasarlamak için mekatronik mühendisliği okuyacağım. Multidisipliner bir alandır.
makine mühendisliği, elektronik ve bilgisayar programlamayı kapsayan bir bilim.


2. Work in pairs. Imagine that you are on the phone with one of your high school friends. Prepare a dialogue explaining your future plans.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. İkili çalışın. Lise arkadaşlarınızdan biriyle telefonda olduğunuzu hayal edin. Gelecek planlarınızı açıklayan bir diyalog hazırlayın.

SAYFA 11 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Discussion Time

1 What are your future career plans? What is your dream job? Discuss in groups. Share your ideas with other classmates.

2 Which jobs do you think will be very popular in the future?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Tartışma Süresi

1 Gelecekteki kariyer planlarınız nelerdir? Hayalindeki meslek ne? Gruplar halinde tartışın. Fikirlerinizi diğer sınıf arkadaşlarınızla paylaşın.

2 Gelecekte hangi işlerin çok popüler olacağını düşünüyorsunuz?


4. Work in pairs. Read the following statement. What does it mean? Do you agree or disagree? Why / Why not?

“No wind favors he who has no destined port.” Michel de Montaigne

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. İkili çalışın. Aşağıdaki ifadeyi okuyun. Bu ne demek? Katılıyor musun katılmıyor musun? Neden / Neden olmasın?

Hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgar yardım etmez” Michel de Montaigne


5. Who is a “career counselor”? What does he / she do? Discuss with your friends and share your answers with the rest of the class.

6. Listen and answer: Why does Mr. Taylor talk to a career counselor?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. “Kariyer danışmanı” kimdir? O ne yapar? Arkadaşlarınızla tartışın ve cevaplarınızı sınıfın geri kalanıyla paylaşın.

6. Dinleyin ve cevaplayın: Bay Taylor neden bir kariyer danışmanıyla konuşuyor?


7. Listen to their conversation again and tick the correct sentences. Then, correct the false sentences.

1. Mr. Taylor’s last graduation was from high school.
3. There are many job opportunities for computer engineers.
5. Mr. Taylor wants to have many responsibilities in the office.
2. Mr. Taylor hasn’t started working yet.
4. There aren’t many fields in computer engineering.
6. Mr. Taylor will do some tests to find out about his future job

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. Konuşmalarını tekrar dinleyin ve doğru cümleleri işaretleyin.
Ardından yanlış cümleleri düzeltin.

1. Bay Taylor’ın son mezuniyeti liseden.
3. Bilgisayar mühendisleri için birçok iş fırsatı vardır.
5. Bay Taylor ofiste birçok sorumluluğa sahip olmak istiyor.
2. Bay Taylor henüz çalışmaya başlamadı.
4. Bilgisayar mühendisliğinde çok fazla alan yoktur.
6. Bay Taylor gelecekteki işi hakkında bilgi edinmek için bazı testler yapacak.


Choose the correct meaning.

with flying colors:
a. When you do something with flying colors, it means you do it very successfully.

b. When you do something with flying colors, it means you do it
unintentionally.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Doğru anlamı seçin.

uçan renklerle:
a. Uçan renklerle bir şey yaptığınızda, çok başarılı bir şekilde yaptığınız anlamına gelir.

b. Uçan renklerle bir şey yaptığınızda, istemeden yaptığınız anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.