11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyat Akımı Cevapları Ekoyay Yayınları

11. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları EKOYAY Yayınları

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Toplum Hayatı Cevaplar  EKOYAY Yayınları Edebiyat kitabı sayfa 15, 19 cevapları. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı 11. Sınıf Edebiyat ders kitabı Toplum Hayatı ile İlişkisi metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. EKOYAY Yayınları 11. sınıf Edebiyat ders kitabı Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Edebiyat Akımı Cevapları Ekoyay Yayınları

SAYFA 15 CEVAPLAR

HAZIRLIK

“Sanat” ve “edebiyat akımları” kavramları hakkında araştırma yapınız. Arkadaşlarınızı bilgilendiriniz.

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesi olarak anlaşılır.

Bir sanatkâr grubunun belli bir dönemde, ortak dünya görücü, estetik, sanat ve edebiyat anlayışı çerçevesinde oluşturdukları edebiyat hareketi; bu anlayış ve hareket çevresinde kaleme alınan edebî eserlerin oluşturduğu bütündür.

Pablo Picasso’nun (Pablo Pikaso) “Kuralları bir profesyonel gibi öğrenin ki onları bir sanatçı gibi delebilesiniz.” sözünü sınıfınızda tartışınız.

Yeni bir şey ortaya koymak için mevcut kuralları en iyi şekilde öğrenmek gerekir. Bir şeyde profesyonel olan kişi sanatçı gibi yenilikler getirebilir, yeni bir bakış açısı ve bir akım meydana getirebilir. Ayrıca bu sözde sanatçıların yeni bir şeyler ortaya oyduğu anlatılmıştır.

SAYFA 19 CEVAPLAR

1. Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimenin ve kelime grubunun anlamını metnin bağlamından bulunuz, sözlüklerden kontrol ediniz. Daha sonra bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

“Edebiyat akımlarının teşekkül ettiği zeminde, çeşitli sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel hâdiseler ve bu hâdiseler ortamında teşekkül eden felsefî, kültürel, estetik perspektifler vardır.”

 • teşekkül etmek: belli bir varlık olarak belirip biçimlenmek, oluşmak.
 • kültürel hadise: Kültür ile ilgili olan bir olay.
 • edebiyat akımı: Edebi akımlar, aynı görüşte olan sanatçıların bir araya gelerek, belirledikleri ilkeler doğrultusunda yapıt ortaya koymalarıyla ortaya çıkmış edebi anlayışlardır

2. Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini tespit ediniz. Konu, amaç ve hedef kitle arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

 • Konu: Edebi akımlar Nelerdir?
 • Hedef: Metni okuyacak (öğrenci veya başka kim var ise) kişilere edebi akımların ne olacağını nasıl oluştuklarını, etkilerini ve alabilecekleri tepkiyi kavratmak.
 • Hedef Kitlesi: Başta öğrenciler  sonra okumak isteyen herkes

3. Edebî Akımlar adlı metinde ilginizi çeken cümleleri tespit ediniz.

 • Edebiyat akımlarının teşekkül ettiği zeminde, çeşitli sosyal, siyasî, ekonomik, kültürel hâdiseler ve bu
  hâdiseler ortamında teşekkül eden felsefî, kültürel, estetik perspektifler vardır.
 • Zira edebî hâdiseleri, içinde vücut bulduğu toplumun şartlarından, kültürel değerlerinden, dünya görüşünden, edebî geleneğinden bağımsız olarak düşünmek ve izah etmek mümkün değildir.
 • Edebî akımlar, edebiyat biliminin alt birimlerini teşkil eden edebiyat teorisi, edebiyat tenkidi ve edebiyat tarihi ile iç içedirler.

4. Yazarın ana düşünceyi desteklemek için kullandığı yardımcı düşüncelere metinden örnekler gösteriniz.

Yardımcı Düşünceler:

 • Edebiyat tarihi ile edebi akımlar arasındaki bağlantı
 • Edebiyat akımının ortaya çıktığı dönemin koşullarının önemi
 • Edebi akımların sahip oldukları dünya görüşlerinin fikirlerine olan etkisi

5. Okuduğunuz metinden yola çıkarak yazarın dil ve anlatım özelliklerine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Nesnel bir anlatım niçin tercih edilmiştir?

 Çünkü amaç bilgi vermektir. Okura bilgi sunmaktır.

Anlatımda coşkunluktan uzak durulmasının nedeni nedir?

Çünkü amaç okuyucunun duygularını harekete geçirmek değil, bir konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Söz sanatlarının kullanımı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

 • Şiire estetik ve sanatsal bir yön kazandırır
 • Duyguları harekete geçirir, hayata farklı bir bakış açısı getirir, şiiri düz yazı olmaktan çıkarır
 • Şiire anlam zenginliği katılır

Akıcı bir anlatıma sahip bir metindir, diyebilir misiniz?

Diyebiliriz. Çünkü yazar cümleleri yalın ve herkesin anlayabileceği bir şekilde kullanmıştır.

6. Metinde ortaya konan bilgi ve değerlendirmeleri tutarlılık, doğruluk ve kanıtlama açısından değerlendiriniz.

 • Tutarlılık: Metin kendi içinde savunduğu düşünceleri metnin genelinde savunduğu için tutarlıdır diyebiliriz.
 • Doğruluk: Metinde yer alan bilgiler kaynaklara dayandığı için doğrudur.
 • Kanıtlama: Metinde yer alan bilgileri başka kaynaklardan karşılaştırarak kanıtlama yoluna gidilebilir.

7. Okuduğunuz metinle Salvador Dali’nin tablosu arasında bir ilişki kurabilir misiniz? Neden?

Salvador dali resim sanatında bir akımın öncüsüdür. Edebi akımların daha iyi anlaşılabilmesi açısından bu resim konmuştur. Bu sayede soyut bir kavram olan akım ifadesi daha anlaşılır bu hale gelmiştir.

8. Edebî Akımlar adlı metni iletileri ve üslubu açısından beğendiniz mi? Görüşlerinizi açıklayınız.

Beğendim. Çünkü bilgiler her yönü ile anlatılmıştır.

Sayfa 20 Cevaplar

1. Okuduğunuz metinlerden alınan aşağıdaki cümlelerde yer alan noktalama yanlışlarını bulunuz. Cümlelerin doğru noktalamalarını gösteriniz.

a. “Sözlü edebiyat geleneği içinde ortak duygu ve düşünceler daha belirginken, yazılı edebiyat ürünlerinde bireysel tercihlerin artmaya başladığı görülür.”

b. “Aslında her edebiyat akımı, genel bir estetik ve sanat görüşü veya hareketinin bir parçası; daha doğrusu edebiyat sanatını ilgilendiren yönüdür.”

 • Sözlü edebiyat geleneği içinde ortak duygu ve düşünceler daha belirginken yazılı edebiyat ürünlerinde bireysel tercihlerin artmaya başladığı görülür.
 • Aslında her edebiyat akımı, genel bir estetik ve sanat görüşü veya hareketinin bir parçası daha doğrusu edebiyat sanatını ilgilendiren yönüdür.

2. Aşağıdaki cümlede kısa çizginin ( – ) kullanılma gerekçesini belirtiniz. Bu işaretin yerine başka bir işaret kullanabilir misiniz? Açıklayınız.

“Yani herhangi bir roman, hikâye, tiyatro veya şiir, -sanatkârı belli bir akıma bağlı olsa bile- bir çırpıda ve kesin bir hüküm hâlinde yüzde yüz romantik, realist, klâsik olarak nitelenemez.”

Çünkü cümle arasında bir kavram ile ilgili açıklama yapılacaktır. Bu tür durumlarda kısa çizgi kullanılır. Bu işaret yerine ( ) veya , , işareti de kullanılabilir.

3. Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış olan kelimeleri bulunuz.

a. “Her edebî akım, kendinden öncekine göre yeni bir kültürel, felsefî ve estetik perspektife sahiptir.”

felsefî yerine felsefi de yazılabilir.

b. “Lale devri olarak adlandırılan dönemin ünlü şairlerinden Nedîm, yaşadığı devrin kompozisyonunu en çıplak ve edebî değer taşıyacak bir biçimde çizer.”

devri değil Devri olmalı çünkü büyük harfle başlamalı.

4. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan tırnak işareti, yay ayraç ve eğik çizginin kullanılma gerekçelerini defterinize yazınız.

Eğik Çizgi (/) :  1. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. Örnek: Memleket isterim /Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun; /Olursa bir şikâyet ölümden olsun. (Cahit Sıtkı Tarancı).

– Sarı Zeybek şu dağlara yaslanır, / Yağmur ya-ğar silahları ıslanır. / Bir gün olur deli gönül uslanır, / Yazık olsun telli doru şanına, / Eğil bir bak mor cepkenin kanma… (Türkü)

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur.
Örnek: Laleli Sokak, 5/10 Kavaklıdere/ANKARA

Yay Ayraç : 1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur:

Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)

2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:

Yunus Emre’nin (1240?-1320)…

İmek fiilinin (ek fiil) geniş zamanı şahıs ekleriyle çekilir.

3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla­mak ve göstermek için kullanılır:

İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam’a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın…(Reşat Nuri Güntekin)

4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:

Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip ol­maya hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)

Tırnak İşareti :

a.  Bir yazı içinde başkasından olduğu gibi aktarılan sözlerin başına vesonuna konur:

Açık’ta şair, “Çünkü asıl şiirler bekler bazı yaşları,” diyerek, şiir serüvenininyeni bir dönemine çağırır bizi.  (Doğan Hızlan)

Olduğu gibi alınmayan sözler tırnak içine alınmaz.

Tırnak içine alınmış olan sözün sonundaki işaret de tırnak içinde kalır.

b.  Önemi belirtilmek istenen sözcükler tırnak içinde yazılır:

Çevremden “dayak”kadar zararlı olduğunu gördüğüm eski bir eğitim yolu da “öğüt verme”dir.  (Sabahattin Eyüboğlu)

Özel olarak belirtilmek istenen sözcükler, istenirse tırnak içinealınmadan, altı çizilerek ya da koyu yazılarak da gösterilebilir.

c.  Tiyatro eserleri dışındaki yazılarda, konuşma çizgisi yerine kullanılabilir:

“Niye susuyorsun? Bir şey söylesene. Haksız mıyım?” “Hangi konuda?”

“İnsanın yaşamı her yönüyle yaşaması konusunda. Öyle sustun da…” (İpek Ongun)

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME CEVAPLARI

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 23 Cevabı
A) Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
(D) 1. Edebiyat, toplum sorunlarını dile getiren ve bunu yaparken de toplumsal değişime etkide bulunan bir sanat dalıdır.
(Y) 2. Her edebî eser, bir edebiyat akımına bağlı olarak yazılmak zorundadır.
(D) 3. Edebiyat alanında yazılan eserler, sanat veya edebiyat akımlarını oluşturabilir.
(Y) 4. Sunum sırasında slaytlardaki yazıları aynen okumak, izleyici kitlesi üzerinde büyük bir etki oluşturur.
(D) 5. Edebî eserler genellikle belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır.

B) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen kelimelerle doğru biçimde doldurunuz.

(2- parnasizm, realizm, 1- natüralizm, 3- sembolizm, 5- klasisizm, 4- romantizm)

C) Aşağıda verilenleri doğru biçimde eşleştiriniz.

 • gerçekçilik (realizm)
 • doğalcılık ( natüralizm)
 • gerçeküstücülük (sürrealizm)
 • simgecilik ( sembolizm)
 • coşumculuk (romantizm)
 • izlenimcilik (simgecilik)

Ç) Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

1. Edebiyatın toplumsal yaşamı etkilediğini konu edinen eserlere bir örnek veriniz.
Reşat Nuri Güntekin‘in Çalıkuşu romanında idealist bir öğretmenin Anadolu’ya öğretmenlik yapmaya gitmesi ve bir çok kişinin bunu örnek alıp öğretmen olması ve bir çok kişinin kızına bu ismi vermesi.
Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre adlı eserinin etkisi ile bir çok gösterilen düzenlenmesi.
2. Toplumsal sorunlara değinen edebî eserlerin topluma yararları hakkında bilgi veriniz.
Topluma ışık tutar, toplumsal sorunların çözümünde toplumları harekete geçirir, yeni bir bakış açısı ile toplumsal yaşamı düzenlerler.
3. Edebiyat akımlarının sanatçılara katkıları hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Edebiyat akımları, sanat değeri ve anlatım gücü yüksek eserlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır.
Sanatçıların kendi ideallerine uygun eserler vererek çığır açmalarını sağlamıştır.
Edebiyat akımları edebiyatı çeşitlendirip, monotonluktan kurtarmıştır.
Sanatçılar farklı görüş ve duyuşlarını ifade etme imkanı bulmuşlardır.
Her yeni edebî akım kendinden öncekini eleştirmiş, reddetmiş, hayal ve hakikati karşılaştırmış, farklı bir düşünceyi ortaya koymuştur.
4. Bir sunum yapılırken uyulması gereken beş temel ilkeyi yazınız.
İlk slayt konu başlığı ve hazırlayanlara ait bilgiler verilir.
İkinci slayt, konu başlıkları yazılır.
Üçüncü slayt amaç yazılır
Dördüncü slayt; konu başlıkları açıklanır.
Görsel kaynaklarla slaytlar zenginleştirilir. Metinler okunacak büyüklükte seçilir.
5. Klasisizm akımının Türk edebiyatını fazla etkilememesinin nedenlerini açıklayınız.
Türk edebiyatı Batı’ya açıldığında klasisizm dönemi kapandığından, bu akımın etkisi Türk edebiyatında fazla görülmez.

11. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 24-25 Cevabı

1. Cevap: C
2. Cevap: E
3. Cevap: D
4. Cevap: D
5. Cevap: D
6. Cevap: D

Sayfa 26 CEVAPLAR

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.
 1. ROMANTİZM
 2.  DETERMİNİZM
 3. SÜRREALİZM
 4. KESME İŞARETİ
 5. NEDİM
 6. SLAYT
 7. REALİZM
 8. ÇALIŞKUŞU
 9. EDEBİ AKIM
 10. İSMAİL ÇETİŞLİ

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.