6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı TÜM Cevapları Devlet Kitapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı TÜM Cevapları Devlet Kitapları konusunu kısaca yazdık. Devlet kitapları yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı cevaplarını sayfa numaralarına göre aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz. 6. Sınıf Sosyal Biİlgiler kitabı tüm sayfaların cevaplarını yazdık.

Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 cevapları.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı TÜM Cevapları Devlet Kitapları

1. ÜNİTE  BİZ VE DEĞERLERİMİZ

SAYFA 14 CEVAPLAR

SAYFA 15 CEVAPLAR

SAYFA 16 CEVAPLAR

Aşağıdaki tabloya içinde bulunduğunuz grup ya da kurum adlarını, buradaki rollerinizi ve sizden beklenen davranışları yazınız.

SAYFA 17 CEVAPLAR

1. Millî takımlarımızın galibiyetlerinde millet olarak duyduğumuz ortak sevinci, millî birlik ve beraberlik açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Söyleyiniz.

2. Gelenek ve göreneklerimizden bildiklerinizi söyleyiniz.

SAYFA 19 CEVAPLAR

SAYFA 20 CEVAPLAR

SAYFA 21 CEVAPLAR

SAYFA 22 CEVAPLAR

SAYFA 23 CEVAPLAR

SAYFA 25-31 CEVAPLAR

Yukarıdaki haber metnine göre yardımlaşma ve dayanışmanın önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

1. Yukarıda öğrencilerin yaptığı faaliyetin amacını söyleyiniz.
2. Yardım alan aileler ve Sevgi Evlerindeki çocuklar neler hissetmiş olabilir? Söyleyiniz.
3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübünün yaptığı bu faaliyeti toplumsal birlik ve daya nışma açısından değerlendiriniz.
4. Siz de okulunuzda yaptığınız benzer faaliyetlere örnekler veriniz

SAYFA 39 – 44 CEVAPLAR

Hak, özgürlük ve sorumluluk kavramlarının komşuluk ilişkilerindeki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Aşağıda iki çocuk arasında geçen bir konuşma metni verilmiştir. Metni inceleyip verilen soruları hak, özgürlük ve sorumluluk çerçevesinde cevaplayınız.

1. Yukarıdaki konuşmada sizce kim haklıdır? Söyleyiniz.
2. Mehmet’in özgürlüğü ve sorumluluğu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.
3. Ayşe ve Mehmet bu sorunu nasıl çözüme kavuşturabilir? Tartışınız.

Aşağıdaki tabloda hak ve sorumlulukla ilgili davranışlara yer verilmiştir. Tabloda boş bırakılan kısımları doldurunuz.

14. Toplumsal birlikteliğin oluşmasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyet lere katılımın önemi nedir? Yazınız.
15. Yukarıdaki metinden yola çıkarak iş insanının neye karşı olduğunu belirtiniz ve karşı olunan
tutum hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yazınız.
16. “Bilelim ki millî benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.” Mustafa Kemal Atatürk Atatürk yukarıdaki sözüyle neyi vurgulamak istemiştir? Yazınız.
17. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumumuzdaki önemi nedir? Yazınız.
18.Bilge, neden en çok terzisini sevmektedir? Terziyi diğer insanlardan ayıran davranış biçimi nedir? Yazınız.

2. ÜNİTE TARİHE YOLCULUK

1. Orta Asya’yı çevreleyen yeryüzü şekillerini haritadan yararlanarak söyleyiniz.

2. Yaşadığınız yeri düşünerek, coğrafi özelliklerin insanların yaşayış tarzı ve ekonomik faali yetleri üzerindeki etkisini tartışınız.

Orta Asya’da yapılan arkeolojik kazılarda savaş aletleri, çanak çömlekler, kilimler, süs eşya ları vb. bulunmuş olması Türklerin hangi ekonomik faaliyetlerle uğraştıklarını göstermektedir? Söyleyiniz.

1. Okuduğunuz parçadan yola çıkarak Türklerin yaşantıları hakkında ne ler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.
2. Türklerin atı evcilleştirmeleri, tekerleği kullanmaları göçlerini nasıl kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.
3. Konargöçer yaşantı içerisinde çadırların Türkler için önemini söyleyiniz.

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Hun Türklerinin siyasi yaşantıları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.

1. Haritadan faydalanarak Türklerin hangi yönlere ve bölgelere göç ettiğini söyleyiniz.

2. Türklerin tarih boyunca çok çeşitli bölgelere yayılması Türk tarihini siyasi, coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak nasıl etkilemiş olabilir? Aşağıdaki boşluğa yazınız.

Hunların yaşantılarını dile getiren şiirden yola çıkarak, aşağıdaki açıklamalarda istenen ce vapları ağaçtaki kutucuklara yazınız.

1. Pazırık Halısı, Türk kültürünün hangi alanında bize bilgi vermektedir? Söyleyiniz.
2. Her iki dokuma görselini inceleyerek benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Söyleyiniz.
3. İki haberden yola çıkarak Türk kültürünün sürekliliği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tartışınız.

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Kök Türklerin yaşadığı yerin coğrafi özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

1. Metinde Bilge Kağan Türk milletine hangi öğütleri veriyor? Söyleyiniz.
2. Metinden yola çıkarak Türkler hangi ekonomik faaliyetleri yapmaktadır? Söyleyiniz.
3. Orhun Yazıtlarının Türk tarihi açısından önemi nedir? Açıklayınız.

SAYFA 58 BULMACA CEVAPLARI Aşağıdaki bulmacayı çözünüz

MÖ 5. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen İskit Tigini’ne ait olan ve Esik kurganından çıkarılan “Altın Elbiseli Adam” ı araştırarak elde ettiğiniz bilgileri sınıfta paylaşınız

Mezar başlarına dikilen balbalların Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanması hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Kut anlayışının devlet yönetimine etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Hakan bir emir vereceği zaman “Hakan ve Hatun buyuruyor ki!” diye başlardı. Hakanın kullandığı bu ifadeden yola çıkarak Türklerde devlet yönetiminde kadının rolünü açıklayınız.

Uygurları, Hunlar ve Kök Türklerden ayıran ekonomik, dinî ve kültürel özellikleri nelerdir?

Yukarıdaki metinden yola çıkarak Uygurların kültürel özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

SAYFA 63

Metinden yola çıkarak Uygurların ekonomik, kültürel ve dinî yönleriyle ilgili öğrendiklerinizi aşağıdaki kutucuklara yazınız.

Aşağıda verilen açıklamaların hangi Türk devletine ait olduğunu ilgili kutucuğu işaretleyerek belirtiniz.

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU

İslamiyet’in doğuşuyla birlikte toplumda ne gibi değişimler yaşanmıştır?

Hz. Muhammed’in (s.a.v) İslamiyete ilk çağrısına yakın çevresinden başlamasının nedenini açıklayınız.

İslamiyet’in yayılmasında Hicret’in ne gibi katkıları olmuştur? Tartışınız.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Veda Hutbesi’nde verdiği mesajları Cahiliye Dönemi Arap Yarımadası’ndaki yaşantıyla karşılaştırarak söyleyiniz.

Haritayı inceleyiniz. İslamiyet’in yayılışı daha çok hangi yönlerde olmuştur? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.

Aşağıdaki tabloda Arap Yarımadası’na dair İslamiyet öncesi ve sonrasına ait bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden yola çıkarak tablodaki boşlukları doldurunuz.

TÜRKLER İSLAMİYET İLE TANIŞIYOR

1. Abbasiler ile Türklerin Horasan bölgesinde sınır komşusu olması, Türk-Arap ilişkilerini 
nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.
2. Türklerin Müslüman olmadan önceki inançları hakkında neler biliyorsunuz? Söyleyiniz.

Talas Savaşı’nın dinî, kültürel ve siyasi sonuçlarını söyleyiniz

Karahanlıların İslam dinini resmî din olarak ilan etmesinin, Türk-İslam tarihi açısından önemini açıklayınız.

Metinden yola çıkarak Gazneli Mahmut’un bilime ve bilim insanlarına verdiği değeri açıklayınız.

Ordu-millet anlayışının Türk devletlerine askerî açıdan katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Türk-İslam devletleri ticaretin gelişmesi için neler yapmışlardır? Söyleyiniz.

İslamiyetle beraber Türklerin sosyal ve kültürel alanda yaşadıkları değişimler nelerdir? Söyleyiniz.

1. İslam dini ile beraber kutlamaya başladığımız bayramlarımız hangileridir? Söyleyiniz.
2. Dinî ve millî bayramlarımız toplumda hangi değerlerin gelişmesini sağlamaktadır? Söyleyiniz.

Aşağıdaki tabloda Türklerin İslamiyeti kabulünden öncesi ve Türklerin İslamiyeti kabulünden sonrasıyla ilgili yaşayışları verilmiştir. Bu yaşayışlarındaki benzerlikleri ya da değişimleri dikkate alarak boş bırakılan yerleri doldurunuz.

YENİ YURT ANADOLU

Çağrı Bey’in yukarıdaki konuşmasını nasıl tamamlayabilirsiniz? Söyleyiniz.

Büyük Selçuklu Devleti’nin batı yönünde yaptığı fetihler Anadolu’nun Türkleşmesini nasıl etkilemiş olabilir? Tartışınız.

26 Ağustos 1071, Türklerin Anadolu’ya geliş tarihi değil; Türklerin Anadolu’ya hâkim oluş tarihidir.” ifadesinden yola çıkarak Anadolu’yu yurt edinme süreci ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Nizamülmülk’ün Büyük Selçuklu Devleti’ne katkıları nelerdir? Açıklayınız.

Sultan Alparslan beylerine verdiği bu emirle neyi amaçlamıştır? Tartışınız

Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı’nı Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkıları açısından karşılaştırarak değerlendiriniz.

Aşağıda, Anadolu’nun Türk yurdu olma sürecindeki önemli gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmeleri okuyunuz ve tabloda bunlarla ilişkili olan savaşı işaretleyiniz.

Selahaddin Eyyubi’nin hayatı hakkında araştırma yapınız ve elde ettiğiniz bilgileri sınıft paylaşınız.

🙂 🙂 SAYFAMIZ GÜNCELLENMEYE DEVAM EDECEKTİR. 🙂 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.