11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 15 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 15 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 112 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 15 MEB Silver Lining

SAYFA 15 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Track 1 Listen to Tailynn and Austin talking about their summer plans. Tick Tailynn’s summer job tasks.

1. She will visit nearly 10 people a day.
2. She will let people know the details of the products.
3. She will sell the products.
4. She will report customers’ complaints and requests.
5. She will grant the money at the end of the week.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4 Parça 1 Tailynn ve Austin’in yaz planları hakkında konuşmalarını dinleyin. Tailynn’in yaz işi görevlerini işaretleyin.

1. Günde yaklaşık 10 kişiyi ziyaret edecek.
2. İnsanlara ürünlerin detaylarını bildirecek.
3. Ürünleri satacak.
4. Müşterilerin şikayetlerini ve isteklerini bildirecektir.
5. Hafta sonunda parayı verecek.


5 Track 2 Listen to the conversation again to fill in the blanks.

1. We will be travelling across Europe by train in June but we haven’t fixed upon the countries yet.
2. I have already applied for the job and they have taken me on.
3. Finally, I’ll cash up and grant the money before I go home in the evening.
4. If you keep working such long hours without a holiday, you will burn out .
5. However, I am sure you will get ahead .

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5 Parça 2 Boşlukları doldurmak için sohbeti tekrar dinleyin.

1. Haziran ayında Avrupa’yı trenle dolaşacağız, ancak henüz ülkeleri belirleyemedik.
2. İş için zaten başvurdum ve beni işe aldılar.
3. Son olarak, akşam eve gitmeden önce nakde çevireceğim ve parayı bağışlayacağım.
4. Tatil yapmadan bu kadar uzun saatler çalışmaya devam ederseniz, tükenirsiniz.
5. Bununla birlikte, ilerleyeceğinizden eminim.


6 Choose the correct option according to the dialogue

1. Austin and his cousin have / haven’t decided on the countries they are going to travel.
2. Tailynn is / isn’t going to have a holiday on the beach.
3. Tailynn found a job ad in a newspaper / on the Net.
4. They have / haven’t employed Tailynn.
5. Austin thinks Tailynn’s future job will / won’t be tiring.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6 Diyaloğa göre doğru seçeneği seçin

1. Austin ve kuzeni seyahat edecekleri ülkelere karar vermiş / vermemiş.
2. Tailynn sahilde tatil yapıyor / yapmayacak.
3. Tailynn bir gazetede / İnternet’te bir iş ilanı buldu.
4. Tailynn’i çalıştırmışlar / çalıştırmamışlar.
5. Austin, Tailynn’in gelecekteki işinin yorucu olacağını / olmayacağını düşünüyor.


7 Read the sentences below and match them with their functions.

a. making predictions
c. talking about future actions in progress
b. talking about personal arrangements
d. making plans

1. I am going to do something different in the first month.
2. I will probably start at 10.00 a.m.
3. We will be traveling across Europe by train in June.
4. Are you doing anything exciting this summer?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7 Aşağıdaki cümleleri okuyun ve işlevleriyle eşleştirin.

a. tahmin yapmak
c. devam eden gelecekteki eylemler hakkında konuşmak
b. kişisel düzenlemeler hakkında konuşmak
d. planlar yapmak

1. İlk ayda farklı bir şey yapacağım.
2. Muhtemelen sabah 10.00’da başlayacağım.
3. Haziran ayında trenle Avrupa’yı dolaşacağız.
4. Bu yaz heyecan verici bir şey yapıyor musunuz?


8 a. Fill in the chart with your summer plans. Write two activities for each month.

What will you be doing in …?

b. Work in pairs. Talk to your partner about your plans.

– What are you going to do?
– Will you be doing something exciting / frightening / relaxing / tiring?
– Will you be travelling, staying at home or working?
– Who will you be with?
– Do you think you’ll have a good time?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8 a. Tabloyu yaz planlarınızla doldurun. Her ay için iki aktivite yazın.

Ne yapacaksın …?

b. İkili çalışın. Partnerinizle planlarınız hakkında konuşun.

– Ne yapacaksın?
– Heyecan verici / korkutucu / rahatlatıcı / yorucu bir şey yapacak mısınız?
– Seyahat ediyor musunuz, evde mi kalıyorsunuz yoksa çalışıyor musunuz?
– Kiminle olacaksın?
– İyi vakit geçireceğini düşünüyor musun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.