7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları ve Türkçe Çevirileri-MEB 

5. Answer the questions.
1. Are you interested in wildlife? Why?/Why not?
ANSWER: Yes, I am interested in wildlife. Because I wonder about their lives.
2. Do you know any extinct species?
ANSWER: Woolly Mammoth, dinosaurs, some whales
Why do you think they are extinct?
ANSWER: Because they are no longer alive.

6. Listen to the dialogue and choose the correct option.
ANSWER: c

They read the article …
a. in an encyclopedia.
b. in a letter.
c. in a magazine.
d. in a newspaper.

7. Listen to the dialogue again and circle the correct option.
ANSWER:
1. extinct
2. twenty
3. ten
4. jungle
5. twentieth
6. should

1. The magazine is all about extinct/endangered animals.
2. Dodos weighed nearly twenty/fifty kilograms.
3. Mammoths became extinct nearly twelve/ten thousand years ago.
4. Mammoths lived in jungles/the Arctic.
5. Passenger pigeons went extinct in the fifteenth/twentieth century.
6. We should/shouldn’t respect all living things.

8. Listen to the dialogue again and write T/F/NI. Correct the false statements
ANSWER:
1. NI
2. F-Dodos became extinct in seventeenth century.
3. NI
4. T
5. F-Mammoths lived in jungles.
6. T

1. Kyle and Laura are at the beach.
2. Dodos became extinct in the fifteenth century.
3. Dodos lived in Asia and Australia.
4. Mammoths were enormous mammals.
5. Mammoths lived in deserts.
6. Passenger pigeons became extinct because they lost their habitat.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5. Soruları cevaplayın.
1. Yaban hayatıyla ilgileniyor musunuz? Neden?/Neden olmasın?
CEVAP: Evet yaban hayatıyla ilgileniyorum. Çünkü hayatlarını merak ediyorum.
2. Soyu tükenmiş türler biliyor musunuz?
CEVAP: Yünlü Mamut, dinozorlar, bazı balinalar
Sizce neden nesli tükendi?
CEVAP: Çünkü artık hayatta değiller.

6. Diyaloğu dinleyin ve doğru seçeneği seçin.
CEVAP: ç

Yazıyı okudular…
A. bir ansiklopedide.
B. bir mektupta.
C. dergide.
D. bir gazetede.

7. Diyaloğu tekrar dinleyin ve doğru seçeneği daire içine alın.
CEVAP:
1. soyu tükenmiş
2. yirmi
3. on
4. orman
5. yirminci
6. gerekir

1. Derginin tamamı nesli tükenen/nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgilidir.
2. Dodoların ağırlığı neredeyse yirmi/elli kilogramdı.
3. Mamutların nesli yaklaşık on iki/on bin yıl önce tükendi.
4. Mamutlar ormanlarda/Kuzey Kutbu’nda yaşıyordu.
5. On beşinci/yirminci yüzyılda yolcu güvercinlerinin nesli tükendi.
6. Tüm canlılara saygı duymalıyız/yapmamalıyız.

8. Diyaloğu tekrar dinleyin ve T/F/NI yazın. Yanlış beyanları düzeltin
CEVAP:
1. NI
2. F-Dodos’un nesli on yedinci yüzyılda tükendi.
3. NI
4.T
5. F-Mamutlar ormanlarda yaşıyordu.
6.T

1. Kyle ve Laura sahildeler.
2. Dodos’un nesli on beşinci yüzyılda tükendi.
3. Dodolar Asya ve Avustralya’da yaşıyordu.
4. Mamutlar çok büyük memelilerdi.
5. Mamutlar çöllerde yaşıyordu.
6. Yolcu güvercinleri yaşam alanlarını kaybettikleri için nesli tükendi.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör

7. Sınıf İngilizce ders  Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir