11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevapları Sayfa 114 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 114 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 114 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık. 9. ünite.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 114 MEB Silver Lining

SAYFA 114 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7 Choose the personality traits from exercise 2 to describe your classmates.
Student A : In my opinion, Linda is loyal and generous.
Student B : I think Tom is quite modest but sometimes a bit edgy.

8 ? Write a text about your teachers and friends for a school magazine.

Describe
your classmates’ physical appearance / characters
• your teachers
• your feelings about them

Pronunciation
A. Track 56 Both /t/ and /d/ sounds may disappear in words and this process is called elision. Listen and practise.
chris(t)mas /krɪsməs/ san(d)wich /sænwɪdʒ/
The same process can occur across word boundaries:
mus(t) be /mʌsbi:/
the frs(t) three /fɜ:sθri:/
you an(d) me /ænmi:/
B. Track 57 Listen and find the elision in the sentences and show them in brackets.
1. My father and I have a lot to say to each other.
2. That was the worst film I had ever watched.
3. Friendship is quite important for celebrities.

ANSWERS
1. an(d)
2. worse(t)
3. Frien(d)ship

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7 Sınıf arkadaşlarınızı tanımlamak için 2. alıştırmadaki kişilik özelliklerini seçin.
Öğrenci A : Bence, Linda sadık ve cömert.
Öğrenci B : Tom’un oldukça mütevazı ama bazen biraz sinirli olduğunu düşünüyorum.

8? Bir okul dergisi için öğretmenleriniz ve arkadaşlarınız hakkında bir metin yazın.

Tanımlamak
sınıf arkadaşlarınızın fiziksel görünümü / karakterleri
• öğretmenlerin
• onlar hakkındaki hisleriniz

Telaffuz
A. Parça 56 Sözcüklerde hem /t/ hem de /d/ sesleri kaybolabilir ve bu işleme elision denir. Dinle ve çalış.
chris(t)mas /krɪsməs/ san(d)wich /sænwɪdʒ/
Aynı süreç, sözcük sınırları boyunca da gerçekleşebilir:
olmalı /mʌsbi:/
frs(t) üç /fɜ:sθri:/
sen ve ben /ænmi:/
B. Track 57 Dinleyin ve cümlelerdeki eksizyonları bulun ve parantez içinde gösterin.
1. Babam ve benim birbirimize söyleyecek çok şeyimiz var.
2. İzlediğim en kötü filmdi.
3. Arkadaşlık ünlüler için oldukça önemlidir.

YANITLAR
1. ve (d)
2. daha kötü(t)
3. Arkadaş(d)gemi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir