11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 75, 76, 77 MEB

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 75, 76, 77 MEB SUNSHINE ENGLISH . 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları SUNSHINE ENGLISH İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 75, 76, 77 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 75, 76, 77 MEB SUNSHINE ENGLISH

SAYFA 75 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1.Work in pairs. Ask and answer: Have you complained about anything lately? What was it about? How did you solve it?

2.Match the following pictures with the complaints. Compare your answers with your classmates.

a. Those children are bullying the new kid at school.
b. I failed from my English final exam!
c. I am so sick today! I can’t even speak!
d. You have 5 minutes to school and you still haven’t finished your assignment.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. çiftler halinde çalışın. Sor ve cevapla: Son zamanlarda herhangi bir şeyden şikayet ettin mi? Bu ne hakkindaydi? Bunu nasıl çözdün?

2. şikayet ile aşağıdaki resimleri Eşleştirin. Cevaplarınızı sınıf arkadaşlarınızla karşılaştırın.

a. Bu çocuklar okulda yeni çocuğa zorbalık yapıyorlar.
b. İngilizce final sınavımdan başarısız oldum!
c. Bugün çok hastayım! Konuşamıyorum bile!
d. Okula 5 dakikan var ve hala ödevini bitirmedin.


3. Match the appropriate response with each complaint in the pictures.

a. I should have worn my coat outside.
b. I could have studied more for the exam.
c. You should have done your homework.
d. They could’ve been nicer to the new student.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

3. Resimlerdeki her şikayetle uygun yanıtı eşleştirin.

a. Ceketimi dışarıda giymeliydim.
b. Sınav için daha fazla çalışabilirdim.
c. Ödevini yapmalıydın.
d. Yeni öğrenci için daha hoş olabilirlerdi.


SAYFA 76 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Work in pairs and match criticism with the situations.

1. I could have been hurt more badly, thank God I wasn’t.
2. I was mad at traffic and shouted at everyone.
3. Somebody broke into my house.
4. I was very tired so I didn’t give my seat to an old lady on the bus.

(….) a. You should have been more patient in the traffic jam yesterday.
(….) b. You should have locked the doors!
(….) c. You should have been more careful while cutting the onions!
(….) d. You should have respected the elderly.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

4. İkili çalışın ve eleştiriyi durumlarla eşleştirin.

1. Daha kötü yaralanabilirdim, çok şükür ki değildim.
2. Trafikte kızgındım ve herkese bağırdım.
3. Birisi evime girdi.
4. O kadar yoruldum ki otobüsteki yaşlı bir kadına yer vermedim.

(….) a. Dün trafik sıkışıklığında daha sabırlı olmalıydın.
(….) b. Kapıları kilitlemeliydin!
(….) c. Soğanları keserken daha dikkatli olmalıydın!
(….) d. Yaşlılara saygı duymalıydın.


5. Read the situations under each picture and write sentences as in the examples:
• What must have happened?
• What can’t have happened?
• What might have happened?

e.g. When Jack got home, he found his wife Fiona and his kid Liam like this in the kitchen.
• Liam must have driven his mom mad. I’m pretty sure about it.
• Fiona can’t have had a peaceful afternoon. It’s so obvious!
• Liam might have thrown the pot at his mother. It seems possible.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

5. Her resmin altındaki durumları okuyun ve örneklerde olduğu gibi cümleler yazın:
• Ne olmuş olmalı?
• Ne olamazdı?
• Ne olmuş olabilir?

Örneğin. Jack eve geldiğinde, karısı Fiona’yı ve çocuğu Liam’ı mutfakta böyle buldu.
• Liam annesini kızdırmış olmalı. Bundan oldukça eminim.
• Fiona’nın huzurlu bir öğleden sonrası olamazdı. Çok açık!
• Liam potu annesine fırlatmış olabilir. Mümkün görünüyor.


1. James’ boss was yelling at him this morning and she looked very
angry.
2. Then, all the residents left the city. There was no one left behind.
3. When I got home, I found my daughter, Şule in the kitchen like this.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

1. James’in patronu bu sabah ona bağırıyordu.
kızgın.
2. Ardından tüm sakinler şehri terk etti. Geride kimse kalmadı.
3. Eve geldiğimde kızımı Şule’yi mutfakta böyle buldum.

SAYFA 77 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Listen to the following dialogue between a student and his advisor teacher and underline the correct word or phrases.

1. Mike’s grades have risen / fallen dramatically this term.
2. Mike has entered / will enter the university exam this year.
3. Mike’s best friend lives in Budapest / Ankara.
4. Mike’s Physics / English teacher had an ear operation.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

6. Bir öğrenci ve danışmanı arasında aşağıdaki diyalogu dinleyin öğretmen ve doğru kelime ya da deyimlerin altını çizin.

1. Mike’ın notları bu dönemde önemli ölçüde yükseldi / düştü.
2. Mike bu yıl üniversite sınavına girdi / girecek.
3. Mike’ın en yakın arkadaşı Budapeşte / Ankara’da yaşıyor.
4. Mike’ın Fizik / İngilizce öğretmeninin kulak ameliyatı oldu.


7. Listen again and answer the following questions.

1. Write two things that Mike should or shouldn’t have done to get high grades.
2. Why did Mike and Jim decide to write letters to each other?
3. What must have Jim done according to the teacher?
4. Why did Mr. Johnson not answer Mike’s questions?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

7. Tekrar dinleyin ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

1. Mike’ın yüksek notlar almak için yapması ya da yapmaması gereken iki şeyi yazın.
2. Mike ve Jim neden birbirlerine mektup yazmaya karar verdiler?
3. Jim’in öğretmene göre ne yapması gerekir?
4. Bay Johnson neden Mike’ın sorularına cevap vermedi?


8. Work in pairs. Discuss and criticize Mike’s behavior as in the example. Then, write at least three criticisms.

e.g. He shouldn’t have focused too much on his friend.

give someone credit for something:
a. believe that someone is good at something or has a special quality
b. think that someone is trustworthy to take a loan from a bank

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

8. İkili çalışın. Mike’ın davranışını örnekteki gibi tartışın ve eleştirin. Ardından, en az üç eleştiri yazın.

Örneğin. Arkadaşına çok fazla odaklanmamalıydı.

birine bir şey için kredi vermek:
a. birinin bir şeyde iyi olduğuna veya özel bir niteliğe sahip olduğuna inan
b. birisinin bir bankadan kredi almaya güvenilir olduğunu düşünün

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir