12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Sayfa 18 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

SAYFA 18 CEVAPLARI VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

14. In pairs, study the survey report on the comments of a festival’s participants. The sentence colors represent the functions given in the boxes. Match the colors with the functions. One has been done for you.

ANSWER:c-d-a-b

a. a summary of the bigger picture
b. the figures/percentages giving details
c. what the tables/charts, etc. are about
d. the most important outcome

The survey results table shows the participants’ answers to a survey by an organizing committee. The survey question was, “How would you comment on the concert weekend?” It can be seen that the majority of the participants found the concert unforgettable.
24% of the participants said that the event was satisfactory. The rest of the participants, which add up to 9%, stated that the event was poor.
In conclusion, it is evident that a large proportion of the participants expressed their satisfaction with the event, while only a small fraction expressed unsatisfaction. These figures show that the organization has achieved its purpose.

15. Imagine that the table below shows the survey results of your classmates’ music preferences. Study it and write a survey report as the one given in Part 14. Alternatively, walk around the class asking the given survey question to your friends, create your survey result bars, and write a report.

What is your favorite genre of music?

ANSWER:

The survey shows the answers given by my friends in our class.
Our survey question is this. “What is your favorite genre of music?”
According to the survey results, the majority of the class likes Pop music.
The least is Jazz music with 5%. Rock music is the second most popular music, followed by Folk music.
The survey results show that pop music is loved by the majority.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

14. Çiftler halinde, festival katılımcılarının yorumlarına ilişkin anket raporunu inceleyin. Cümle renkleri kutularda verilen işlevleri temsil etmektedir. Renkleri işlevlerle eşleştirin. Biri senin için yapıldı.

CEVAP: c-d-a-b

A. büyük resmin özeti
B. ayrıntıları veren rakamlar/yüzdeler
C. tablolar/grafikler vb. neyle ilgilidir?
D. en önemli sonuç

Anket sonuçları tablosu, katılımcıların bir organizasyon komitesi tarafından yapılan ankete verdiği yanıtları gösterir. Anket sorusu şuydu: “Konser hafta sonu hakkında nasıl yorum yaparsınız?” Katılımcıların çoğunluğunun konseri unutulmaz bulduğu görülüyor.
Katılımcıların %24’ü etkinliğin tatmin edici olduğunu belirtti. Toplamda %9’a varan geri kalan katılımcılar etkinliğin kötü olduğunu belirtti.
Sonuç olarak, katılımcıların büyük bir kısmının etkinlikten memnun olduğunu ifade ettiği, sadece küçük bir kesimin ise memnuniyetsizliğini ifade ettiği görülmektedir. Bu rakamlar örgütün amacına ulaştığını gösteriyor.

15. Aşağıdaki tablonun sınıf arkadaşlarınızın müzik tercihlerine ilişkin anket sonuçlarını gösterdiğini düşünün. Bunu inceleyin ve Bölüm 14’te verilen gibi bir anket raporu yazın. Alternatif olarak, sınıfta dolaşıp verilen anket sorusunu arkadaşlarınıza sorabilir, anket sonuç çubuklarınızı oluşturup bir rapor yazabilirsiniz.

En sevdiğiniz müzik türü nedir?

CEVAP:
Ankette sınıfımızdaki arkadaşlarımın verdiği yanıtlar yer almaktadır.
Anket sorumuz şu. “En sevdiğiniz müzik türü nedir?”

Anket sonuçlarına göre sınıfın çoğunluğu Pop müzikten hoşlanıyor.
En azını ise %5 ile Caz müziği oluşturuyor. Rock müzik, halk müziğinin ardından ikinci en popüler müziktir.
Anket sonuçları pop müziğin çoğunluk tarafından sevildiğini gösteriyor.

Diğer sayfaların cevaplarını gör 12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Notifier Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir