7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları EKOYAY Yayınları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları EKOYAY Yayınları konusunu yazdık. EKOYAY yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı cevaplarını sayfa numaralarına göre aşağıdaki linklerden okuyabilirsiniz.

Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,

138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 cevapları.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları EKOYAY Yayınları

1. ÜNİTE İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ

SAYFA 12 CEVAPLAR

SAYFA 13 CEVAPLAR

Etkinlik Zamanı

Etkinlik Zamanı

SAYFA 15 CEVAPLAR

SAYFA 17 CEVAPLAR

SAYFA 18 CEVAPLAR

SAYFA 20 CEVAPLAR

SAYFA 21 CEVAPLAR

SAYFA 22 CEVAPLAR

SAYFA 23 CEVAPLAR

SAYFA 24 CEVAPLAR

Ülkemizde kitle iletişim araçları hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

“Millî çıkarlara aykırı yayın” denilince aklınıza neler gelmektedir?

Kitle iletişim aracının muhtar adayı açısından önemi nedir?

1. Bu haber, kitle iletişim araçlarında yayınlandığı zaman halk hangi haklarını kullanmış olur ya da halkın hangi hakları ihlal edilmiş olur?

2. Sizce bu haberi yapan veya yayınlayanlar sorumluluklarını yerine getirmişler midir? Açıklayınız.

3. Sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak böyle bir haberle karşılaştığınızda ne yap

Kitle iletişim araçlarının halkın doğru haber alma hakkını yerine getirdiklerini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Size ait özel bilgilerin sosyal medyada paylaşılması hangi hakkınızın ihlal edildiğini gösterir?

1. Sizce bu haberi okuyan kişiler bilgi alma hakkından yararlanmış olurlar mı? Açıklayınız.

2. Haberin “kitle iletişim özgürlüğü” ile ilgisi var mı? Böyle bir durumla karşılaşsanız ne yaparsınız?

3. Mahkeme “özel hayatın gizliliğini ihlal” cezasını neye dayanarak vermiştir?

4. “Bir kişinin özgürlüğü başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter.” cümlesi ile anlatılmak istenen nedir?

2. ÜNİTE TÜRK TARİHİNDE YOLCULUK

Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir?

Sizce Kayıların ok ve yayı sembol olarak kullanmalarının sebebi nedir?

Bizans İmparatorluğu ve Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi durumu Kayıları ve diğer Türk boylarını nasıl etkilemiştir? Tartışınız

Osman Bey’in ayrım yapmaksızın tüm halka adil davranması Osmanlı Beyliği’nin gelişmesine nasıl katkı sağlamıştır? Tartışınız.

ETKİNLİK ZAMANI

1. İlk metinde geçen “sultan” ifadesiyle hangi devletin hükümdarından bahsedilmektedir?
2. İlk metne göre hükümdarlık sembolleri nelerdir?
3. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı görüşlerin olmasının sebebi nedir?
4. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili hangi görüşü benimsediniz? Neden?

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’nin fethini kolaylaştıran gelişmeler nelerdir?

Boğazlar bölgesinin fethedilmesi Osmanlı Devleti’ne neler kazandırmıştır?

Minyatürleri incelediğinizde Osmanlı askerleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabilirsiniz?

1. Kültürel miras ifadesinden ne anlıyorsunuz? Örnek vererek açıklayınız.
2. Devletimizin kültürel mirasın korunmasına önem vermesinin sebepleri nelerdir?
3. Osmanlı Devleti köprüler dışında fethettiği yerlere ne tür eserler kazandırmıştır?
4. Restorasyon projelerinin Balkan devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkıları nelerdir?

İskân politikasının sonuçlarını ve Osmanlı Devleti’ne katkılarını aşağıdaki şemaya yazınız

Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesinin sebebi nedir?

Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun büyük kısmı Osmanlı Devleti’nin elinden çıkmıştır. Buna karşılık Rumeli’de büyük bir toprak kaybı yaşanmamıştır. Bu durumun sebebi nedir?

1. Metinlerde hangi asker alma sisteminden söz edilmektedir?
2. Alınan çocuklar hangi ocağa asker olmaktadır?
3. Çocuklar neden Türk ailelere verilmektedir?
4. Saray için seçilen çocukların özellikleri neler olabilir?

Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır?

Günümüzdeki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerle Osmanlı’daki toplum yapısı ve ekonomik faaliyetlerin
benzer ve farklı yönleri nelerdir?

Minyatürleri inceleyiniz. Hangi ekonomik faaliyetlerle ilgili olduklarını altlarına yazınız.

Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesinde ve güçlü bir devlet hâline gelmesinde aşağıda sol tarafta yer alan unsurların etkisini karşılarına yazınız.

Devletlerin tarih boyunca ticaret yollarının geçtiği yollara hâkim olmak istemelerinin nedenleri neler olabilir?

Günümüzde gazi unvanı kimler için kullanılmaktadır? Neden?

Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.

Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimlere haklar vermesinin devlete siyasi, askerî ve ekonomik bakımdan ne gibi yararları olmuştur? Tartışınız.

1. Osmanlı Devleti, halkı kendi idaresine ısındırmak için neler yapmıştır?
2. Fethedilen yerlerde eski yönetimin uygulamaları neden hemen kaldırılmamıştır?
3. Günümüzde Balkanlar’da yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?

1. Fetih ve adalet arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
2. Yönetimin adaletli olmasının sonuçları neler olabilir? Açıklayınız.

II. Mehmet’in sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sebeplerini tabloya yazınız.

Fetih için yapılan hazırlıklardan hangisi sizce daha önemlidir? Neden?
II. Mehmet’in yerinde siz olsaydınız İstanbul’un fethi için başka hangi hazırlıkları yapardınız? Neden?

İstanbul’un fethinden sonra istimâlet politikası ve millet sistemi uygulanmış mıdır? Neden?

II. Mehmet’in 54. sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız.

Yavuz Sultan Selim Mısır’ın fethi için izlediği siyaseti açıklayınız?

İstanbul’un fethi ile Mısır Seferi’ni karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerini yazınız.

Minyatürden hareketle Rodos Kuşatması’nda Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır?

Mora, Trabzon, Arnavutluk, Bosna, Bağdat, Tebriz, Kırım, Eflak, Selanik, Sofya, Kıbrıs ve Sinop Osmanlı
Devleti’nin fethettiği yerlerden bazılarıdır. Bu yerlerden birini seçiniz ve hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

 Minyatürleri inceleyiniz. Soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız

1. Osmanlı askerlerinin hangi özellikleri daha çok ilginizi çekti? Neden?

2. Sağdaki minyatürde yaya askerler neden ön saflardadır? Yorumlayınız.

3. Soldaki minyatürde kuşatma sırasında Osmanlı ordusu hangi zorluklarla karşılaşmıştır? Yorumlayınız

4. Soldaki minyatürde askerler neden toprağı kazmaktadırlar?

5. Minyatürlerde Osmanlı ordusunun hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır?

6. Minyatürlerde tasvir edilen kişilerden hangileri padişahtır?

AVRUPA’DAKİ GELİŞMELER VE OSMANLI DEVLETİ’NE ETKİLERİ

Yandaki harita, Alman coğrafyacı Martellus (Martelyus) tarafından 1491’de çizilmiştir. Haritayı inceleyip aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Haritada hangi kıtalar yer almaktadır?
2. Martellus hangi kıtaların varlığını bilmemektedir?
3. Haritada hangi kıtalar gerçekte olduğundan çok daha farklı çizilmiştir? Neden?

Görsellerdeki gelişmeler coğrafi keşifleri nasıl kolaylaştırmıştır? Açıklayınız.

1. “Yabancılar”ın gelmesi Amerikan yerlileri için neden kötüye işarettir?

2. Kolomb’un ardından pek çok insan Amerika’ya neden gitmiştir?

Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri nelerdir?

Rönesans ve Aydınlanma Çağı konularında isimleri geçen kişilerden birinin hayatını araştırınız. Bu kişiyle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak şemayı doldurunuz.

Çocuğun anlattıklarından hareketle o dönemde İngiltere’de günümüzde geçerli olan hangi çocuk haklarının ihlal edildiği söylenebilir?

Sanayi İnkılabı Avrupa’da, Osmanlı Devleti’nde ve sömürgelerde yaşayan insanların yaşamını çeşitli şekillerde etkilemiştir. Bu gelişmenin insanların yaşamlarını nasıl etkilediğini tabloya yazınız.

Karikatürü inceleyiniz ve soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
1. Afrika kıtası neden kazılmış olarak çizilmiştir?
2. Avrupa ve Kuzey Amerika’nın üzerine neden altın çizilmiştir?
3. Karikatüre bir isim vermeniz istenseydi bu isim ne olurdu? Neden?

Tabloda Avrupa’da 15 ile 18. yüzyıllar arasındaki gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ni etkileyip etkilemediğini ve etkilediyse bu etkinin olumlu mu, olumsuz mu olduğunu “X” işareti koyarak belirtiniz. Daha sonra bu gelişmelerin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.

Tabloda sol sütunda yer alan gelişmelerin hangi insan hakları ihlallerine yol açtığını karşılarına yazınız.

OSMANLI DEVLETİ’NDE ISLAHAT HAREKETLERİ

1. PTT hangi devlet döneminde hizmet vermeye başlamıştır?
2. Kurulduğu dönemde PTT, sizce haberleşmede halka hangi hizmetleri sunuyordu?

İlk basılan kitaplar arasında askerlik ile ilgili eserlerin olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.

Günümüzdeki itfaiye teşkilatı ile tulumbacılar arasında ne gibi farklılıklar bulunmaktadır?

A. Lale Devri’ndeki bazı yenilikler ve bunların ilgili olduğu alanlar verilmiştir. Bunları uygun şekilde eşleştiriniz.

Osmanlı Devleti dönemindeki gazeteleri günümüzdekilerle karşılaştırdığınızda aralarında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar görüyorsunuz?

Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleriyle kitap görevi görmüştür?

Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir? Açıklayınız.

İletişim alanındaki gelişmelerin Osmanlı toplumuna ve ekonomisine olan etkilerini açıklayınız

1. Osmanlı padişahları demir yolu yapımına neden önem vermişlerdir?
2. Demir yollarının Osmanlı Devleti’ne sağladığı yararlar nelerdir?

Islahat hareketleri sonucunda ortaya çıkan kurumların neden olduğu toplumsal ve ekonomik değişimleri yazınız.

Osmanlı Devleti Dönemi’nde yaşayan bir seyyah olsaydınız nereleri gezerdiniz? Gezdiğiniz yerlerle ilgili hangi konularda yazılar yazardınız?

Osmanlı Devleti Dönemi’ne ait aşağıda yer alan eserlerin hangi sanat dallarına ait olduğunu araştırarak
altlarına yazınız

Tablodan hareketle Osmanlı kültürü ve sanat anlayışıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Günümüzde Osmanlı Devleti’ndeki yardım faaliyetlerine benzer çalışmaları hangi kurum ve kuruluşlar yapmaktadır? Açıklayınız.

Türk tüccarların hangi özelliği sizi daha çok etkiledi? Neden?

82-85. sayfalar arasındaki örneklerde seyyahlar Osmanlı halkının hangi davranışlarından etkilenmiş-
lerdir? Yazınız.

Çevrenizde hangi türde tarihî yapılar bulunmaktadır? Bu yapılar halkın hangi ihtiyaçlarına cevap vermektedir?

Yukarıdaki metinde anlatılan evin özelliklerinden hangilerini yandaki resimde görüyorsunuz?

Metinlerde söz edilen yemek ve içeceklerin hangileri günümüzde de tüketilmektedir?

1574’teki Ramazan Bayramı kutlamaları ile günümüzdeki Ramazan Bayramı kutlamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

Günümüzdeki giysi ve ayakkabılarla metinde anlatılanlar arasında ne gibi benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır?

Seyyah Osmanlı’da kullanılan giysi ve ayakkabıların hangi özelliklerinden etkilenmiştir?

Osmanlı Devleti’nin kültürel özelliklerine ait örnekleri araştırınız. Her bir özellik için üç örnek yazınız.

🙂 🙂 SAYFAMIZ GÜNCELLENMEYE DEVAM EDECEKTİR. 🙂 🙂

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.