11. Sınıf Edebiyat Kitabı Toplum Hayatı Cevapları Ekoyay Yayınları

11. Sınıf Edebiyat Ders Kitabı Cevapları EKOYAY Yayınları

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Toplum Hayatı Cevaplar  EKOYAY Yayınları Edebiyat kitabı sayfa 12, 14cevapları. 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı 11. Sınıf Edebiyat ders kitabı Toplum Hayatı ile İlişkisi metni etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. EKOYAY Yayınları 11. sınıf Edebiyat ders kitabı Cevapları aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Metnin özetini de okuyabilirsiniz.

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Toplum Hayatı Cevapları Ekoyay Yayınları

SAYFA 12 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Toplum Hayatı Cevapları Ekoyay Yayınları

HAZIRLIK

 18. yüzyılda İstanbul’da bir eğlence mekânını temsil eden aşağıdaki görseli ve aynı dönemde yazılmış Nedim’in şiirini edebiyatın sosyal yaşamı yansıtması açısından değerlendiriniz.

18. yüzyılda Osmanlı Devleti Lale Devri’ni yaşamıştır. Sosyal sorunlardan ve savaşlardan uzak bir dönem olup, eğlence hayatının yaşandığı bir dönemdir. Her edebiyat eseri toplumu yansıtan bir aynadır. Bu şiirde de toplumun yaşantısı, eğlence ve zevkleri anlatılmıştır.

Nedim şiirinde bu hayatı tasvir ederek toplumsal kültürü yansıtmıştır.

Ünlü romancımız Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanında Anadolu’ya öğretmen olarak giden Feride’nin hikâyesi işlenmiştir. Roman yayımlandıktan kısa bir süre sonra İstanbul’da yüzlerce genç kız, Anadolu’ya öğretmen olarak gitmek için yetkililere başvurmuştur. Bu durumu edebiyatın toplumsal yaşamı etkileme gücü açısından sınıfınızda sözlü olarak değerlendiriniz

Edebiyat ve toplum arasında sıkı bir ilişki vardır. Edebiyat bulunduğu toplumu yansıtan bir ayna olduğu gibi toplumu da değiştiren bir etkendir. Bir çok yenilik hareketi ve fikir akımı edebi eserler sayesinde oluşmuştur. Örneğin, Rönesans hareketleri vb.

Çalıkuşu romanı da anlattığı toplumun bakış açısını değiştirmiş ve toplumu belli bir fikir etrafında şekillenmesini sağlamıştır.

SAYFA 14 11. Sınıf Edebiyat Kitabı Toplum Hayatı Cevapları Ekoyay Yayınları

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki kelimenin ve kelime grubunun anlamını metnin bağlamından bulunuz, sözlüklerden kontrol ediniz. Birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.
“Lale devri olarak adlandırılan dönemin ünlü şairlerinden Nedîm, yaşadığı devrin kompozisyonunu en çıplak ve edebî değer taşıyacak bir biçimde çizer. Tanzimat edebiyatı dönemi yazarları, romancıları ve tiyatrocuları daima toplumun yaralarına neşter vuran eserleri kaleme alırlar.”

Kompozisyon: Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi. 2.anlamı sanat yapıtında, parçaların bir bütün içinde düzenli olarak bir araya getirilmesi.

Kaleme almak: Yazıyla anlatmak, yazmak

2. Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini tespit ediniz. Konu, amaç ve hedef kitle arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz.

Konusu: Edebiyat-toplum ilişkisi

Amacı: Bilgi vermek, açıklamak

Hedef kitlesi: Genel okur kitlesi

Metnin konusu, amacı ve hedef kitlesi;  metnin türünü, boyutunu, anlatım biçimini ve dil özelliklerini belirler. Örneğin bu metnin amacı okura açıklama yapmak, bilgi vermek olduğu için yazar; sade ve açık ifadeler kullanmıştır.

3. Toplum Hayatı adlı metindeki düşünceyi geliştirme yollarından örneklemeye ve tanık göstermeye örnekler gösteriniz. Bunların metne katkıları hakkında bilgi veriniz.

 Örnekleme : Sözgelimi Fuzûli, her ne kadar ilahi konularda yazmış olsa da kimi eserlerinde sosyal konulara değinmekten kendini alamamıştır. Buna en iyi örnek, kendisine bağlanan maaşı almamaktan ötürü yazdığı ünlü “Şikâyetnamesi”dir.

Örneğin, Yakup Kadri, Kiralık Konak’ta bir ailenin yok oluşu etrafında ülkede yaşanan sosyal ve siyasal değişiklikleri aktarmıştır.

Tanık Gösterme: Taşlıcalı Yahyâ, Şehzade Mustafa’nın katli üzerine yazdığı mersiye ile “Hatâsı gayr-ı muayyen günâhı nâ-malûm / Zihî şehîd ü saîd ü zihî şeh-i mazlum” (Hatası görülmemiş ve günahı bilinmemişken öldürülen şehzâde, ne mübârek ve mânen ne mutlu bir şehîd ve ne derece zulme uğramış bir sultândır) diyerek duyduğu üzüntüyü dile getirmiş…

Bunlar metnin inandırıcı olmasını ve daha kolay anlaşılmasını sağlıyor.

4. Okuduğunuz metinde yazarın “Edebiyatı insandan, insanı da toplumdan ayrı düşünmek mümkün değildir.” düşüncesine katılır mısınız? Örneklerle açıklayınız.

Evet. Edebiyat insan tarafından oluşturulur ve konusu insandır. İnsan edebi eserlerde kendisini, duygularını, toplumsal meselelerini, kültürünü anlatır. Bu bakımdan toplumu oluşturan insan ve edebiyatı ayrı olması düşünülemez. Edebiyat toplumu yansıtır. Edebiyat toplumu şekillendirir.

5. Sizce edebiyat, niçin toplumun sorunlarını dile getirmektedir? Açıklayınız.

İnsanın toplumu oluşturması ve edebiyatın konusunun insan olması nedeniyle edebiyat toplumun sorunlarını anlatır.

6. Tanzimat Dönemi sanatçısı Namık Kemal, Osmanlı – Rus Savaşları’nda büyük bir mücadeleye tanık olan Silistre Kalesi ile ilgili 19 . yüzyılda Vatan yahut Silistre adlı bir oyun yazmıştır. Bu oyun İstanbul’da birçok kez sahnelenmiştir. Halk, oyundan o kadar etkilenmiştir ki geceleri binlerce insan fener alayları düzenleyerek yürüyüş yapmıştır.
Bu örnekte de olduğu gibi edebiyatın toplumsal değişime etkisi hakkında düşüncelerinizi belirtiniz.

Edebiyat toplumu yansıtır ve topluma şekil verir. Bir çok fikir ve yenilik hareketi edebi eserler sayesinde oluşmuştur. Edebiyatın konusu insan olduğu için toplumun meselelerini ele alır ve bu sorunlardan çıkış yolları gösterir. Bu örnekte olduğu gibi vatanın tehlikede olması anlatılmış ve halka yol gösterilmiştir.

7. Toplum Hayatı adlı metnin anlatıcısı ve bakış açısı hakkında bilgi veriniz.

Metnin anlatıcısı yazardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.