Şair Osmanlı Sultanlarının diğer şiirlerinden örnekler hazırlayınız.

Bu yazıda “Şair Osmanlı Sultanlarının diğer şiirlerinden örnekler hazırlayınız.” sorusunu cevapladık. Bir çok Osmanlı Sultanı ve padişahı şiirler yazmıştır. Osmanlı Sultanlarına ait şiirlerden örnekler şunlardır;

Şair Osmanlı Sultanlarının diğer şiirlerinden örnekler hazırlayınız.

II. Murad Şiir

“Sâki getür yine dünki şarâbumı

Söylet dile getür yine çeng ü rebâbumı

Ben var iken gerek bana bu zevk u safâ

Bir gün gele ki görmeye kimse tûrabumı”

Fatih Sultan Mehmet Şiiri

Okunuşu
“Yoktur zulme rızâmız adle biz mâillerüz,
Gözlerüz Hakk’un rızâsın emrine kaaillerüz.
Bizümle saltanat lâfın idermüş ol Karamanî,
Huda fursat virürse ger kara yire karam anı.”

Yavuz Sultan Selim Şiiri

Okunuşu
Sanma şâhım herkesi sen sadıkâne yâr olur.
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyâr olur.
Sadıkâne belki ol cihanda serdâr olur.
Yâr olur ağyâr olur serdâr olur dîdâr olur.

II. Beyazıd Şiiri

Ey Kemân-ebrû N’ola Kurbân İdersen Cân Sana (gazel)

Ey kemân-ebrû n’ola kurbân idersen cân sana
Bin benüm gibi ider her lahza cân kurban sana

Mihrüni canda ezelden saklar idüm sanma kim
Dâr-ı dünyâda görüp hayran olupdur cân sana

Dilde gamzen zahmına merhem didüm dilber didi
Tîr-i müjgânum yeter her lahzada derman sana

Pertev-i hüsnün meğer eflâka düşmiş ay u gün
Gice gündüz rezm urup olmuş durur hayran sana

Hûbluk sende tamâm oldugına hacet budur
Kâtib-i kudret ki yazmış ol hat-ı reyhan sana

Hûn-ı dil yaşunla ‘Adlî gerçi seyl oldı dirîg
Kanlu yaşun göricek rahm eylemez cânân sana

Kanuni Sultan Süleyman Şiiri

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi
Saltanat didükleri ancak cihân gavgâsıdur
Olmaya baht ü seâdet dünyede vahdet gibi
Ko bu ıyş ü işreti çünkim fenâdur âkıbet
Yâr-i bâkî ister isen olmaya tâat gibi
Olsa kumlar sagışınca ömrüñe hadd ü aded
Gelmeye bu şîşe-i çerh içre bir sâat gibi
Ger huzûr itmek dilesen ey muhibbî fârig ol
Olmaya vahdet cihânda kûşe-i uzlet gibi

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları İLKE yayıncılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.