11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 17 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 17 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 17 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 17 MEB Silver Lining

SAYFA 17 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 & Read the text about one of the entrepreneurs of the 21st century and choose its main idea

a. Entrepreneurs work hard to be rich and famous.
b. Entrepreneurs do their best and never give up trying.
c. Most of the entrepreneurs’ main goal is to develop artificial intelligence.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 & 21. yüzyılın girişimcilerinden biri hakkındaki metni okuyun ve ana fikrini seçin

a. Girişimciler zengin ve ünlü olmak için çok çalışıyor.
b. Girişimciler ellerinden geleni yaparlar ve denemekten asla vazgeçmezler.
c. Girişimcilerin ana hedeflerinin çoğu yapay zeka geliştirmektir.


4 & Read the text again and match the questions with the paragraphs. One is extra.

1. What innovations has Elon Musk made so far?
2. What is the common fear of the scientists and entrepreneurs?
3. Who is Elon Musk?
4. What are his plans and dreams for the future?
5. Where did he graduate from?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 & Metni tekrar okuyun ve soruları paragraflarla eşleştirin. Bir ekstra.

1. Elon Musk şu ana kadar hangi yenilikleri yaptı?
2. Bilim adamlarının ve girişimcilerin ortak korkusu nedir?
3. Elon Musk kimdir?
4. Gelecek için planları ve hayalleri nelerdir?
5. Nereden mezun oldu?


5 a. Match the following words

1. successful/innovative
2. sustainable
3. space
4. transportation
5. artificial

a. intelligence
b. system
c. colonization
d. energy
e. entrepreneur

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 a. Aşağıdaki kelimeleri eşleştirin

1. başarılı / yenilikçi
2. sürdürülebilir
3. boşluk
4. ulaşım
5. yapay

a. zeka
b. sistemi
c. kolonizasyon
d. enerji
e. girişimci


b. Complete the sentences using the word groups in exercise 5a

1. In the future, Mars will be a popular place to live because of space colonisatin.
2. I think one day robots will take control of the world because the studies in artificial intelligent develop fast.
3. The governments will reduce the effects of global warming by using sustainable energy.
4. You need to trust yourself to be a / an successful /innovative entrepreneur.
5. Because the population grows rapidly in big cities, we will need a faster transportation system.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b. Egzersiz 5a’daki kelime gruplarını kullanarak cümleleri tamamlayın

1. Gelecekte Mars, uzay kolonizasyonu nedeniyle yaşamak için popüler bir yer olacak.
2. Yapay zeka konusundaki çalışmalar hızla geliştiği için bir gün robotların dünyanın kontrolünü ele geçireceğini düşünüyorum.
3. Hükümetler, sürdürülebilir enerji kullanarak küresel ısınmanın etkilerini azaltacaktır.
4. Başarılı / yenilikçi bir girişimci olmak için kendinize güvenmeniz gerekir.
5. Büyük şehirlerde nüfus hızla arttığı için daha hızlı bir ulaşım sistemine ihtiyacımız olacak.


C. He uses his money to make his science fiction dreams real. He thinks that one day we will have space based Internet, so he plans to launch 4,425 satellites to space (now it is only 4,000). He works on a transportation system called hyperloop as an alternative to planes, trains, boats or cars. After the high-speed transit tubes are completed, it will be the fastest, the cheapest and the eco-friendliest way of travelling. Elon is also known as the most popular space hero because he wants to develop new life areas for human beings on Mars. If he becomes successful in his theory, we will see the oasis and colonies on Mars in the future. His company is going to send the first space tourists to fly around the moon in 2023.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Parasını bilim kurgu hayallerini gerçekleştirmek için kullanır. Bir gün uzay tabanlı internete sahip olacağımızı düşünüyor, bu yüzden uzaya 4.425 uydu fırlatmayı planlıyor (şimdi sadece 4.000). Uçaklara, trenlere, teknelere veya arabalara alternatif olarak hiper döngü adı verilen bir ulaşım sistemi üzerinde çalışıyor. Yüksek hızlı transit tüpler tamamlandıktan sonra seyahat etmenin en hızlı, en ucuz ve en çevre dostu yolu olacaktır. Elon, Mars’taki insanlar için yeni yaşam alanları geliştirmek istediği için en popüler uzay kahramanı olarak da biliniyor. Teorisinde başarılı olursa, gelecekte Mars’taki vaha ve kolonileri göreceğiz. Şirketi, 2023’te ilk uzay turistlerini ayın etrafında uçmaya gönderecek.


D. Artificial intelligence (AI) is another field that Elon Musk is interested in. His intention is not to make more money, but to keep an eye on the development of AI. Because just like Bill Gates and Stephen Hawking, Elon is afraid that AI will become smarter and give an end to the human life on earth. Certainly, these fears will not stop him from trying as he is a visionary man.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Yapay zeka (AI), Elon Musk’ın ilgilendiği bir başka alandır. Niyeti daha fazla para kazanmak değil, AI’nın gelişimine göz kulak olmaktır. Çünkü tıpkı Bill Gates ve Stephen Hawking gibi Elon da yapay zekanın daha akıllı hale gelmesinden ve dünyadaki insan yaşamına bir son vereceğinden korkuyor. Şüphesiz, bu korkular, vizyon sahibi bir adam olduğu için denemekten onu alıkoymayacak

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir